Alkoholiga seotud kogemused teismeliste eluilmas

Koostajad:Triin Mäger

Aasta:2016

Alkoholiga seotud kogemused teismeliste eluilmas magistritööuurimus kannab eluilmakeskse sotsiaaltöö perspektiivi ja sellest lähtudes uurisin teismeliste kogemusi seotult alkoholi tarbimisega. Eesmärgi saavutamiseks uurisin kvalitatiivse meetodi abil kahe Pärnu kooli 7.-11. klasside teismelisi vanuses 13-18 eluaastat. Intervjuudest selgusid kolm peamist teemat: usk positiivse alkoholikultuuri võimalikkusesse, alkoholikäitumise legitimeerimine ning vajadused ja soovid seoses vastutustundlikuks alkoholitarbijaks saamisega. Minu magistritöö teeb üldsusele kõlavamaks teismeliste hääle ning uurimuses osalemine aitas teismelistel jõuda sügavamale arusaamisele oma mõtetest ja kogemustest seoses alkoholi tarvitamisega.