Avatud noorsootöö KOV-ile

Koostajad:Kadi Laaneots, Kertu Reva, Maivi Liiskmann

Aasta:2020

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele § 6 Lg 1 on omavalitsusüksuse ülesanne korraldada vallas või linnas noorsootööd. Üheks võimaluseks on pakkuda noorsootööteenust noortekeskuse kaudu. Noortekeskus on avatud noorsootöö põhimõttest lähtuv noorsootööasutus, kus võivad vabatahtlikkuse alusel käia kõik noored ja mis saab olla ümbruskonna noorsootöö korraldamise keskus.

Avatud noorsootöös on oluline, et see on:

  • väljund igale noorele: see on avatud, vabatahtlik, kättesaadav ja ligipääsetav, võrdseid võimalusi pakkuv ning ei sea eeltingimusi. Oluline on märkamine, individuaalne tähelepanu ja lähenemine, noorte annete avastamine ning nende arendamine;
  • koos noortega loodud: see on paindlik, ligitõmbav, kaasahaarav ja kaasav. Avatud noorsootöö võimaldab koha, kus noored ise algatavad, korraldavad ning teostavad oma ideid noorsootöötaja toel;
  • partnerlus noortega võrdsetel alustel: oodatud on erinevad noored, vanused ning taustad koos ühises ruumis ja tegevustes rikastavad teineteist. 

Avatud noortekeskuse eesmärk on pakkuda noorele vabatahtlikkuse alusel osalemise võimalusi, et toetada tema aktiivsust ja toimetulekut ühiskonnas mitteformaalse õppe kaudu. 

 

Noor saab avatud noortekeskusest:

Teadmised: info leidmine ja kasutamine, kohustused ja õigused

Oskused: ettevõtlikkus, suhtlemis- ja kuulamisoskus

Väärtused, hoiakud: inimlikkus, vastutustunne, baasväärtused

Kogemused: ise otsustamine, elulised oskused, korraldamise kogemus

Avatud noortekeskus pakub tegevusi ja võimalusi kogukonna liikmetele nii noortekeskuse ruumides kui ka väljaspool. Noorsootööl on sidusvaldkondadega mitmeid ühiseid eesmärke. Noore maailma avardamiseks ja mõtestamiseks, noorsootöö maksimaalse potentsiaali rakendamiseks ning piirkonna elu edendamiseks on vajadus ressursid ühendada ning uusi lähenemisi proovida. Noorsootöös tegutsevad spetsialistid, kes oskavad erinevaid noori kaasata ja mõista, teavad ja rakendavad uuenduslikke ja mitmekesiseid meetodeid, omavad üldteadmisi mitmetest valdkondadest ning kasulikke kontakte. 

Noorsootöötaja vajab enda töö hästi tegemiseks baasteadmisi ja oskusi mitmest valdkonnast: noortega suhte loomisel, projektide kirjutamisel ja juhtimisel, esmaabi andmisel, teadma tööga seonduvaid seadusi ja järgima tööeetikat ning kutse-eetikat, korraldama mitteformaalse õppe tegevusi vastavalt õpieesmärkidele ja tegevuskavale, toetama noort kodanikuks kujunemisel, tutvustama ettevõtlikkuse ja omaalgatuse põhimõtteid, omama põhiteadmisi psühholoogiast ja pedagoogikast, oskama kasutada kaasaegset tehnikat ja rääkima mitut keelt. Noorsootöötajat noortekeskuses on kui õppimise juhendaja, kus õppimisvahendid on erinevad kogemused ja mitmekesine suhtlus.

 

HEA KOHALIK OMAVALITSUS! 

Millises noortekeskuses on noorel hea olla?

 • Noortepärane ja noortega ühiselt loodud ruum;
 • Kutsuv sissepääs ja positiivne esmamulje;
 • Mugav ja kodune, samas piisavalt atraktiivne keskkond;
 • Turvaline ja jälgitav ehk noorsootöötaja on alati kättesaadav; 
 • Mobiilne, paindlik ja funktsionaalne! 

KAASATES NOORI KOGUKONNA TEGEVUSTESSE JA OTSUSTUSPROTSESSIDESSE,  OLEME LOONUD KINDLA VUNDAMENDI, ET NOOR SOOVIB NII TÄNA KUI KA TULEVIKUS SELLES KOGUKONNAS ELADA.