Eesti noortekeskuste hetkeseisu kaardistus 2020 II osa

Koostajad:Heidi Paabort

Aasta:2020

„Eesti noortekeskuste hetkeseisu kaardistus“ teine osa on järg 2020. aastal maist juunini toimunud tegevusele, kus Eesti ANK viis läbi Eesti noortekeskuste olukorra, vajaduste ja jätkusuutlikkuse küsitluse. Esimeses kaardistuses analüüsiti eelkõige noortekeskuste tehnilist võimekust, et saada sisendeid noortekeskuste struktuuri, võrgustiku hetkeolukorra, väljakutsete ja vajaduste kohta. 

Käesolev kaardistus ja analüüs keskendub sisulise vaate saamisele, eelkõige mõistmaks, kuidas tehnilised ja sisulised võimalused on noortekeskuste töötajate arvates tegelike vajadustega kooskõlas. Lisaks soovisime saada teada, mis on meie keskuste tegevustes ootuspärane ning milliseid uusi lahendusi me kitsaskohtade parandamiseks vajame. Lisaks on üheks fookusteemaks avatud noortekeskustes pakutavad tegevusvõimalused noortele vanuses 17-26. 

Mõlemad kaardistused on koostatud strateegilise partnerluse tegevuse raames Haridus- ja Teadusministeeriumiga.