Lapse küsitlemise käsiraamat

Koostajad:Justiitsministeerium, Siseministeerium

Aasta:2016

 

Käsiraamatu eesmärk on selgitada laste küsitlemise põhimõtteid ja eripära. Laste arengulised iseärasused ei võimalda neil küsimustest aru saada ega vastata täiskasvanu tasemel. Tavameetodite abil küsitledes võib kergesti tekkida vastasti- kust arusaamatust, mistõttu võib laps koostööst keelduda. Ka küsitleja ise ei pruugi osata intervjuuks sobilikke tingimusi luua, mistõttu laps võib tunda end ebamuga- valt ja käituda sel põhjusel trotslikult või lausa keelduda rääkimast.

Käsiraamat aitab mõista nii lapse arengu iseärasusi kui ka käitumise põh- juseid. Raamatus antakse soovitusi selle kohta, kuidas luua intervjuu tegemist soodustavad tingimused, kuidas esitada lapsele arusaadavaid küsimusi ja milli- seid lapsest lähtuvaid, küsitlemist abistavaid tehnikaid kasutada.

Käsiraamat hõlmab nelja põhiteemat. Esimeses osas kirjeldatakse lapse kui küsit letava arengulist eripära ja lapse arengu mõjutajaid, millega tuleks arvestada, et valida õiged küsitlemistehnikad ning luua intervjuu tegemiseks sobivad tingimused. Teises osas kirjeldatakse intervjuu etappe ning seda, milliseid küsimusi on kõige otstarbekam esitada ja milliseid küsitlemistehnikaid kasutada. Kolmandas osas keskendutakse laste küsitlemise erijuhtudele, sest ärakuulatavaks võib osutuda laps, keda küsitledes tuleb peale arengulise eripära arvestada ka muude eriteguritega. Neljandas osas keskendutakse selliste laste küsitlemisele, kelle vanemate kooselu on purunenud.