NEET-noorte toetamise koostöömudeli edasiarendamine euroopa komisjoni noortegarantii eesti tegevuskava elluviimise näitel

Koostajad:Heidi Paabort

Aasta:2019

Noored, kes ei õpi, tööta ega osale koolitusel (NEET-noored) on üks olulisemaid sotsiaalseid väljakutseid maailmas. Euroopa Komisjoni Nõukogu soovitas liikmesriikidele toetada noori, et vältida hilisemaid kulutusi, mida põhjustab noorte inimeste kõrvalejäämine tööturust, haridusest ja koolitusest. 2013. aastal kinnitas Euroopa Komisjon (EK) Noortegarantii (NG) loomise, mille kohaselt saavad alla 25-aastased noored nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämist kvaliteetse töö, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise. Eesti kinnitas NG kava 2014. aastal. 2016. aasta EK NG raportis rõhutatakse, et tuleb veelgi enam keskenduda paremale valdkondade kooskõlastamisele, varajasele sekkumisele ja registreerimata NEET-noortele. Leitakse, et meetmeid koordineeritakse peamiselt tööhõivega tegelevates ministeeriumites, noortega tegelevad asutused on kaasatud vähem ja see ei pruugi tagada vajalikku sihtgruppidest tulenevat mitmekülgsust.

Euroopa Komisjoni analüüs Eesti NG kavale kinnitas küll Eesti head tööd partnerluse teemal, kuid tõi välja, et Eestis on vaja arendada NG juhtgrupi töömeetodeid. Peamiste väljakutsetena nähakse NEET-noorte leidmist, registreerimist teenusesse, teenusesse suunamist ja spetsialistide leidmist noorte toetamiseks.

Lähtuvalt sellest oli magistritöö eesmärk selgitada välja, kuidas erinevate tasandite spetsialistid mõtestavad lahti tänast NEET-noorte riiklikku toetussüsteemi ning kuivõrd kooskõlas on omavahel sõnastatud suunised ja reaalselt rakendatavad tegevuspraktikad. Magistritöö küsimustele leiti vastus kvalitatiivse ning kvantitatiivse kirjeldava analüüsi ja tekstianalüüsi meetoditega.

Loe valminud tööd siit.