Noorte pädevuste õpikava noortekeskustes

Koostajad:Eesti ANK, Kerli Kõiv

Aasta:2021

“Noorte pädevuste õpikava noortekeskustes” dokumendi sihtrühmaks on noorsootöö seaduse mõistes 7-26-aastased noored ning fookuses noorte pädevuste arendamine läbi noortekeskuste tegevuste. Pädevus on millegi tegemiseks vajalik teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtuste kogum ning nende kooskõlaline avaldumine (Pedaste, 2020). Pädevuste käsitlemisel on aluseks võetud noorsootöö seadusele ja Noortekeskuste Hea Tava dokumendile tuginedes noorsootöö roll 7-26-aastaste noorte arengus oluliste pädevuste arengus, pädevused, mis on välja toodud põhikooli riiklikus õppekavas, gümnaasiumi riiklikus õppekavas, elukestva õppe pädevuste raamistikus, Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse võtmepädevustena, noorsootöötaja kutsestandardis ning üldpädevuste käsiraamatus.