Noorte Tugila 2019. aasta osalejate profiil, väljakutsed ja tugiteenuse toimekeskkonna hetkeseis KOVides 2019-2020 lühianalüüs

Koostajad:Heidi Paabort, Kerli Kõiv

Aasta:2020

NEET-noore mõiste puhul on kokku lepitud, et see tähistab 15–29-aastast mitteõppivat ja mittetöötavat noort, kes ei osale ka koolitusel (NEET – „not in education, employment or training“)1. Erinevad sihtrühmad ja erinevad vajadusel nõuavad ka paindlikke lähenemisi ja mitmekesiseid meetodeid ja teenuseid lahenduste leidmiseks.

2015. aastal loodi Eesti ANK koordineerimisel Noorte Tugila teenus, mis on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast.

Tugiteenuse pakkumiseks on korraldatud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt kaks hanget. Esimest hanget perioodil 2015-2018 viis ellu Eesti ANK, teist hanget perioodil 2019-2021 viivad ellu kaks teostajat. Eesti ANK katab oma Noorte Tugila tugiteenuse pakkumisega 48% kohalikke omavalitsusi, sõlmides selleks lepinguid 24 juriidilise isikuga üle Eesti. Tugiteenust ei viida ellu Hiiumaal ja Harjumaal va Tallinnas, kus teostab sarnast noorte tugiteenust Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Tugiteenuse nimeks on Hoog Sisse!

Lähtuvalt 2019-2021 hanke lähteülesandest, koostab Eesti ANK kord aastas lühianalüüsi tugiteenuses osalevate noorte profiilist, teenuse tulemuslikkusest ja peamistest märkamistest. Lisaks eeltoodule leidis Eesti ANK, et on vajadus analüüsida Noorte Tugila teenuse jätkusuutlikkusega seotud tegurite hetkeseisu, mis annab ette arendust vajavad suunised nii Eesti ANKile kui ka kohaliku tasandi teenuse elluviijatele, et loodud tugiteenus leiaks oma koha noore toetamisel haridusse ja tööellu ning jääks toimima ka peale tõukefondide toetusperioodi lõppu.

Loe analüüsi siit.

Selle materjali on kirjutanud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames, sellele vaatamata peegeldab materjal üksnes autorite vaateid, mis ei pruugi kokku langeda Haridus- ja Noorteameti või Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohtadega.