“Noorte Tugila” ja “Hoog sisse” tugiteenuste analüüs

Koostajad:Eesti ANK, Heidi Paabort, Kerli Kõiv

Aasta:2022

“Noorte Tugila” ja “Hoog sisse” tugiteenused on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast. Tugiteenuse pakkumiseks korraldati Haridus- ja Noorteameti (endine Eesti Noorsootöö Keskus) poolt kaks hanget, millest esimest viis perioodil (2015–2018) ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (edaspidi Eesti ANK), teist hanget perioodil 2019-2022 viisid ellu Eesti ANK ja Tallinna Haridusamet.

Lähtuvalt 2019–2022 hanke lähteülesannetest koostas Eesti ANK kord aastas lühianalüüsi tugiteenuses osalevate noorte profiilist, varasemalt tugiteenuses osalenud noorte tulemuslikkusest, tugiteenuse üldiste meetodite tulemuslikkusest ja peamistest märkamistest. Seoses pikaajaliste tugiteenuste hanke lõppemise, Tugevdatud Noortegarantii Eesti tegevuskava loomise ja NEET-staatuses noortele toe pakkumise tulevikumudeli valmimisega, analüüsiti tugiteenustes toimunut pigem terve perioodi ulatuses, et mõista, kelleni ja kuidas on programm eelkõige jõudnud. See võimaldab analüüsida noortevaldkonna potentsiaali, millise tausta ja lahendusvajadustega noorteni on reaalne sellise lähenemisega jõuda. Neid märkamisi saab edasises arendustöös arvestada.

Loe analüüsi siit.