Noorteinfo teenuse kättesaadavuse ja kasutajamugavuse tõstmise analüüs

Koostajad:Ernst & Young Baltic AS, HTM

Aasta:2016

Noorteinfo teenuse kättesaadavuse ja kasutajamugavuse tõstmise analüüsi eesmärk oli teha kindlaks, millist infot noored vajavad (kaardistada tarbijate vajadused), milliseid kanaleid (kättesaadavus) nad selleks sooviksid kasutada ning milliseid nutikaid lahendusi tuleks noorte jaoks arendada (kasutajamugavus), et tagada proaktiivse noorteinfo jõudmine võimalikult suure osani sihtrühmast, sh ka täna noorteinfot mittetarbivate noorteni.