Noortekeskuste Logiraamatu „Noorte Tugila“ statistiliste andmete analüüsi aruanne: Programmis osalemine ja noortele suunatud tegevuste dünaamika aastatel 2016-2018

Koostajad:Avo Trumm, Kairi Kasearu

Aasta:2018

Aastal 2015 kutsuti ellu „Noorte Tugila“ programm eesmärgiga toetada noori, kes ei õpi ega tööta (NEET – Not in Employment, Education or Training).  Programmi esialgne eesmärk oli perioodil 2015-2018 leida üles ja toetada kuni 8800  noort vanuses 15-26 eluaastat. Noorte Tugila programmi tegevust ning efektiivsust on jooksvalt hinnatud logiraamatute andmete analüüsi alusel. 2017. aasta kevadel valmis esimene Noorte Tugila programmi noortekeskuste logiraamatute 2016. aasta andmete analüüsil põhinev aruanne. Aruanne andis ülevaate programmis osalevate noorte profiilist, programmi läbimise eesmärkidest ning esimese hinnangu programmi läbimise edukusele. 2018. aasta juunis koostati teine aruanne, mis võttis täpsemalt vaatluse alla programmis osalemise dünaamika ning hindas noorte programmis osalemise kestust, mistõttu analüüsiti süvitsi noori, kes olid kas programmi katkestanud või programmi edukalt läbinud. Vastused anti järgnevatele küsimustele: kui kaua osaleb noor programmis, millised on faaside pikkused, kes on need noored, kes suurema tõenäosusega läbivad programmi keskmisest kiiremini ja kellel on suurem risk programmi katkestamiseks.

Käesolev aruanne võtab kokkuvõtlikult vaatluse alla 2015-2018 aasta jooksul programmiga liitunud noorte profiili ning profiilis toimunud muutused ning lisaks analüüsitakse noore toetamise valdkonnasisesed ja valdkonnaüleseid koostöövõrgutikke ning nende efektiivsust.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.