NOORTEKESKUSTE LOGIRAAMATU „NOORTE TUGILA“ STATISTILISTE ANDMETE ANALÜÜSI ARUANNE: Programmis osalemise dünaamika aastatel 2016-2017

Koostajad:Avo Trumm, Kairi Kasearu, TÜ ühiskonnateaduste instituut

Aasta:2018

Noored, kes ei õpi ega tööta (NEET – Not in Employment, Education or Training) on pälvinud viimastel aastatel üha suuremat tähelepanu. 2015. aastal sai alguse „Noorte Tugila“ programm, mille eesmärk on toetada õppimise või töötamisega hõivamata noori. Aastatel 2015-2018 on plaanis toetada kuni 8800 noort vanuses 15-26 eluaastat. Hetkel toimetab programm 56-es kohaliku omavalitsuse piirkonnas. 2017. aasta kevadel valmis esimene Noorte Tugila programmi noortekeskuste logiraamatute 2016. aasta andmete analüüsil põhinev aruanne. Aruanne andis ülevaate programmis osalevate noorte profiilist, programmi läbimise eesmärkidest ning esimese hinnangu programmi läbimise edukusele.

Käeolev aruanne tugineb 2015-2017 aasta jooksul programmiga liitunud noorte andmetele ning lisaks kirjeldavale analüüsile võetakse sügavama vaatluse alla ajaline dünaamika – kui kaua noor osaleb programmis, millised on faaside pikkused, kes on need noored, kes suurema tõenäosusega võivad katkestada programmis osalemise.

Käesolev aruanne jaguneb kaheks suuremaks osaks. Aruande esimeses osas antakse üldine kirjeldav ülevaade Noorte Tugila programmiga liitunud noortest ning nende struktuuri muutumise ajalisest dünaamikast. Aruande teine osa keskendub Noorte Tugila programmi tööprotsesside tulemuslikkuse ja mõju analüüsile. Keerukamaid andmeanalüüsi meetodeid rakendades analüüsitakse noorte liikumist NEET-noore staatusest välja liikumise faaside vahel ning neid prognoosivaid tegureid, samuti hinnatakse erinevate tegurite tõenäosuslikku mõju.