Noortekeskuste logiraamatu „Noorte Tugila“ statistiliste andmete analüüsi aruanne

Koostajad:Avo Trumm, Kairi Kasearu, TÜ ühiskonnateaduste instituut

Aasta:2017

Noored, kes ei õpi ega tööta (NEET) on pälvinud viimastel aastatel üha suuremat tähelepanu. 2012. aasta Eurofondi raport tõstatas Euroopa tasandil poliitiliselt olulise küsimuse noorte ühiskondlikust kaasatusest. Uuringutulemuste põhjal selgitatakse, kui palju on NEET-noori ning millised on peamised riskitegurid NEET-noore staatuse tekkel. Viie aasta tagune raport tõi esile, et 15-29-aastaste noorte seas on kõige vähem NEET-noori Hollandis (5%) ja enim Bulgaarias (24%), Eesti jäi NEET-noorte osakaalu (15%) poolest Euroopa riikide pingerea keskele.

Kuigi Eestis on NEET-noorte arv viimastel aastatel vähenenud, on endiselt tegemist sihtrühmaga, kelle kaasamine ja tagasitoomine haridusse või tööturule sisenemise toetamine on oluline nii noore, tema pere, kui ka ühiskonna jaoks laiemalt. Noortekeskuste kaudu elluviidav TUGILA programm on üks viis noorte väljaaitamiseks NEET staatusest.

Käesolev Logiraamatu statistiline analüüs, 28.03.2017 põhineb TUGILA programmis kasutuseloleva logiraamatu seiresüsteemi andmetel.