Noortevaldkonna organisastioonide poolt noorsootöö alaste sõnumite kommunikeerimine läbi massimeedia

Koostajad:Kätlin Merisalu

Aasta:2020

Noorsootöö mõistel ei ole rahvusvahelisel tasandil ühtset kokkulepitud definitsiooni, mis esitab väljakutseid selle selgitamisel avalikkusele.

Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, milliseid noorsootöö alaseid sõnumeid noortevaldkonna organisatsioonid konstrueerivad ning kommunikeerivad avalikkusele läbi massimeedia ja kuidas nad seeläbi kujundavad endi hinnangul teadlikkust noorsootööst.

Uurimisstrateegia on intensiivne ning uuringu läbiviimisel kasutati kvantitatiivset ja kvalitatiivset lähenemist koos meetodite triangulatsiooniga.

Uuringus osalesid neli noortevaldkonna organisatsiooni: üks noorsootööasutus, kaks noorsootööühingut ning üks noorteühing. Andmete kogumise meetoditena kasutati dokumendianalüüsi, meediamonitooringut ning poolstruktureeritud fookusgrupi intervjuusid. Andmete analüüsimisel kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi, kontentanalüüsi ja temaatilist analüüsi. Empiirilises osas tõlgendati uurimistulemusi sotsiaalse konstruktsionismi paradigmast lähtuvalt.

Uurimistulemustest selgus, et noortevaldkonna organisatsioonid lähtuvad kommunikatsiooni korraldamisel väga erinevatest dokumentidest. Valdkonna siseselt puuduvad kokkulepped ühisteks jõupingutusteks avalikkuse teadlikkuse tõstmisel valdkonnast, kuid valmisolek on olemas. Sõnumite sisu konstrueerimisel lähtutakse kindlast sihtrühmast, valides selleks neid kõnetav keel, sõnakasutus, vorm, edastamise kanal ja sisu. Massimeedia kasutamine sõnumite edastamise kanalina ei ole esmane prioriteet. Avalikkusele edastatakse peamiselt väärtussõnumeid, organisatsiooni seisukohti noori puudutavatel teemadel ning erinevaid noorsootöös osalemise võimalusi.

Loe valminud tööd siit.