Raskemates oludes noorte (NEET-staatuses noorte) jaoks tugiteenuste käivitamine ja rakendamine KOVis

Koostajad:Heidi Paabort, Kerli Kõiv

Aasta:2020

Eesti ANK Noorte Tugila meeskonna poolt on valminud “Raskemates oludes noorte (NEET-staatuses noorte) jaoks tugiteenuste käivitamine ja rakendamine KOVis” juhend.

Noored, kes ei tööta ega õpi, on aina enam prioritiseeritud sihtgrupp, kellele erinevad valdkonnad on loomas ja arendamas viimastel aastatel erinevaid spetsiifilisi toetavaid tugiteenuseid.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK), alustades antud sihtgrupiga tööd aastal 2013, on loonud käesoleva toetava abimaterjali KOVidele, mis kirjeldab sihtgrupi olemust ja vajadusi, tugiteenuste loogikat ja toimimiskonteksti, annab ülevaate erinevatest riiklikest tugiteenustest ning Eesti ANK enda poolt koordineeritavast Noorte Tugila teenusest. Käesoleva dokumendi materjal on koostatud tuginedes viimastel aastatel elluviidud fokusseeritud tegevustele mitteõppivate ja – töötavate noorte toetamisel ning toob välja olulisemad teemad selles töös.

Tegemist on Noorte Tugila meeskonna kogemustel põhineva kokkuvõttega, mis võib erineda tugiteenuse tellija, Eesti Noorsootöö Keskuse või Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohtadega.

Eesti ANK tänab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Eesti Noorsootöö Keskust, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi usalduse ja toetuse eest noortele suunatud ja noorsootöö meetoditel tuginevate uute toetavate tegevuste disainimisel ja piloteerimisel.

Loodame, et antud toetav materjal aitab sihtgruppi paremini mõista, oma piirkonnas tugiteenuseid luua ja/või arendada ning võimaldab arendustööd teha tõenduspõhisemalt. Sügishoojast hakkavad ilmuma ka temaatilised blogipostitused, mis aitavad juhendis väljatoodud teemasid rohkem avada.

Oleme valmis täiendavatele küsimustele vastama ja teema üle arutama.

Noorte Tugila tugiteenuse elluviimist ja üle-eestilise tugiteenuste võrgustiku juhendamine ja nõustamine tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.