Raskemates oludes noorte (NEET-staatuses noorte) jaoks tugiteenuste käivitamine ja rakendamine KOVis

Koostajad:Heidi Paabort, Kerli Kõiv

Aasta:2020

Eesti ANK Noorte Tugila meeskonna poolt on valminud “Raskemates oludes noorte (NEET-staatuses noorte) jaoks tugiteenuste käivitamine ja rakendamine KOVis” juhend, mis on vastavalt teemade arengule täienemas.

Noored, kes ei tööta ega õpi, on aina enam prioritiseeritud sihtgrupp, kellele erinevad valdkonnad on loomas ja arendamas viimastel aastatel erinevaid spetsiifilisi toetavaid tugiteenuseid.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK), alustades antud sihtgrupiga tööd aastal 2013, on loonud käesoleva toetava abimaterjali KOVidele, mis kirjeldab sihtgrupi olemust ja vajadusi, tugiteenuste loogikat ja toimimiskonteksti, annab ülevaate erinevatest riiklikest tugiteenustest ning Eesti ANK enda poolt koordineeritavast Noorte Tugila teenusest.

Käesoleva dokumendi materjal on koostatud tuginedes viimastel aastatel elluviidud fokusseeritud tegevustele mitteõppivate ja – töötavate noorte toetamisel ning toob välja olulisemad teemad selles töös.

Juhendi koostmist, pidevat arendamist ja lõpliku veebipõhise tööriista loomist toetab EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020.

Loodame, et antud toetav materjal aitab sihtgruppi paremini mõista, oma piirkonnas tugiteenuseid luua ja/või arendada ning võimaldab arendustööd teha tõenduspõhisemalt.