Report on the statistical data analysis of the youth centre logbook ‘Noorte Tugila/Youth Prop Up’

Koostajad:Avo Trumm, Kairi Kasearu

Aasta:2017

Report on the statistical data analysis of the youth centre log-book ‘Youth Prop Up’
Young people who do not study or are unemployed (NEET) have garnered more and more attention in recent years.  he 2012 Eurofond report raised an important political issue in Europe regarding the societal involvement of the youth. The research results are used to explain the amount of NEET-youth and the main risk factors contributing to becoming an NEET-youth. A 2012 report pointed out that among 15–29-year-olds, Netherlands (5%) has the smallest number of NEET-youths and Bulgaria the highest (24%); Estonia was placed in the middle of the list in terms of the percentage of NEET-youths (15%).

Although the number of NEET-youths has decreased in Estonia in recent years (e.g. see graph 11 of this report), it is still a target group who needs involvement in and returning to education, or support with their entrance to the job market for the sake of themselves, their family, and for society in general. The Prop Up programme, implemented by youth centres, is one way of helping young people escape the NEET status.

The following analysis is based on the data of the monitoring system of the logbook used by the Prop Up programme.

***
Noored, kes ei õpi ega tööta (NEET) on pälvinud viimastel aastatel üha suuremat tähelepanu. 2012. aasta Eurofondi raport tõstatas Euroopa tasandil poliitiliselt olulise küsimuse noorte ühiskondlikust kaasatusest. Uuringutulemuste põhjal selgitatakse, kui palju on NEET-noori ning millised on peamised riskitegurid NEET-noore staatuse tekkel. Viie aasta tagune raport tõi esile, et 15-29-aastaste noorte seas on kõige vähem NEET-noori Hollandis (5%) ja enim Bulgaarias (24%), Eesti jäi NEET-noorte osakaalu (15%) poolest Euroopa riikide pingerea keskele.

Kuigi Eestis on NEET-noorte arv viimastel aastatel vähenenud, on endiselt tegemist sihtrühmaga, kelle kaasamine ja tagasitoomine haridusse või tööturule sisenemise toetamine on oluline nii noore, tema pere, kui ka ühiskonna jaoks laiemalt. Noortekeskuste kaudu elluviidav TUGILA programm on üks viis noorte väljaaitamiseks NEET staatusest.

Käesolev raport põhineb TUGILA programmis kasutuseloleva logiraamatu seiresüsteemi andmetel.