Tervise Arengu Instituudi uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile

Koostajad:Erle Põiklik, Evelyn Kiive, Helve Saat, Merike Kull

Aasta:2015

Tervise Arengu Instituudi uimastiennetuse õpetajaraamat on mõeldud abiks põhikooli õpetajatele ning teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid.

Raamatus keskendutakse riikliku õppekava võimalustele teha ennetustööd ja lähtutakse eelkõige põhikooli inimeseõpetuse ainekavast. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Metoodilise materjali kasutamisel peaks õpetaja arvestama konkreetse klassi õpilaste arengulisi vajadusi ja tunnis üleskerkivaid teemasid.

Neli esimest peatükki sisaldavad teoreetilist materjali õpetajale. Neisse koondatud teadmised aitavad
õpetajal ette valmistada uimastite tarvitamisega seonduvate teemade käsitlemist tunnis. See materjal
ei ole mõeldud õpilastele esitamiseks ega paljundamiseks. Viies peatükk sisaldab uimastihariduse
programmi ja aktiivtöid ehk tunnis läbiviidavate tegevuste kirjeldusi.