Eesti ANK arengukava 2021-2030

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (edaspidi Eesti ANK) arengukava on dokument, milles on kirjeldatud ühenduse arengustrateegia aastateks 2021-2030. Arengukava eesmärgiks on määratleda ühenduse arenguvõimalused koos vajalike ressursside kavandamisega. Arengukava kehtestab ühenduse strateegilised eesmärgid lähtudes liikmete hetkeolukorrast ja vajadustest.

Arengukava koostamisel on arvestatud Eesti noorsootöö seadusega, Noortevaldkonna arengukava 2014-2020, Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 tööversiooniga, Välisministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumi valdkondlike arengukavade ja strateegiliste dokumentidega.

Eesti ANK arengukava on koostatud perioodiks 2021-2030. Arengukava eesmärgid ja nende täitmine vaadatakse üle iga aasta viimases kvartalis. Selle protsessi käigus hinnatakse aasta jooksul saavutatud tulemusi ning tehakse vastavalt vajadusele arengukavas täiendusi.

Käesolevale arengukavale pandi alus 26.03.2019 Tallinnas toimunud üldkoosolekul, kus Eesti ANK liikmed viisid läbi organisatsiooni SWOT analüüsi. Sellele järgnes juhatuse ja tegevmeeskonna poolt riiklike arengukavade ja strateegiate ning avatud noorsootöö ühisosade leidmine ning valdkondlikud töögrupid liikmetega. 29. augusti 2019 arengukava koostamise seminaril ministeeriumite esindajatega ja 17.-18. septembri 2019 Eesti ANK üldkoosolekul toimusid fookusteemade arutelud. Materjalide läbitöötamise protsessides koondusid käsitletud teemad kaheks arengusuunaks ja kuueks fookusteemaks. Arengusuunad on: noortekeskus on valdkonna esindusorganisatsioon oma kogukonnas ja Eesti ANK on valdkonna esindusorganisatsioon riigis ning noortekeskus on sotsiaalse innovatsiooni looja. Fookusteemad on: noortekeskus kui heaolu looja; noortekeskus kui ühiskonna edendaja ja turvalise keskkonna kujundaja; noortekeskus kui mitteformaalse ja formaalhariduse seostaja ja elukestva õppe toetaja; noortekeskus kui ettevõtlikkuse tõstja ja jõustaja tööturule sisenemiseks; noortekeskus kui keskkonnasäästlike eluviiside kujundaja; noortekeskus kui noorte kultuuri looja ja edendaja. Arutelude tulemusena selgusid Eesti ANKi ja noortekeskuste tugevused valdkonna arendajatena, väljakutsed ja eesmärgid ning tegevuskava perioodiks 2021-2025 eesmärkide saavutamiseks. Kõikide fookusteemade omavahelise sünergia ning tegevuskava elluviimise efektiivsuse tagamiseks on tegevuskava jaotunud nelja tugimeetmesse: meetodid, tugi, ressursid ja koostöö.

Eesti ANK arengukava 2021 – 2030 kinnitati 26. mail 2020 toimunud üldkoosolekul.