Eesti ANK arengukava 2020

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (edaspidi Eesti ANK) arengukava on dokument, milles on kirjeldatud ühenduse arengustrateegia aastateks 2014-2020. Arengukava eesmärgiks on määratleda ühenduse arenguperspektiiv koos vajalike ressursside kavandamisega. Arengukava kehtestab ühenduse strateegilised eesmärgid lähtudes liikmete hetkeolukorrast ja vajadustest.

Arengukava koostamisel on arvestatud Eesti Noorsootöö Seadusega, Noorsootöö strateegiaga aastateks 2006-2013, Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eelnõuga, Euroopa Liidu uuendatud noortevaldkonna koostööraamistikuga 2010-2018, Euroopa Noorteraportiga, Euroopa Noortepaktiga ning teiste oluliste valdkondlike dokumentidega.

Arengukava on koostatud perioodiks 2014-2020. Arengukava eesmärgid ja nende täitmine vaadatakse üle iga aasta viimases kvartalis. Selle käigus hinnatakse aasta jooksul saavutatud tulemusi ning tehakse vastavalt vajadusele täiendusi.

Käesolevale arengukavale on alus pandud Tartus, 19.-20. septembril 2012 toimunud arengukava koostamise seminaril, kus sõnastati tugevused ja väljakutsed ning visioon ja missioon. Seminaril osalesid Eesti ANK liikmete esindajad. Arengukava eelnõu kinnitati 2013. aasta märtsis toimunud üldkogul. Eelnõuga jätkasid tööd juhatus ja tegevmeeskond ning arengukava võeti vastu 12.11.2013 toimunud üldkoosolekul.

Arengukava koostamist koordineerisid Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond.