Eesti ANK eetikakoodeks

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Koostöö põhineb alati heatahtlikul partnerlusel ja vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

Oma igapäevases tegevuses lähtub MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

EETILISED PÕHIMÕTTED

 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on selge ja arusaadav missioon. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus kaasab inimesi eestkoste kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 1. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
 2. Informatsioon MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.
 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus lähtub oma tegevusest avatud noorsootöö meetodist ehk on avatud kõigile noortele seadmata tingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja majanduslikele eeldustele; tagab noorsootöö teenuse tasuta; kaasab noori tegevuste algatamisse ja arendamisse; võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal; loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuslikuks õppimiseks läbi tegevuse ja suhtlemise.

/Aluseks Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaual vastu võetud dokument/