Põhikiri

Mittetulundusühing Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (edaspidi ühing, lühendina Eesti ANK või EANK). Ühing on sõltumatu eraõiguslik juriidiline isik ning tema asukoht on Eesti Vabariik, Põltsamaa.
1.2. Ühingu ingliskeelne nimetus on NGO Association of Estonian Open Youth Centers (lühendina AEYC). Ühingu venekeelne nimetus on Недоходное Предприятие “Объединение Открытых Молодёжных Центров Эстонии”.
1.3. Ühing on avatud noorsootöö meetodil tegutsevaid noorsootööasutusi koondav heategevuslik avalikes huvides tegutsev esindusorganisatsioon Eestis, mis tegeleb noorsootööasutuste ning nende töötajate esindamise, noorsootöötajate täiendkoolituse
korraldamise ning avatud noortekeskuste kui Eesti peamise noorsootööstruktuuri terviku arendamisega.
1.4. Käesoleva põhikirja mõistes koondab ühing noorsootööasutusi, mille klientuur on vähemalt 3⁄4 ulatuses 7–26-aastased isikud ning mille noorsootöö tugineb noorsootöö alase või sellega piirneva tasemehariduse omandanud praktiseerivate noorsootöötajate ametialasele tegevusele.
1.5. Ühing on asutatud määramata ajaks.
1.6. Ühingul on vara, iseseisev bilanss, pangaarve(d) ja oma nimega sümboolika.
1.7. Ühingul on õigus astuda nii Eestis kui välismaal tegutsevate ühingute ja liitude liikmeks.
1.8. Ühingu tegevusaasta on kalendriaasta.

2. Ühingu tegutsemise eesmärk ja selle saavutamise vahendid
2.1. Ühingu eesmärgid on seotud noorsootöö teenuste arendamise ja kvaliteedi tõstmisega.
2.2. Ühingu tegevuse peamine eesmärk on arendada noorsootöö teostamist Eestis ja seeläbi ühingu liikmeskonda.
2.3. Eesmärgi saavutamiseks ühing:
2.3.1. aitab kaasa ja nõustab vajadustele vastava ja nõuetekohase noorsootööasutuste infrastruktuuri arendamisel;
2.3.2. esindab avatud noorsootöö teenust pakkuvate noorsootööasutuste vajadusi ja huve suhetes avaliku-, era- ning kolmanda sektori institutsioonidega;
2.3.3. algatab, toetab ja viib ellu riigisiseseid ning rahvusvahelisi koostöö- ja arendusprojekte;
2.3.4. tegeleb erialase täiendkoolituse korraldamise ja vahendamisega ning noorsootöö metoodiliste materjalide koostamise ja kirjastamisega.
2.3.5. toetab ühingu liikmete üksik- ja ühistaotlusi esindamise kaudu;
2.3.6. koordineerib erialast koostööd ning korraldab infovahetust;
2.3.7. osaleb noorsoopoliitika kujundamisel kõikidel võimutasanditel;
2.3.8. tegeleb erialase nõustamisega;
2.3.9. valdab, käsutab ja kasutab ühingu vara;
2.3.10. võib omandada, võõrandada ja rentida hooneid, ruume, seadmeid, transpordivahendeid ja muud vara;
2.3.11. võib astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
2.3.12. võib kirjastada ja levitada trükiseid;
2.3.13. võib korraldada üritusi, koolitusi, õpitubasid;
2.3.14. võib võtta vastu annetusi;
2.3.15. võib määrata toetusi, stipendiume, auhindu ja kingitusi;
2.3.16. administreerib noortekeskuste Logiraamatut, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda tõenduspõhiseks analüüsiks igapäevast statistikat, sündmuste ja ürituste kirjeldusi. Keskuses osalevate noorte kohta ülevaate saamiseks, kogutakse noorte kohta järgmist teavet: sugu, vanus, piirkond kus elab, staatus (õpib, töötab, ei ole seotud), kus õpib. Logiraamatusse sisestatud andmete põhjal analüüsitakse noorte osalusi, unikaalseid osalusi igal aastal võetud eesmärkide täitmist, noortekeskuste hetkeolukorda ja vajadusi.

3. Ühingu liikmed, nende õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud ja juriidilise isiku noorsootööasutused, mis oma tegevuste kavandamisel ja elluviimisel lähtuvad avatud noorsootöö põhimõtetest.
3.2. Ühingu liige:
3.2.1. rakendab põhikirja või põhimääruse alusel avatud noorsootöö meetodit;
3.2.2. omab, rendib või kasutab hoonet või ruume;
3.2.3. tugineb oma tegevuses noorsootööalaselt pädevatele isikutele.
3.2.4. teostab avatud noorsootööd vähemalt 20 tundi nädalas.
3.3. Liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine
3.3.1. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
3.3.2. Liikmeks astumise tingimused ja vastuvõtmise kord on kättesaadav ühingu kodulehel.
3.3.3. Ühingu liikmed võivad ühingu liikmeskonnast lahkuda ühingu juhatusele esitatava avalduse alusel 1-kuulise etteteatamisajaga.
3.3.4. Jooksval majandusaastal säilib liikmemaksu kohustus.
3.3.5. Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.3.5.1. liige rikub põhikirja nõudeid või ühingu organite otsuseid;
3.3.5.2. liige kahjustab oma tegevusega ühingu mainet;
3.3.5.3. liikme esindajad ei ole osalenud kolmel järjestikusel ühingu üldkoosolekul;
3.3.5.4. liige lõpetab oma tegevuse.
3.4. Liikmete esindajate õigused ja kohustused
3.4.1. Liikmete esindajatel on õigus:
3.4.1.1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.4.1.2. valida ja olla valitud ühingu juhatuse ja kontrollorgani liikmeks;
3.4.1.3. esitada juhatusele põhjendatud avaldus liikmemaksu vähendamiseks kuni 50% või liikmemaksust vabastamiseks üheks majandusaastaks.
3.4.2. Liikmed on kohustatud:
3.4.2.1. järgima ühingu põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
3.4.2.2. uuendama oma andmeid liikmete andmebaasis iga aasta 1. aprilliks;
3.4.2.3. liikme registriandmete muutumisel andma sellest ühe kuu jooksul teada juhatusele;
3.4.2.4. tasuma tähtaegselt ühingu üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu.

4. Liikmete üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgemaiks organiks on liikmete üldkoosolek.
4.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kaks korda aastas, teavitades liikmeid selle toimumisaja, -koha ja päevakorra suhtes vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Kutse loetakse teatavaks tehtuks selle saatmisega elektronposti aadressile.
4.2.1. Üldkoosolekul võib osaleda info- ja kommunikatsioonivahendite kaudu.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Üldkoosolekul võib üks liige olla volitatud esindama lisaks endale veel ühte ühingu liiget.
4.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.4.1. juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja määramine ning tagasikutsumine;
4.4.2. ühingu majandusaasta, juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete, arengukava, tegevuskava, eelarve ning kodukorra kinnitamine;
4.4.3. juhatuse liikmete arvu määramine ametisoleva juhatuse ettepanekul;
4.4.4. ühingu ühinemine teiste organisatsioonidega, jagunemine ja tegevuse lõpetamine;
4.4.5. prioriteetsete valdkondade kinnitamine;
4.4.6. ühingu põhikirja ja eesmärkide muutmine ja kinnitamine;
4.4.7. teiste organisatsioonide liikmeks astumine;
4.4.8. liikmemaksu suuruse ja selle maksmise korra kehtestamine;
4.4.9. struktuuriüksuste moodustamine ja lõpetamine;
4.4.10. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine.
4.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Üldkoosolekul võib üks liige olla volitatud esindama lisaks endale veel ühte ühingu liiget. Hääletamise protseduur üldkogul otsustatakse päevakorra kinnitamisel.
4.6. Hääletamine on avalik, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
4.7. Juhul kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 4.6 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus hiljemalt kahe nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku. Uus koosolek on pädev võtma vastu otsuseid, kui kohal on vähemalt 1/5 liikmetest.

5. Juhatus
5.1. Ühingu juhatus on kolme- kuni viieliikmeline, kellest vähemalt kolm on ühingu liikmete volitatud esindajad.
5.2. Juhatus juhib ja esindab ühingut.
5.3. Juhatuse valib üldkoosolek kolmeks aastaks salajasel hääletusel.
5.4. Järgmise perioodi juhatuse liikmete arvu kohta teeb ettepaneku ametisolev juhatus üldkoosolekul.
5.5. Juhatuse volitused algavad ja lõppevad 30 päeva peale uue juhatuse valimist üldkoosolekul, kuid mitte enne revisjonikomisjoni aruande esitamist.
5.6. Juhatus valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.
5.7. Juhatuse pädevusse kuulub:
5.7.1. jooksva töö koordineerimine, juhtimine ja korraldamine;
5.7.2. ühingu tegevuskava ja aastaeelarve väljatöötamine;
5.7.3. ühingu liikmete arvestuse korraldamine;
5.7.4. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omamise, võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.
5.8. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada ühingut kõigis toimingutes.
5.9. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.10. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe või tema puudumisel juhatuse aseesimehe hääl.
5.11. Juhatuse otsused jõustuvad allakirjutamise päevast ning muutuvad ühingu liikmetele kohustuslikuks alates teatavakstegemisest.

6. Majandustegevus
6.1 Ühing on kohustatud seadusega ettenähtud korras pidama raamatupidamisarvestust, tasuma riiklikke ja kohalikke makse ning esitama nõutavad deklaratsioonid ja aruanded.
6.2 Ühingu sissetulekuteks on:
6.2.1. liikmemaksud;
6.2.2. varalised annetused ja eraldised;
6.2.3. tulu kirjanduse ja muude esemete müügist;
6.2.4. muud sissetulekud.

7. Tegevuse kontroll
7.1. Ühingu tegevust kontrollib liikmetest moodustatud revisjonikomisjon või selleks sobiv juriidiline isik, kui üldkoosolek peab vastavat tegevust vajalikuks.
7.2. Revisjonikomisjoni volituste aeg on kolm aastat.

8. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel ja vastavalt mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korrale.
8.2. Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja liikmele või avalik- õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri muudetud ning kinnitatud MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse 12.10.2020 üldkoosoleku otsusel.