Tutvustus

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi. Eesti ANK asutati 9. november 2001. Ühendusse kuulub 01.01.2023 seisuga 88 liiget 246 noortekeskusega.

Eesti ANK registriaadress: Veski 4, 48106 Põltsamaa

Äriregistrikood: 80165169

Pangaandmed: SWEDBANK EE312200221019340323

 

EESTI ANK EESMÄRK

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eesmärk on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust.

Eesmärgi saavutamiseks:

 • tegeleme avatud noortekeskuse mudeli ja töö arendamisega;
 • kaitseme noortekeskuste ja nende töötajate huve ning esindame neid;
 • teeme koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega, noorteorganisatsioonidega Eestis ja välismaal ning teiste noorsootööga seotud institutsioonidega;
 • vahendame koolitust ja enesetäiendust (välja arvatud litsentseeritud tegevus);
 • koordineerime noortekeskuste koostööd;
 • korraldame infovahetust;
 • räägime kaasa riikliku noorsoopoliitika kujundamisel.

Eesti ANK töösuunad:

 • toetame uute noortekeskuste arendamist;
 • organiseerime seminare ja koolitusi;
 • arendame ja kutsume rahvuslikke ja rahvusvahelisi projekte;
 • oleme partner noorsoopoliitika kujundamisel riiklikul ja kohalikul tasandil.

 

 • DigiGeni Eesti nõuandev kogu (Kadi Laaneots);
 • DiscoverEU Eesti koostöövõrgustik (Karolina Kuusik);
 • ENL Osaluskogude projektifondi kolleegium (Riin Luks);
 • Erasmus+ noortevaldkonna valikukomisjon (Kadi Laaneots);
 • Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ hindamiskomisjon (Kadi Laaneots);
 • Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ juhtkomitee (Kadi Laaneots);
 • Euroopa Solidaarsuskorpuse valikukomisjon (Riin Luks);
 • Noorsootöötajate kutsekomisjon, ENK (Riin Luks);
 • Noorsootöötajate tunnustuskomisjon (EANK esindaja);
 • Noortegarantii juhtgrupp (Kadi Laaneots);
 • Noorteinfo juhtgrupp (Karoliine Aus);
 • Noorte Keskkonnanõukogu (Carolyn Mets);
 • Nutika noorsootöö ümarlaud (Kadi Laaneots);
 • Tartu noorsootöö valdkonna projektide ja programmide hindamiskomisjon (Kadi Laaneots);
 • Vabaühenduste Liit (Kadi Laaneots).

Me oleme noortekeskustena üle Eesti koosloovad, uuele avatud ning osa õpikogukonnast.

Eesti ANK seisab selle eest, et noortekeskustes tehtav avatud noorsootöö on nähtav ja arusaadav, kohalikud ja riiklikud otsused on tehtud noortekeskuste vajadustest lähtuvalt ning noorsootöötajatel on olemas ressursid ja võrgustiku tugi kvaliteetse teenuse pakkumiseks noortele.

Eesti ANK on uuendusmeelne ühendus ja seega pidevas aja- ja asjakohases muutumises.

Eesti ANK järgib, et oma tegevuste kaudu loodaks keskkond, mis toetab kokkulepitud väärtuste realiseerumise võimalikkust igapäevases töös ja seda erinevatel otsustustasanditel. Kuigi väärtused on eelkõige inimese individuaalsed uskumused, on ühenduse arendustööks olulised need kokku leppida. Sel põhjusel on tegeletud teadlikult väärtussüsteemi loomisega, kus need oleksid lihtsalt sõnastatud ja mõistetavad, mõtestatud eelkõige igapäevase töö kontekstis, innovatsiooni ja uusi tõlgendusi võimaldavad, õiglust toetavad ja aitavad meil väärtusvalikute realiseerumist pidevalt hinnata.

Eesti ANK  alusväärtusteks on aastatel 2021-2030 järgmised kokkulepped:

 1. Eesti ANK noortekeskuse arendustööga seotud väärtusvalikute puhul järgitakse, et loodavad tegevused toetavad avatud noorsootöö põhimõtteid, mis tagavad noortele võrdsed, kättesaadavad, ligipääsetavad ja õiglased tingimused, mis omakorda on noorele vabatahtlikud, tasuta ja kaasava iseloomuga. Noortekeskuses märgatakse, pakutakse noortele individuaalset tähelepanu ja lähenemist, aidatakse kaasa noorte annete avastamisele ning arvestatakse nendega. Noortekeskuse tegevused võimaldavad keskkonda, kus noored ise algatavad, korraldavad ning teostavad oma ideid. Noortekeskusesse oodatakse erinevas vanuses ning taustadega noori ja väärtustatakse nende mitmekesisust. Kokkuvõtvalt on noortekeskus mitteformaalõppe keskkond, kus toimub teadlik  juhitud noorte jõustamine nende isiksuse arendamiseks ehk loob tingimused kogemuslikuks õppimiseks läbi tegevuse ja suhtlemise. Avatud noorsootöö kaudu tehtava töö tulemusel toetatakse noorte vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond kaasab ja arvestab oma tegemistest liikmete soove ja ettepanekuid, lähtudes oma töös läbipaistvusest. Juhtimistasand tunnustab liikmete mõtteviiside erinevust ja pakutud eesmärkide mitmekesisust.
 2. Eesti ANK tegev- ja arendusprojektide meeskondade töökeskkonna aluseks on teadmine, et noortevaldkonna spetsialist on usaldusväärne ja ennast oskuslikult juhtiv spetsialist, kellele võimaldatakse vabadust ja valiku- ja arendusvõimalusi. Oluliseks peetakse avatust muudatustele sh iseseisvat mõtlemist, algatamist ja tegutsemist, loovust, uudsust, eksperimenteerimise julgust ja eesmärgile pühendumist. Eeldatakse saadud vahendite otstarbekat ja sihipärast kasutamist.
 3. Eesti ANK noortekeskuste noorsootöötajatega seotud arendustöö väärtusvalikute puhul eeldatakse, et noorsootöötaja lähtub oma igapäevastes tegevustes noorsootöö üldistest põhimõtetest ja tööeetikast ning on eelkõige noore arengu toetaja.
 4. Eesti ANK poolt loodavate tegevuste puhul eeldatakse, et need on tulevikku arvestavad, julged, tõenduspõhised ja uuenduslikud ning keskkonnasäästlikud. Samas on kriitilise tähtsusega ka loodud programmide pidev arendustöö, jätkusuutlikkus ja stabiilsus. Lisaks toimub arendustöö kompleksselt, seega kõik tegevused täiendavad üksteist, luues nii ühtse pildi teekonnast, kuhu liigume.
 5. Eesti ANK peab oma töö aluseks regionaalset võrdse kohtlemise ja koostööpartnerluse printsiipi, seega on meie igapäevane töö ja arendusprojektid eelkõige seotud üle-eestiliste lähenemisega kaasates sinna võrdsetel alustel erinevate valdkondade osapooli. Avatud noorsootöö kvaliteetne ja võrdne regionaalne kättesaadavus on ühenduse jaoks kriitilise tähtsusega. Eesti ANK peab oluliseks, et koostöö põhineb alati heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.
 6. Eesti ANK järgib oma esindusfunktsioonide täitmisel, arendus- ja igapäevases töös erinevate osapooltega üldinimlikke väärtusi nagu ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu ja ühiskondlikke väärtusi nagu vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus.

Kriitiliste edutegurite esile toomine Eesti ANK-is aitab välja selgitada, kas organisatsioon oma valdkonnas on eesmärke täitev, konkurentsivõimeline, jätkusuutlik ja edukas.  Tegemist on Eesti ANKi tuleviku seisukohalt otsustavate näitajatega, mille abil kasvab teadlikkus organisatsiooni oluliselt mõjutavatest teguritest, mis aitavad enim saavutada edu valdkonnas.

Kriitiliste edutegurite väljatoomisel on võetud aluseks liikmete küsitlused ja  SWOT analüüs ning on lähtutud Eesti ANK strateegilistest eesmärkidest.

Eesti ANKi ja tema stabiilse ja kasvava liikmeskonna tugevus on erinev sisemine teadmine ja eripärasus üle kogu maa. Väljakutseks on inimeste liikumine üle kogu maa, liigub inimene ja koos temaga kogemus ja teadmine. Võimaluseks on riiklik koostööhuvi meie suunal ja ohuks on väline segadus valdkonnas.  

Kriitiline edutegur

 • Strateegiline partner riigile
 • Ekspertiisteadmised valdkonnas ja pädev juhatus ning tegevmeeskond
 • Kvaliteetse ja mitmekülgse noorsootöö arendamine (koolitused, projektid, nõustamine, hangetes osalemine jmt)
 • Noortekeskuste Hea Tava olemasolu
 • Avatus ekspertiisteadmiste jagamisele
 • Regionaalse lähenemise tagab üle-eestiline liikmeskond

Toetav edutegur

 • Liikmete kui valdkonna ekspertide kaasamine
 • Innovatsiooni julgus ja -valmidus
 • Toimiv ristmeedia
 • Laiaulatuslik võrgustik ja kaasatus
 • Maine riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil
 • Diplomaatia