Murdepunkt

1. Projekti pealkiri: Murdepunkt
2. Rahastaja:

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoor „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored
3. Toetuse summa: 170 000 eurot

 

4. Toimumisaeg: 01.01.2015-30.04.2016

 

5. Eesmärk:

Alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetustöö muutmine 2016. aasta veebruariks projekti partnerite piirkondades tõhusamaks. Selleks kasutatakse efektiivsemalt võrgustikus olemasolevaid ressursse ning rakendatakse noortekeskuses alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks spetsiaalselt loodud sotsiaalset programmi (mõjutusvahendit).

 

6. Tegevused:

Projekti perioodil loodi 20 noortekeskuse juurde üle Eesti (kokku 12 maakonnas) mobiilsed 2-liikmelised meeskonnad ehk tandemid, kes pakuvad alaealistele õigusrikkujatele ja õigusrikkumise riskis olevatele noortele ennetuslikku sotsiaalset programmi „Murdepunkt“. Tandemid said sotsiaalse programmi rakendamiseks vastava väljaõppe.

Ekspertgrupp töötas välja tõenduspõhiseid metoodikaid ja noorsootöö põhimõtteid arvestava sotsiaalse programmi „Murdepunkt“. Programmi sihtrühmaks on 13-17-aastased riskikäitumisega noored, sh õigusrikkujad. Programm julgustab noori kaasa rääkima nende isiklikku elu mõjutavate otsuste tegemisel ning katsetama eakaaslaste grupis uusi käitumisviise, mis toetavad noore eneseväljendust ja on vastuvõetavad laiemale kogukonnale.

Projektipartneritega seotud spetsialistidele viidi läbi täiendkoolitused, et tõhustada tööd noortega, sh alaealiste õigusrikkujate ja nende vanematega. „Murdepunkti“ programmi rakendanud partnerid töötasid välja esmase süsteemi alaealiste õigusrikkujate ja riskikäitumisega noorte suunamiseks sotsiaalsesse programmi oma piirkonnas.

Sotsiaalse programmi mõju hindamiseks viis Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus läbi uuringu.
7. Tulemused:

On valminud uus Eesti oludega arvestav alaealiste mõjutusvahend – sotsiaalne programm „Murdepunkt“, mis on antud välja rakendaja käsiraamatuna nii eesti kui ka vene keeles.

Programm „Murdepunkt“ on suunatud 13-17-aastastele riskikäitumisega noortele ja toetab enesekohaste (enda märkamise ja juhtimisega seotud) ning sotsiaalsete oskuste õppimist. See koosneb 12 grupikohtumisest, mida juhivad 2 grupijuhti. Grupis osaleb 6–12 noort. Kohtumistel õpitakse mänguliselt, harjutades ja arutledes. Koos tehakse seikluslik väljasõit ja viiakse ellu heategevuslik algatus. Grupikohtumistele eelneb ja järgneb individuaalne kohtumine noore ning tema vanemaga.

Sotsiaalse programmi rakendamiseks on saanud spetsiaalse väljaõppe 40 noortevaldkonna spetsialisti üle Eesti, kes rakendavad programmi 20 noortekeskuse või sellega seotud asutuse juures.

Programmi „Murdepunkt“ rakendati septembrist kuni detsembrini 2015 kokku 20 noortegrupis üle Eesti. Programmis alustas osalemist 216 riskikäitumisele kalduvat noort vanuses 13-17 eluaastat. Neist 12 osalesid venekeelses grupis. 34 noort suunati programmi alaealiste komisjonide poolt. Grupikohtumiste lõpuks oli programmiga seotud 200 noort.

Valminud on programmi „Murdepunkt“ esimene mõju-uuring, kus koguti veebiküsitluses andmeid 214 programmis osalenud noorelt ja 209 lapsevanemalt enne ja pärast programmi grupikohtumisis. Lisaks vastasid veebiküsitlusele kahel korral 31 programmis mitteosalenud noort.

Uuringu järgi vähendas sekkumine noorte hinnangul tülidesse sattumise tõenäosust. Nii noorte kui ka lapsevanemate hinnangul vähenes programmis osalenute käitumises sõimamise või ränga solvamise juhtumite tõenäosus. Lapsevanemate hinnangul suurenesid noorte rahulolu eluga ja prosotsiaalne (abistav) käitumine ning vähenesid impulsiivsus, hüperaktiivsus ja käitumisprobleemid.

Projekti jooksul on saanud täiendkoolitusi kokku 163 ennetustööga seotud spetsialisti üle Eesti.

Projektipartnerid on muutnud ennetustööd koos noortekeskustega oma piirkonnas koordineeritumaks. Sotsiaalset programmi rakendanud partnerid on töötanud välja esialgse süsteemi, kuidas suunata noori programmi „Murdepunkt“.

EMP toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“ rahastatud Eesti ANK projektide lõpukonverentsil tutvusid programmiga „Murdepunkt“ 122 noortevaldkonna spetsialisti üle Eesti.

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Narva Kolledži koostöös planeeritakse pakkuda valikainet või täiendkoolitusmoodulit, mis põhineb projekti „Murdepunkt“ raames loodud õppematerjalidel ja grupitöö meetodil.

Kõik õppematerjalid (käsiraamat, programmi tutvustav voldik ja video, mõju-uuringu raport) on leitavad veebist.
8. Meeskond:

Projektijuht: Anne Õuemaa

Noorsootöö spetsialist: Kristel Altosaar

Raamatupidaja: Aita Lulla
9. Partnerid:

Ahja Vallavalitsus, Elva linn, Hiiu Vallavalitsus, Illuka Vallavalitsus, Karksi Vallavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Sõmeru Vallavalitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Valga Linnavalitsus, Vastseliina Vallavalitsus, Väike-Maarja Vallavalitsus, Paide linn, MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, MTÜ “Öökull”, MTÜ Noored Toredate Mõtetega, Noorsootöö selts, Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon – ESN, Pärnu Vabakooli Selts, MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus, Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe, Tähe noorteklubi, Noorteühendus Juventus, Lääne-Viru Maavalitsus, Maarjamaa Hariduskolleegium, Osaühing Corrigo, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna prefektuur, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
10. Mõju/ lisandväärtus:

Projekti tulemusena on töötatud välja sotsiaalsete oskuste arendamise programm „Murdepunkt“, mis aitab 13-17-aastastel noortel avastada oma tugevusi ja luua paremaid suhteid nii enda kui ka ümbritsevaga. Programmi sobib kasutamiseks ka alaealiste mõjutusvahendina.

Programmi maksumus: keskmiselt 3500-5000 eurot

Programmi testinud rakendajate kogemust arvestades tähendab ühe grupi komplekteerimine ja läbiviimine umbes 10 töötundi nädalas 4-5 kuu jooksul.

Grupi läbiviimise lõplik maksumus sõltub programmi rakendamise piirkonnast. Maksumus sisaldab kahe grupijuhi töötasu ja tegevuste läbiviimise otseseid kulusid.

Kümne noorega grupis on sekkumise maksumus ühe noore kohta programmi perioodil 350-500 eurot.
Programmi rakendamiseks väljaõppe saanud tandemid tegutsevad Harju, Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas.

Tandemid on valmis pakkuma gruppide läbiviimist ka Eesti teistes piirkondades.

Kokkulepete sõlmimiseks võta ühendust programmi rakendajatega!

Programmi rakendajad 08.03.16
11. Viide materjalidele:
KÄSIRAAMAT: Programmi „Murdepunkt“ rakendajale (EST, RUS)

http://ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/est_mudepunkt.pdf

http://ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/rus_mudepunkt.pdf
VOLDIK: Programmi “Murdepunkt” tutvustus (EST / RUS)

http://ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/murdepunkt_voldik.pdf
VIDEO: Programmi “Murdepunkt” tutvustus (EST, RUS, ENG)

https://www.youtube.com/watch?v=ktx5A-9f8cI&feature=youtu.be
VIDEO: Kuidas aidata noortel jõuda programmi “Murdepunkt”?

https://www.youtube.com/watch?v=HChsYygXcWQ&feature=youtu.be
RAPORT: Mõju-uuring (EST), mõju-uuringu kokkuvõte (RUS), küsimustikud (EST / RUS)

http://ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/Murdepunkt%20-%20uuring%202016.pdf

http://ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/Murdepunkt%20-%20uuringu%20raport_rus-1.pdf

http://ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/Murdepunkt%20kysimustikud.pdf
12. Summary of the Project ’Breaking Point’

Duration: 1 January 2015 – 30 April 2016

The general objective of the project was to prevent the career of juvenile delinquents, rising the efficacy of local supportive networks and applying a new social programme as a prevention tool.

The leading partner of the Project: Association of Estonian Open Youth Centres

Participating partners from Estonia (30): 1 county; 13 local authorities (run youth centres); 11 youth work institutions; 2 rehabilitation institutions; 1 university; 2 national institutions
The final result of the project are as follows:

There is a new juvenile sanction measure – the social programme ‘Breaking Point’, which is directed to enhance the self-directed and social skills of youngsters with risk behaviour between the age of 13 and 17. The practitioner handbook is available in Estonian and Russian on the Internet.

There are 40 youth field specialists, who are trained to apply the preventive programme ‘Breaking Point’ in groups of youngsters with risk behaviour. Altogether, there are 20 tandems of implementers, who have applied the preventive programme in 12 counties of Estonia, including a Russian-speaking tandem.

From September to December 2015, the tandems have implemented the programme ‘Breaking Point’ in youth groups. The programme consists of two individual counselling sessions (before and after the programme) and 12 group sessions, that are based on the methods of non-formal learning.

The impact of the programme was measured using the data from 214 youngsters and 209 parents, also from 31 youngsters from control group. In accordance with the study, participation in the programme diminished the probability to start a quarrel or offend a person. During the programme, first, parents noticed the increase of their children’s prosocial behaviour and satisfaction with the life situations and, second, the decrease of the level of children’s impulsivity, hyperactivity and behavioural problems.

During the cooperation, which was needed in project activities, the partners have raised the level of coordination of their local networks including youth centres more effectively in it.

There are 163 specialist from project partners’ networks, who attended the courses during the project. In addition, there are 122 specialists of youth field, who attended the final conference of the project and receive knowledge on new methods available in preventive youth work.

 

The project ’Breaking Point’ benefits from grant through the EEA Grants Programme ’Children and Youth in Risk’ from open call ’Social inclusion of excluded young people and prevention of re-offending behavior’.

Programme is managed jointly by the Estonian Ministry of Education and Research, the Estonian Ministry of Justice, the Estonian Ministry of Social Affairs and by the Estonian Youth Work Centre as a Programme Operator Implementing Agency. Additional information: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/en/

logorida emp est