Murdepunkt

Projekti pealkiri: Murdepunkt

Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoor „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo Facebook’ist

Toetuse summa: 170 000 eurot

Toimumisaeg: 01.01.2015 – 30.04.2016

Eesmärk: Alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetustöö muutmine 2016. aasta veebruariks projekti partnerite piirkondades tõhusamaks. Selleks kasutatakse efektiivsemalt võrgustikus olemasolevaid ressursse ning rakendatakse noortekeskuses alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks spetsiaalselt loodud sotsiaalset programmi (mõjutusvahendit).

Meeskond: Anne Õuemaa (projektijuht), Kristel Altosaar (noorsootöötaja)

Projekti perioodil loodi 20 noortekeskuse juurde üle Eesti (kokku 12 maakonnas) mobiilsed 2-liikmelised meeskonnad ehk tandemid, kes pakuvad alaealistele õigusrikkujatele ja õigusrikkumise riskis olevatele noortele ennetuslikku sotsiaalset programmi „Murdepunkt“. Tandemid said sotsiaalse programmi rakendamiseks vastava väljaõppe.

Ekspertgrupp töötas välja tõenduspõhiseid metoodikaid ja noorsootöö põhimõtteid arvestava sotsiaalse programmi „Murdepunkt“. Programmi sihtrühmaks on 13-17-aastased riskikäitumisega noored, sh õigusrikkujad. Programm julgustab noori kaasa rääkima nende isiklikku elu mõjutavate otsuste tegemisel ning katsetama eakaaslaste grupis uusi käitumisviise, mis toetavad noore eneseväljendust ja on vastuvõetavad laiemale kogukonnale.

Projektipartneritega seotud spetsialistidele viidi läbi täiendkoolitused, et tõhustada tööd noortega, sh alaealiste õigusrikkujate ja nende vanematega. „Murdepunkti“ programmi rakendanud partnerid töötasid välja esmase süsteemi alaealiste õigusrikkujate ja riskikäitumisega noorte suunamiseks sotsiaalsesse programmi oma piirkonnas.

Sotsiaalse programmi mõju hindamiseks viis Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus läbi uuringu.

On valminud uus Eesti oludega arvestav alaealiste mõjutusvahend – sotsiaalne programm „Murdepunkt“, mis on antud välja rakendaja käsiraamatuna nii eesti kui ka vene keeles.

Programm „Murdepunkt“ on suunatud 13-17-aastastele riskikäitumisega noortele ja toetab enesekohaste (enda märkamise ja juhtimisega seotud) ning sotsiaalsete oskuste õppimist. See koosneb 12 grupikohtumisest, mida juhivad 2 grupijuhti. Grupis osaleb 6–12 noort. Kohtumistel õpitakse mänguliselt, harjutades ja arutledes. Koos tehakse seikluslik väljasõit ja viiakse ellu heategevuslik algatus. Grupikohtumistele eelneb ja järgneb individuaalne kohtumine noore ning tema vanemaga.

Sotsiaalse programmi rakendamiseks on saanud spetsiaalse väljaõppe 40 noortevaldkonna spetsialisti üle Eesti, kes rakendavad programmi 20 noortekeskuse või sellega seotud asutuse juures.

Programmi „Murdepunkt“ rakendati septembrist kuni detsembrini 2015 kokku 20 noortegrupis üle Eesti. Programmis alustas osalemist 216 riskikäitumisele kalduvat noort vanuses 13-17 eluaastat. Neist 12 osalesid venekeelses grupis. 34 noort suunati programmi alaealiste komisjonide poolt. Grupikohtumiste lõpuks oli programmiga seotud 200 noort.

Valminud on programmi „Murdepunkt“ esimene mõju-uuring, kus koguti veebiküsitluses andmeid 214 programmis osalenud noorelt ja 209 lapsevanemalt enne ja pärast programmi grupikohtumisis. Lisaks vastasid veebiküsitlusele kahel korral 31 programmis mitteosalenud noort.

Uuringu järgi vähendas sekkumine noorte hinnangul tülidesse sattumise tõenäosust. Nii noorte kui ka lapsevanemate hinnangul vähenes programmis osalenute käitumises sõimamise või ränga solvamise juhtumite tõenäosus. Lapsevanemate hinnangul suurenesid noorte rahulolu eluga ja prosotsiaalne (abistav) käitumine ning vähenesid impulsiivsus, hüperaktiivsus ja käitumisprobleemid.

Projekti jooksul on saanud täiendkoolitusi kokku 163 ennetustööga seotud spetsialisti üle Eesti.

Projektipartnerid on muutnud ennetustööd koos noortekeskustega oma piirkonnas koordineeritumaks. Sotsiaalset programmi rakendanud partnerid on töötanud välja esialgse süsteemi, kuidas suunata nooi programmi „Murdepunkt“.

EMP toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“ rahastatud Eesti ANK projektide lõpukonverentsil tutvusid programmiga „Murdepunkt“ 122 noortevaldkonna spetsialisti üle Eesti.

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Narva Kolledži koostöös planeeritakse pakkuda valikainet või täiendkoolitusmoodulit, mis põhineb projekti „Murdepunkt“ raames loodud õppematerjalidel ja grupitöö meetodil.

Kõik õppematerjalid (käsiraamat, programmi tutvustav voldik ja video, mõju-uuringu raport) on leitavad veebist.

Ahja Vallavalitsus, Elva linn, Hiiu Vallavalitsus, Illuka Vallavalitsus, Karksi Vallavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Sõmeru Vallavalitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Valga Linnavalitsus, Vastseliina Vallavalitsus, Väike-Maarja Vallavalitsus, Paide linn, MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, MTÜ “Öökull”, MTÜ Noored Toredate Mõtetega, Noorsootöö selts, Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon – ESN, Pärnu Vabakooli Selts, MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus, Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe, Tähe noorteklubi, Noorteühendus Juventus, Lääne-Viru Maavalitsus, Maarjamaa Hariduskolleegium, Osaühing Corrigo, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna prefektuur, Tartu Ülikooli Viljandi KultuuriakadeemiaAhja Vallavalitsus, Elva linn, Hiiu Vallavalitsus, Illuka Vallavalitsus, Karksi Vallavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Sõmeru Vallavalitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Valga Linnavalitsus, Vastseliina Vallavalitsus, Väike-Maarja Vallavalitsus, Paide linn, MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, MTÜ “Öökull”, MTÜ Noored Toredate Mõtetega, Noorsootöö selts, Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon – ESN, Pärnu Vabakooli Selts, MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus, Paikuse Avatud Noortekeskus PaNoKe, Tähe noorteklubi, Noorteühendus Juventus, Lääne-Viru Maavalitsus, Maarjamaa Hariduskolleegium, Osaühing Corrigo, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna prefektuur, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Projekti tulemusena on töötatud välja sotsiaalsete oskuste arendamise programm „Murdepunkt“, mis aitab 13-17-aastastel noortel avastada oma tugevusi ja luua paremaid suhteid nii enda kui ka ümbritsevaga. Programmi sobib kasutamiseks ka alaealiste mõjutusvahendina.

Duration: January 1st 2015 – April 30th 2016

The project’s general objective was to prevent the career of juvenile delinquents, raise the efficacy of local supportive networks, and apply for a new social program as a prevention tool.

Leading partner: Association of Estonian Open Youth Centres

Participating partners from Estonia (30): 1 county; 13 local authorities (who run youth centers); 11 youth work institutions; 2 rehabilitation institutions; 1 university; 2 national institutions

Final results:

There is a new juvenile sanction measure – the social program “Breaking Point”, which is directed to enhance the self-directed and social skills of youngsters with risk behavior between the age of 13 and 17. The practitioner handbook is available in Estonian and Russian on the Internet.

There are 40 youth field specialists who are trained to apply the preventive program ‘Breaking Point’ in groups of youngsters with risky behavior. Altogether, there are 20 tandems of implementers who have applied for the preventive program in 12 counties of Estonia, including a Russian-speaking tandem.

From September to December 2015, the tandems implemented the ‘Breaking Point’ program in youth groups. The program consists of two individual counseling sessions (before and after the program) and 12 group sessions based on non-formal learning methods.

The program’s impact was measured using the data from 214 youngsters and 209 parents, also from 31 youngsters from the control group. In accordance with the study, participation in the program diminished the probability of starting a quarrel or offending a person. During the program, parents first noticed an increase in their children’s prosocial behavior and satisfaction with life situations and, second, a decrease in children’s impulsivity, hyperactivity, and behavioral problems.

During the cooperation, which was needed in project activities, the partners have more effectively raised the level of coordination of their local networks, including youth centers.

163 specialists from project partners’ networks attended the courses during the project. In addition, there are 122 youth field specialists who attended the project’s final conference and received knowledge on new methods available in preventive youth work.

The “Breaking Point” project benefits from a grant through the EEA Grants Programme ’Children and Youth in Risk’ from an open call “Social Inclusion of excluded young people and Prevention of re-offending behavior”.

Programme is managed jointly by the Estonian Ministry of Education and Research, the Estonian Ministry of Justice, the Estonian Ministry of Social Affairs, and by the Estonian Youth Work Centre as a Programme Operator Implementing Agency.

Programmi maksumus: keskmiselt 3500-5000 eurot

Programmi testinud rakendajate kogemust arvestades tähendab ühe grupi komplekteerimine ja läbiviimine umbes 10 töötundi nädalas 4-5 kuu jooksul.

Grupi läbiviimise lõplik maksumus sõltub programmi rakendamise piirkonnast. Maksumus sisaldab kahe grupijuhi töötasu ja tegevuste läbiviimise otseseid kulusid.

Kümne noorega grupis on sekkumise maksumus ühe noore kohta programmi perioodil 350-500 eurot.

Programmi rakendamiseks väljaõppe saanud tandemid tegutsevad Harju, Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas.

Tandemid on valmis pakkuma gruppide läbiviimist ka Eesti teistes piirkondades.

Kokkulepete sõlmimiseks võta ühendust programmi rakendajatega!

Programmi rakendajad 08.03.16

KÄSIRAAMAT programmi “Murdepunkt” rakendajale (EST, RUS)

VOLDIK programmi “Murdepunkt” tutvustus (EST, RUS)

VIDEO programmi “Murdepunkt” tutvustus (EST, RUS, ENG)

VIDEO “Kuidas aidata noortel jõuda programmi “Muderpunkt”?”

RAPORTID mõju-uuring (EST), mõju-uuringu kokkuvõte (RUS)

KÜSIMUSTIKUD (EST, RUS)