Avatud noorsootöö plakat

2015. aasta veebruarist detsembrini viis Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ellu Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti „Avatud noorsootöö arendamine noortekeskustes,” mille eesmärk oli noortekeskuste teenuste mõjususe suurendamine piirkonna noorte arengu toetamiseks läbi avatud noorsootöö meetodi arendamise noortekeskustes, noorsootöötajate koolitamise ja motiveerimise.

Projekti raames toimusid maakondlikud noorsootöö laborid, kus koolitaja Kristi Jüristo eestvedamisel püüti leida parimaid mooduseid avatud noorsootöö arendamiseks noortekeskustes. Laborites arutleti avatud noorsootöös/-ruumis kasutatavate lähenemiste ja tööriistade ning avatud ruumi keskkonna ja selle loomise üle, samuti jagati peamisi väljakutseid, millega avatud noorsootöös silmitsi seistakse. Teisel ringil ümber Eesti toimusid noorsootöötajate kovisioonid, kus jagati maakonna kolleegidega murekohti ja edulugusid ning häid praktikaid leidmaks lahendusi töös ette tulevatele väljakutsetele ning arutleti, kuidas teha avatud noorsootööd paremini. Samuti tõstatati küsimus, kuidas avatud noorsootöö tulemust ja väärtust, sealhulgas noorsootöötaja töö olulisust, märgata ning väljapoole näidata.

Laborite ning kovisioonide jooksul räägitust ning kuuldust valmisid virtuaalne Avatud_noorsootöö_plakat ning Avatud_noorsootöö_TV, mis sisaldab praktikad avatud ruumis tekkivate keerukate olukordade lahendamiseks koos lugude ja metoodikatega ning näpunäiteid, kuidas avatud ruumi noorte jaoks atraktiivsemaks muuta. Nende materjalide näol on tegemist praktiliste abivahenditega organiseerimaks tööd noortekeskuse avatud ruumis.

Projekti “Avatud noorsootöö arendamine noortekeskustes” jooksul:

  • toimus 15 laborit ja 15 noorsootöötajate kovisooni;
  • osales laborites kokku 152 erinevat noorsootöötajat üle Eesti;
  • osales kovisoonides kokku 120 erinevat noorsootöötajat üle Eesti sh 54 uut osalejat;
  • oli tegevustesse kaasatud 112 ANKi; lisaks praktikante, huvijuhte, KOV esindajaid ja teisi partnereid;
  • nõustati kokku 15 KOV’i üle Eesti;
  • osales KOV kohtumistel 68 noorsootööga seotud isikut sh 32 KOV ametnikku.