Noorsootöö arengukava 2014-2020

Noortevaldkonna arengukava 2020 panustab eelkõige konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkidesse, Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi eesmärkidesse ja tegevustesse. Noortevaldkonna arengukava rakendamine on vajalik ka pere- ja rahvastikupoliitika, tööturu ja sotsiaalse turvalisuse, spordi ja lõimumise valdkondade eesmärkide saavutamiseks.

Lähtudes noorte seisundist ja Eesti seatud eesmärkidest on perioodil 2014-2020 noortevaldkonnas vajalik võtta fookusesse järgmine:

  • rohkem võimalusi loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks;
  • ebavõrdsete olude mõju vähendamine noore arenguvõimalustele ja tõrjutuse vältimine;
  • aktiivne osalus kogukonnas ja otsustes;
  • edukus tööturul;
  • kvaliteetne noortepoliitika ja noorsootöö.

 

Nimetatud fookused on arengukavas avatud nelja alaeesmärgi ja meetme kaudu. Meetmete elluviimiseks on koostatud rakendusplaan aastani 2017.