Noorsootöö koolitused

Sihtgrupp: noorsootöötajad, kellel on noorsootöös vähem kogemusi

Koolituse kestvus: 6 ak/t

Koolitajad: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Marek Mekk

Koolituse eesmärk:

Osalejad on saanud väärtuslikke uusi teadmisi või juba olemasolevate teadmiste värskendavat ülekordamist, mis toetavad tema tööd noortekeskuses ja noortekeskust ümbritsevas kogukonnas.  

Koolituse teemad: 

 • Avatud noorsootöö ABC
 • Asjaajamine ja lühiajaline planeerimine
 • Teaduspõhine noorsootöö
 • Noorte, lastevanemate ja kogukonna kaasamine
 • Mitteformaalse õppekeskkonna loomine
 • Projektikirjutamise loogika
 • Nutikad lahendused ja innovatsioon noorsootöös
 • Tagasisidestamise meetodid

Õpiväljundid:

 • Osaleja oskab analüüsida kohaliku tasandi avatud noorsootöö tähendust ja väärtust ning arvestab sellega oma igapäevases töös sh keskuse uuendamisel ja teenuste disainimisel.
 • Osaleja on kursis asjaajamise, pikaajalise planeerimise ja seatud fookuste hoidmise peamiste tõdedega ning oskab neid seostada oma igapäevase tööga;
 • Osaleja on teadlik töödokumentide vajalikkusest, saab aru ning oskab ajaliselt oma/noortekeskuse tegevusi planeerida ning eelarvestada;
 • Osaleja omab baasteadmisi projekti kirjutamise loogikast;
 • Osaleja tunneb muutuste juhtimise mudeleid ning mõistab innovatsiooni olemust.
 • Osaleja teab ja rakendab reflektsioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi;
 • Osaleja oskab kasutada esmaseid andmeid oma töö planeerimisel.
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest sh oskab selle vajalikust ka oma töötajatele selgitada;
 • Osaleja oskab oma tööd analüüsida, tunneb ja kasutab erinevaid kaasamise keskkondi ja metoodikaid;
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada;
 • Osaleja oskab teadlikult planeerida ja algatada noorsootöö võrgustikke.
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel näha seoseid ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid. 
 • Osaleja saab aru IKT vahendite olulisusest töö nutikamaks muutmisel.

Koolituspakkumuse saamiseks võta ühendust: ank@ank.ee

Noorsootöötaja ABC koolitusel kogesin erinevaid nurki noorsootöös. See koolitus andis mulle juurde julgust jätkata noorsootöös ja teha edasi seda, mida seni olen teinud. Tänu sellele koolitusele oskan oma edaspidises töös analüüsida saadud tagasisidet ja samuti anda ise tagasisidet teistele. Üha rohkem oskan mõista noorte omaalgatuse vajadust ning kuidas noori suunata ja toetada nende ideede elluviimisel. See koolitus on tulnud mulle suureks kasuks kuna olen alles hiljuti alustanud oma tööd noorsootöös. Soovitan kõigil algajatel noorsootöötajatel ja miks ka mitte juba pikemat aega töötanud noorsootöötajatel end sellise põneva koolitusega täiendada. Sellel koolitusel on väga toetavad ja mõistvad juhendajad, kes ei jäta sind kunagi hätta. – Mirjam Mõistus

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koolitusmeeskond on kohalikest omavalitsustest ja meie liikmetelt saadud sisendite põhjal ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel välja töötanud koolitusmooduli, mis on eelkõige suunatud just kohaliku omavalitsuse spetsialistidele ja volikogu liikmetele. Koolitusele on oodatud ka juhid ning spetsialistid noortekeskustest ja teistest noortega töötavatest asutustest, kes soovivad saada teada laiemat pilti avatud noorsootööst.

Sihtgrupp: kohaliku omavalitsuse spetsialistid, volikogu ja volikogu komisjonide liikmed, noorsootööga tegelevate asutuste juhid ja spetsialistid kohalikus omavalitsuses

Koolituse toimimumine: e-koolitus Moodle keskkonnas

Koolituse kestvus:  50 ak/t, mis jaotub 14 ak/t mahus virtuaalseks kohtumiseks Zoom keskkonnas ning 36 ak/t mahus iseseisvaks tööks materjalidega ning teadmiste rakendamiseks antud ülesannete täitmiseks

Koolitajad: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Marek Mekk, Riin Luks, Annely Reile

Koolituse eesmärk: suurendada teadlikkust avatud noorsootöö põhimõtetest, selle suuna arendusaspektidest, osapooltest ja sidusrühmadest.

Koolituse ajakava teemad:

 • 16.03.2021 kell 10:00 – 12:00 Avaseminar;
 • 23.03.2021 kell 10:00 – 12:00 I moodul: Noortekeskuse olemus ja tegevusraamistik. Koolitaja Heidi Paabort
 • 30.03.2021 kell 10:00 – 11:45 II moodul: Koosloome ja muutuste juhtimine. Heidi Paabort ja Kerli Kõiv.
 •                     kell 12:00 – 14:00 III moodul: Noorsootöö planeerimine. Kerli Kõiv
 • 13.04.2021 kell 10:00 – 12:00 IV moodul: Noortekeskus kui mitteformaale õpikeskkond. Marek Mekk
 • 20.04.2021 kell 10:00 – 12:00 V moodul: Sihtgrupipõhine töö noortekeskuses. Annely Reile
 • 27.04.2021 kell 10:00 – 12:00 VI moodul: Noorte osalus ja ettevõtlikkus. Riin Luks
 •                   kell 12:15 – 14:00 Lõpuseminar

Õpiväljundid:

 • teab noortevaldkonna, noortekeskuse ja avatud noorsootöö üldisi mõisteid ja noorsootöö põhimõtteid;
 • teab ja mõistab koosloome ning muutuste juhtimise protsessi ja mudeleid;
 • oskab näha noortekeskuse potentsiaali kogukonnas;
 • tunneb noortekeskuse kui õppimise protsessi toetaja eeldusi ja potentsiaali;
 • teab noorsootöötaja peamisi tööülesandeid ja kompententse;
 • oskab näha seoseid mitteformaalse ja formaalse õppe vahel;
 • oskab tuvastada ja määrata erinevaid noorsootöö sihtgruppe;
 • oskab leida ja kaasata erinevaid võrgustikupartnereid sihtgrupipõhises noorsootöös;
 • tunneb noorte kaasamise põhimõtteid ja ettevõtlikkuse toetamise viise.

Täpsem info ja registreerimine Moodles

Registreerimise parool: KOV21

Koolitust korraldab: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus 
Täpsem info: Kerli Kõiv, kerli.koiv@ank.ee, tel 5558 3134

Sihtgrupp: noortekeskuste juhid, noorsootööspetsialistid, meeskonna – ja projektijuhid noorsootöös

Koolituse kestvus: 8 ak/t

Koolitajad: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Marek Mekk

Koolituse eesmärk:

Osalejad on saanud uusi teadmisi või juba olemasolevate teadmiste värskendavat ülekordamist, mis toetavad tema tööd noortekeskuse ja noorsootöö eestvedajana ning toetavad strateegilist planeerimist. 

Koolituse teemad:

 • Avatud noorsootöö ABC
 • Asjaajamine ja pikaajaline planeerimine
 • Teaduspõhine noorsootöö
 • Noorte, lastevanemate ja kogukonna kaasamine
 • Mitteformaalse õppekeskkonna loomine
 • Mina kui juht
 • Muutuste juhtimine
 • Nutikad lahendused ja innovatsioon noorsootöös
 • Tagasisidestamise meetodid

Õpiväljundid:

 • Osaleja oskab analüüsida kohaliku tasandi avatud noorsootöö tähendust ja väärtust ning arvestab sellega oma igapäevases töös sh keskuse uuendamisel ja teenuste disainimisel.
 • Osaleja tunneb asjaajamise põhiloogikat kohalikus omavalitsuses ning oskab seda seostada oma igapäevase tööga;
 • Osaleja omab baasteadmisi projekti kirjutamise loogikast;
 • Osaleja teab reflektsioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi ja oskab kasutada esmaseid andmeid oma töö planeerimisel.
 • Osaleja mõistab tegevusmotivatsiooni olemust; 
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest;
 • Osaleja tunneb ja kasutab erinevaid kaasamise keskkondi ja metoodikaid;
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada;
 • Osaleja oskab teadlikult planeerida ja algatada noorsootöö võrgustikke.
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel näha seoseid ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid;
 • Osaleja saab aru IKT vahendite olulisusest töö nutikamaks muutmisel.

 

Koolituspakkumuse saamiseks võta ühendust: ank@ank.ee

Murdepunkt on sotsiaalsete oskuste arendamise programm, mis aitab noorel avastada oma tugevusi ja luua paremaid suhteid nii enda kui ka ümbritsevaga. Tähelepanu on suunatud noorte vajadustele ja teguritele, millesse panustamine võib toetada noore toimetulekuks vajalikku muutust. Programmi eesmärk on suurendada riskikäitumisele kalduvate 13–17-aastaste noorte sotsiaalset kompetentsust. Programmi jooksul on läbivalt oluline keskenduda noore sisemise motivatsiooni tõstmisele (lähtuvalt enesemääramise teooriast). Samuti sobib programm kasutamiseks alaealiste mõjutusvahendina.

Murdepunkti käsiraamat on mõeldud eelkõige programmi „Murdepunkt“ rakendajatele, pakkudes koolitusjärgset lisatuge ning struktuuri programmi kohtumiste läbiviimiseks. Käsiraamat valmis MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projekti „Murdepunkt” raames Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“ toel.

Kes võiks vajada Murdepunkti käsiraamatu kasutamise koolitust?

Noortega töötavad spetsialistid, kes soovivad sotsiaalsete oskuste programmi “Murdepunkt” mõjusalt rakendada.

Pakume kahepäevaseid inspiratsioonikoolitusi, et saaksite mõtteid ja julgust Murdepunkti programmiga alustamiseks. 

 

Inspiratsioonikoolitused Murdepunkti programmi rakendamisega alustamiseks:

I Kahepäevane inspiratsioonikoolitus Murdepunkti programmi rakendaja ABC, mille eesmärgiks on anda ülevaade sellest, mida edukas programmi rakendamine eeldab. 

 • Koolitus sobib neile, kes soovivad enne programmi käivitamist mõista, millega on tegu ja millega tuleb programmi rakendamisel arvestada.
 • Koolitusel tutvustatakse “Murdepunkti” programmi ülesehitust, rakendamise põhimõtteid ja vajalikke oskuseid, mida programmi mõjus rakendamine eeldab. 
 • Koolituse läbinu teab, millele programmi rakendama hakates tähelepanu pöörata ja mida edasi õppida, et olla parem programmi rakendaja.
 • Grupi suurus 10-16 osalejat.
 • Osalejale väljastatakse osalemise kohta tõend.
 • NB! Sissejuhatav koolitus ei anna programmi rakendamiseks kõiki vajalikke oskusi. 
 • Osalejal soovitatakse enne koolitusele tulemist tutvuda “Murdepunkti” käsiraamatu sisuga: https://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/est_mudepunkt.pdf  
 • Koolituse keel: eesti keel 

Sisu: 

Esimene päev: Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse (kohal 1 koolitaja);

Teine päev: Sissejuhatus “Murdepunkti” programmi ja selle rakendamisse (praktilised näited; kohal 1 põhikoolitaja + 2 programmi rakendanud isikut kogemuste jagamiseks).

Hind 2900.-

NB! Hinna sees ei ole arvestatud koolitajate ja koolitatavate ööbimiskulusid, ruumi ja vahendite renti, toitlustamis- ega muid korralduskulusid.

 

II Kahepäevane inspiratsioonikoolitus “Murdepunkti käsiraamatu rakendaja eri”, mille eesmärgiks on valmistada osalejat ette Murdepunkti programmi läbiviimiseks käsiraamatu põhjal. 

 • Koolitus sobib neile, kes soovivad saada kogemust ja juhiseid “Murdepunkti” programmi manuaali praktiliseks kasutamiseks ja on omandanud elementaarsed MI baasoskused.
 • Koolitusel tutvustatakse “Murdepunkti” programmi ülesehitust, rakendamise põhimõtteid ja vajalikke oskuseid, mida programmi mõjus rakendamine eeldab. 
 • Osalejad saavad praktilise kogemuse käsiraamatu alusel läbiviidud kohtumisest ning valmistada ette käsiraamatuga kooskõlalise kohtumise noortegrupile.
 • Koolituse läbinu teab, millele programmi rakendama hakates tähelepanu pöörata ja mida edasi õppida, et olla parem programmi rakendaja.
 • Grupi suurus 10-16 osalejat.
 • Osalejale väljastatakse osalemise kohta tõend.
 • NB! Sissejuhatav koolitus ei anna programmi rakendamiseks kõiki vajalikke oskusi. 
 • Osalejal soovitatakse enne koolitusele tulemist tutvuda “Murdepunkti” käsiraamatu sisuga: https://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/est_mudepunkt.pdf  
 • NB! Koolituse eelduseks on motiveeriva intervjueerimise (MI) baaskoolituse läbimine, sest kogu programm on ehitatud üles MI ja selle põhimõtete rakendamisele.*
 • Koolituse keel: eesti keel 

Sisu: 

Esimene päev: Sissejuhatus “Murdepunkti” programmi ja käsiraamatusse. Praktilised õpitoad (kohal 2 koolitajat);

Teine päev: Programmi kohtumiste õpitoad käsiraamatu alusel; töö tandemites ja gruppides (kohal 2 koolitajat).

Hind 3900.- 

NB! Hinna sees ei ole arvestatud koolitajate ja koolitatavate ööbimiskulusid, ruumi ja vahendite renti, toitlustamis- ega muid korralduskulusid.

 

*Motiveeriva intervjueerimise (MI) baaskoolituse tellimiseks võta ühendust Loov Kuuga MI treeneri Anne Õuemaa (anne.ouemaa@gmail.com) või otsi endale treener Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Assotsatsiooni kodulehelt https://emita.ee/treenerid/