Noorsootöö koolitused

Täiskasvanute koolitusasutuse (EHIS) majandustegevusteate nr 206779

Sihtgrupp: noorsootöötajad, kellel on noorsootöös vähem kogemusi

Koolituse kestvus: 72 ak/t

Koolitajad: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Riin Luks

Koolituse eesmärk: Koolitus on disainitud noortekeskuste noorsootöötajate sisendi põhjal ning käsitleb teemasid, mis on olulised noortekeskuses töötava spetsialisti teadmistepagasis .Koolitus on enamuses e-õppena toimuv ning eeldab osalejalt head eneseregulatsiooni õppimise protsessis.

Registreerumine: kuni 10.09.2021 SIIN parool: ABC2021

Ühised koolitussesioonid:

 • 14.09. kell 11:00-13:00 avaseminar
 • 11.10. kell 10:00 – 16:00 vaheseminar
 • 04.11. kell 11:00-13:00 lõpuseminar

Koolituse teemad: 

 • Avatud noorsootöö ja noortekeskuse tegevussuunad
 • Mitteformaalne õpe noortekeskuses
 • Noortekeskus kui sotsiaalse innovatsiooni keskus
 • Kaasamine, osalus ja koostöö
 • Noorteinfo teenus ja keskkonnad
 • Kommunikatsioon
 • Tõenduspõhine noorsootöö noortekeskuse vaatest
 • Ettevõtlikkus ja omaalgatus
 • Noorsootöö KOV-is – asjaajamine ja planeerimine
 • Tagasisidestamine ja praktilised tööriistad

Koolitus on jaotunud erinevatesse teema moodulitesse ning iga nädala esmaspäeval avanevad 1-2 uut moodulit. Õppija kasutada on teemakohane oluline materjal, videoloeng ja esitlused ning soovitatav lisalugemine. Iga nädal saab õppija ka iseseisva ülesande või lahendada küsimusi testi vormis. Õppija kõrval on toetajatena kursuse juhendajad.

Õpiväljundid:

 • Osaleja teab kohaliku tasandi avatud noorsootöö korraldust, tähendust ja väärtust ning arvestab sellega oma igapäevases töös sh keskuse uuendamisel ja teenuste disainimisel.
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel näha seoseid ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel.
 • Osaleja oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid.
 • Osaleja tunneb muutuste juhtimise mudeleid ning mõistab innovatsiooni olemust.
 • Osaleja mõistab nutika noorsootöö kontseptsiooni olemust.
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest.
 • Osaleja oskab teadlikult planeerida ja algatada noorsootöö võrgustikke.
 • Osaleja tunneb noorteinfo põhimõtteid.
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi.
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada.
 • Osaleja on kursis asjaajamise, planeerimise, kommunikatsiooni ja seatud fookuste hoidmise peamiste tõdedega ning oskab neid seostada oma igapäevase tööga.
 • Osaleja teab ja rakendab refleksioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel.

Koolitus on edukalt läbitud, kui osaleja on osalenud vähemalt kahel seminaril ning teostanud edukalt (minimaalselt 6 hindepunkti) vähemalt 80% kodutöödest. Koolituse edukalt läbinule väljastatakse tunnistus.

Sihtgrupp: noorsootöötajad, kellel on noorsootöös vähem kogemusi

Koolituse kestvus: 6 ak/t

Koolitajad: EANK meeskond

Koolituse eesmärk: Koolitus on disainitud noortekeskuste noorsootöötajate sisendi põhjal ning käsitleb teemasid, mis on olulised noortekeskuses töötava spetsialisti teadmistepagasis. Koolitus toimub enamuses e-õppena ning eeldab osalejalt head eneseregulatsiooni õppimise protsessis.

Koolituse teemad: 

 • Avatud noorsootöö ABC
 • Asjaajamine ja lühiajaline planeerimine
 • Teaduspõhine noorsootöö
 • Noorte, lastevanemate ja kogukonna kaasamine
 • Mitteformaalse õppekeskkonna loomine
 • Projektikirjutamise loogika
 • Nutikad lahendused ja innovatsioon noorsootöös
 • Tagasisidestamise meetodid

Õpiväljundid:

 • Osaleja oskab analüüsida kohaliku tasandi avatud noorsootöö tähendust ja väärtust ning arvestab sellega oma igapäevases töös sh keskuse uuendamisel ja teenuste disainimisel.
 • Osaleja on kursis asjaajamise, pikaajalise planeerimise ja seatud fookuste hoidmise peamiste tõdedega ning oskab neid seostada oma igapäevase tööga;
 • Osaleja on teadlik töödokumentide vajalikkusest, saab aru ning oskab ajaliselt oma/noortekeskuse tegevusi planeerida ning eelarvestada;
 • Osaleja omab baasteadmisi projekti kirjutamise loogikast;
 • Osaleja tunneb muutuste juhtimise mudeleid ning mõistab innovatsiooni olemust.
 • Osaleja teab ja rakendab reflektsioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi;
 • Osaleja oskab kasutada esmaseid andmeid oma töö planeerimisel.
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest sh oskab selle vajalikust ka oma töötajatele selgitada;
 • Osaleja oskab oma tööd analüüsida, tunneb ja kasutab erinevaid kaasamise keskkondi ja metoodikaid;
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada;
 • Osaleja oskab teadlikult planeerida ja algatada noorsootöö võrgustikke.
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel näha seoseid ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid. 
 • Osaleja saab aru IKT vahendite olulisusest töö nutikamaks muutmisel.

Koolituspakkumuse saamiseks võta ühendust: ank@ank.ee

Noorsootöötaja ABC koolitusel kogesin erinevaid nurki noorsootöös. See koolitus andis mulle juurde julgust jätkata noorsootöös ja teha edasi seda, mida seni olen teinud. Tänu sellele koolitusele oskan oma edaspidises töös analüüsida saadud tagasisidet ja samuti anda ise tagasisidet teistele. Üha rohkem oskan mõista noorte omaalgatuse vajadust ning kuidas noori suunata ja toetada nende ideede elluviimisel. See koolitus on tulnud mulle suureks kasuks kuna olen alles hiljuti alustanud oma tööd noorsootöös. Soovitan kõigil algajatel noorsootöötajatel ja miks ka mitte juba pikemat aega töötanud noorsootöötajatel end sellise põneva koolitusega täiendada. Sellel koolitusel on väga toetavad ja mõistvad juhendajad, kes ei jäta sind kunagi hätta. – Mirjam Mõistus

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koolitusmeeskond on kohalikest omavalitsustest ja meie liikmetelt saadud sisendite põhjal ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel välja töötanud koolitusmooduli, mis on eelkõige suunatud just kohaliku omavalitsuse spetsialistidele ja volikogu liikmetele. Koolitusele on oodatud ka juhid ning spetsialistid noortekeskustest ja teistest noortega töötavatest asutustest, kes soovivad saada teada laiemat pilti avatud noorsootööst.

Sihtgrupp: kohaliku omavalitsuse spetsialistid, volikogu ja volikogu komisjonide liikmed, noorsootööga tegelevate asutuste juhid ja spetsialistid kohalikus omavalitsuses

Koolituse toimimumine: e-koolitus Moodle keskkonnas

Koolituse kestvus:  58 ak/t, mis jaotub 14 ak/t mahus virtuaalseks kohtumiseks Zoom keskkonnas ning 44 ak/t mahus iseseisvaks tööks materjalidega ning teadmiste rakendamise ja kinnistamise eesmärgil antud ülesannete täitmiseks.

Koolitajad: EANK meeskond

Koolituse eesmärk: suurendada teadlikkust noortekeskuse rollist kogukonnas ning avatud noorsootöö põhimõtetest, selle suuna arendusaspektidest, osapooltest ja sidusrühmadest.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinud osaleja:

 • teab noortevaldkonna, noortekeskuse ja avatud noorsootöö üldisi mõisteid ja noorsootöö põhimõtteid;
 • teab ja mõistab koosloome ning muutuste juhtimise protsessi ja mudeleid;
 • oskab näha noortekeskuse potentsiaali kogukonnas;
 • tunneb noortekeskuse kui õppimise protsessi toetaja eeldusi ja potentsiaali;
 • teab noorsootöötaja peamisi tööülesandeid ja kompententse;
 • oskab näha seoseid mitteformaalse ja formaalse õppe vahel;
 • oskab tuvastada ja määrata erinevaid noorsootöö sihtgruppe;
 • oskab leida ja kaasata erinevaid võrgustikupartnereid sihtgrupipõhises noorsootöös;
 • tunneb noorte kaasamise põhimõtteid ja ettevõtlikkuse toetamise viise.
Kursuse läbimisel väljastatakse tunnistus. Kursuse läbimiseks on vajalik osaleda vähemalt 4 mooduli videoloengus, täita kõik õpimapi ülesanded ja täita õpileppe ning tagasiside küsimustik. 

Täpsem info: ank@ank.ee

Sihtgrupp:

 • kohaliku omavalitsuse juhid, otsustajad;
 • erinevate valdkondade esindajad;
 • valdkonna uurijad;
 • sihtrühmaga tööle asuvad spetsialistid;
 • sihtrühmast ja valdkonnast huvitatud tudengid.

Koolituse kestvus: 78 ak/h

Koolitajad: Heidi Paabort, Kerli Kõiv

Euroopa Komisjoni Noortegarantii programmi tegevussuunad, mille fookuses on mitteõppivad ja – töötavad noored,  on läbi aastate jõudnud enamuste omavalitsusteni Eestis. Noortegarantii on üks oluline suund, millega Euroopa Komisjon soovib toetada noorte haridust, koolitust ja tööhõivet. Eestis viiakse noortegarantii tegevusi ellu Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös. Selleks on Tallinnas programm Hoog Sisse ja üle-eestiliselt programm Noorte Tugila.  Käivitatud on Eesti Töötukassa meede „Minu esimene töökoht“, lisaks korraldatakse erinevaid töötubasid ja koolitusi, pakutakse karjäärinõustamist. Mitmetes kohalikes omavalitsustes on aktiveeritud noortegarantii tugisüsteem andmebaaside rakendamise kaudu. 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on alates 2015. aastast suunanud oma ühe tegevusprogrammi mitteõppivate ja -töötavate noorte toetamisele läbi noortekeskuste tegevuse. Senise peaaegu 6-aastase sihipärase tegevuse on ühendus kogunud täiendavat teadmist sihtrühma ning toetavate praktikate kohta, analüüsinud ligi 10 000 toetatud noore võimalusi, piiranguid, toetusprotsesse.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on loonud koolitusmooduli “Noored, kes ei õpi ega tööta, põhjused ja toetus”, mille eesmärk on suurendada erinevate osapoolte teadmisi ning valmisolekut teadlike otsuste tegemisel, teenuste kujundamisel ning toetuste rakendamisel mitteõppivate ja – töötavate noorte vajadustest lähtuvalt. Loodud koolitus ei ole seotud praktilise õppega noore toetamisprotsessis, vaid käsitleb just laiemat olulist konteksti ning toob esile olulisemad protsesse mõjutavad tegevussuunad: mitteõppiv ja – töötav noor ning noorest lähtuv toetamise praktika; põhimõtted, ressursid ja meetodid noore individuaalsel toetamisel; võrgustikutöö ja koosloome.

Koolitusprogrammi läbinud osaleja: 

 • omab ülevaadet teema aktuaalsusest ja põhjustest, miks noor sellisesse olukorda võib sattuda ning millised on Euroopa riikide praktikad noorte toetamisel;
 • tunneb noortega avalikus ruumis töötamise kontseptsiooni, põhimõtteid ja metoodikaid;
 • oskab tegevuste planeerimisel arvestada sihtgruppi kuuluvate noortega töötamise eripärasid ja riskifaktoreid;
 • tunneb noorte huvidest, vajadustest ja väljakutsetest lähtuvate tugiteenuse põhimõtteid;
 • oskab rakendada võrgustikutöö ja valdkondadevahelise koosloome põhimõtteid teenuste arendamisel.

Koolituse maht on 78 akadeemilist tundi, millest 24 tundi on virtuaalõpe Zoom keskkonnas ja 54 tundi iseseisvat praktilist tööd. Programm koosneb 4 moodulist, mis sisaldavad ka ava- ning lõpuseminari.

Koolitajad: Heidi Paabort ja Kerli Kõiv

Kerli Kõiv on noorsootöös tegutsenud alates 1997. aastast arendades välja kohalikul tasandil noorsootöö võimalused, töötades nii koolis kui noortekeskuses. Aastast 2015 on tegev Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses NEET-staatuses noortele suunatud tugiprogrammi teenuse kvaliteedi arendusega ning juhatuse esimehena. Kerli on ka pikaajalise kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemusega osaledes Rõuge vallavolikogu töös, sh juhtides käesoleval hetkel hariduskomisjoni. Rahvusvahelise noorsootöö kogemust omab Kerli aastast 2001 ning on ellu viinud ligi 40 rahvusvahelist projekti, sh ka spetsiaalselt NEET-staatuses noortele suunatud projekte. Kerlil on bakalaureuse ja magistrikraad sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal ning magistrikraad haridusinnovatsiooni erialal. Sotsiaal- ja haridusvaldkonna teadmised ning noorsootöö praktika on võimaldanud teenuste arendamisel lähtuda erinevate valdkondade vaatenurgast. Kerli jätkab õpinguid Tartu Ülikooli doktoriõppes uurides ja arendades lahendusi enesejuhitud õppimise oskuste toetamiseks noorele, kes ei õpi ega tööta.

Heidi Paabortil on noorsootöö valdkonna kogemus aastast 1996. Põhjalikum üleriigiline noortevaldkonna kogemus on saadud alates 2008. aastast, kui Heidi alustas Eesti ANKis tegevjuhina, mis eeldas pidevat kursis olemist noortevaldkonna ja sidusvaldkonna teemadega. Heidi eestvedamisel või kaasabil loodi Eesti ANK meeskonnaga koostöös mitmeid tänaseid noorsootööga seotud programme ja toetusinstrumente. Alates 2015. aastast vastutab Heidi Noortegarantii õppimise ja tööga hõivamata noorte tugiteenuse eest Eesti ANKis. Heidi kuulub mitmesse valdkondlikku nõukotta. Tõenduspõhisema süsteemi arendamisele on aidanud kaasa ka õpingud Tartu Ülikooli sotsioloogia õppekaval, mis on andnud hea teadmise erinevatest analüüsitehnikatest ja inimese käitumisega seotud teooriatest. Heidi kaitses magistritööd süsteemsest lähenemisest NEET-staatuses noorte toetamisel ja on hetkel jätkanud õpinguid eksternina doktoriõppekaval, et NEET-staatuses noorte tugiteenuseid, eelkõige, kuidas erinevad riikliku ja kohaliku tasandi poliitikaloome tegurid soodustavad teenuse hilisemat tulemuslikku pakkumist kogukondlikul tasandil.

Asutus: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ
Kontakt: Kerli Kõiv, kerli.koiv@ank.ee, tel. 5558 3134

Sihtgrupp: noortekeskuste juhid, noorsootööspetsialistid, meeskonna – ja projektijuhid noorsootöös

Koolituse kestvus: 8 ak/t

Koolitajad: EANK meeskond

Koolituse eesmärk:

Osalejad on saanud uusi teadmisi või juba olemasolevate teadmiste värskendavat ülekordamist, mis toetavad tema tööd noortekeskuse ja noorsootöö eestvedajana ning toetavad strateegilist planeerimist. 

Koolituse teemad:

 • Avatud noorsootöö ABC
 • Asjaajamine ja pikaajaline planeerimine
 • Teaduspõhine noorsootöö
 • Noorte, lastevanemate ja kogukonna kaasamine
 • Mitteformaalse õppekeskkonna loomine
 • Mina kui juht
 • Muutuste juhtimine
 • Nutikad lahendused ja innovatsioon noorsootöös
 • Tagasisidestamise meetodid

Õpiväljundid:

 • Osaleja oskab analüüsida kohaliku tasandi avatud noorsootöö tähendust ja väärtust ning arvestab sellega oma igapäevases töös sh keskuse uuendamisel ja teenuste disainimisel.
 • Osaleja tunneb asjaajamise põhiloogikat kohalikus omavalitsuses ning oskab seda seostada oma igapäevase tööga;
 • Osaleja omab baasteadmisi projekti kirjutamise loogikast;
 • Osaleja teab reflektsioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi ja oskab kasutada esmaseid andmeid oma töö planeerimisel.
 • Osaleja mõistab tegevusmotivatsiooni olemust; 
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest;
 • Osaleja tunneb ja kasutab erinevaid kaasamise keskkondi ja metoodikaid;
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada;
 • Osaleja oskab teadlikult planeerida ja algatada noorsootöö võrgustikke.
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel näha seoseid ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid;
 • Osaleja saab aru IKT vahendite olulisusest töö nutikamaks muutmisel.

Koolituspakkumuse saamiseks võta ühendust: ank@ank.ee

Murdepunkt on sotsiaalsete oskuste arendamise programm, mis aitab noorel avastada oma tugevusi ja luua paremaid suhteid nii enda kui ka ümbritsevaga. Tähelepanu on suunatud noorte vajadustele ja teguritele, millesse panustamine võib toetada noore toimetulekuks vajalikku muutust. Programmi eesmärk on suurendada riskikäitumisele kalduvate 13–17-aastaste noorte sotsiaalset kompetentsust. Programmi jooksul on läbivalt oluline keskenduda noore sisemise motivatsiooni tõstmisele (lähtuvalt enesemääramise teooriast). Samuti sobib programm kasutamiseks alaealiste mõjutusvahendina.

Murdepunkti käsiraamat on mõeldud eelkõige programmi „Murdepunkt“ rakendajatele, pakkudes koolitusjärgset lisatuge ning struktuuri programmi kohtumiste läbiviimiseks. Käsiraamat valmis MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projekti „Murdepunkt” raames Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“ toel.

Kes võiks vajada Murdepunkti käsiraamatu kasutamise koolitust?

Noortega töötavad spetsialistid, kes soovivad sotsiaalsete oskuste programmi “Murdepunkt” mõjusalt rakendada.

Pakume kahepäevaseid inspiratsioonikoolitusi, et saaksite mõtteid ja julgust Murdepunkti programmiga alustamiseks. 

Inspiratsioonikoolitused Murdepunkti programmi rakendamisega alustamiseks:

I Kahepäevane inspiratsioonikoolitus Murdepunkti programmi rakendaja ABC, mille eesmärgiks on anda ülevaade sellest, mida edukas programmi rakendamine eeldab. 

 • Koolitus sobib neile, kes soovivad enne programmi käivitamist mõista, millega on tegu ja millega tuleb programmi rakendamisel arvestada.
 • Koolitusel tutvustatakse “Murdepunkti” programmi ülesehitust, rakendamise põhimõtteid ja vajalikke oskuseid, mida programmi mõjus rakendamine eeldab. 
 • Koolituse läbinu teab, millele programmi rakendama hakates tähelepanu pöörata ja mida edasi õppida, et olla parem programmi rakendaja.
 • Grupi suurus 10-16 osalejat.
 • Osalejale väljastatakse osalemise kohta tõend.
 • NB! Sissejuhatav koolitus ei anna programmi rakendamiseks kõiki vajalikke oskusi. 
 • Osalejal soovitatakse enne koolitusele tulemist tutvuda “Murdepunkti” käsiraamatu sisuga: https://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/est_mudepunkt.pdf  
 • Koolituse keel: eesti keel 

Sisu: 

Esimene päev: Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse (kohal 1 koolitaja);

Teine päev: Sissejuhatus “Murdepunkti” programmi ja selle rakendamisse (praktilised näited; kohal 1 põhikoolitaja + 2 programmi rakendanud isikut kogemuste jagamiseks).

Hind 2900.-

NB! Hinna sees ei ole arvestatud koolitajate ja koolitatavate ööbimiskulusid, ruumi ja vahendite renti, toitlustamis- ega muid korralduskulusid.

II Kahepäevane inspiratsioonikoolitus “Murdepunkti käsiraamatu rakendaja eri”, mille eesmärgiks on valmistada osalejat ette Murdepunkti programmi läbiviimiseks käsiraamatu põhjal. 

 • Koolitus sobib neile, kes soovivad saada kogemust ja juhiseid “Murdepunkti” programmi manuaali praktiliseks kasutamiseks ja on omandanud elementaarsed MI baasoskused.
 • Koolitusel tutvustatakse “Murdepunkti” programmi ülesehitust, rakendamise põhimõtteid ja vajalikke oskuseid, mida programmi mõjus rakendamine eeldab. 
 • Osalejad saavad praktilise kogemuse käsiraamatu alusel läbiviidud kohtumisest ning valmistada ette käsiraamatuga kooskõlalise kohtumise noortegrupile.
 • Koolituse läbinu teab, millele programmi rakendama hakates tähelepanu pöörata ja mida edasi õppida, et olla parem programmi rakendaja.
 • Grupi suurus 10-16 osalejat.
 • Osalejale väljastatakse osalemise kohta tõend.
 • NB! Sissejuhatav koolitus ei anna programmi rakendamiseks kõiki vajalikke oskusi. 
 • Osalejal soovitatakse enne koolitusele tulemist tutvuda “Murdepunkti” käsiraamatu sisuga: https://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/est_mudepunkt.pdf  
 • NB! Koolituse eelduseks on motiveeriva intervjueerimise (MI) baaskoolituse läbimine, sest kogu programm on ehitatud üles MI ja selle põhimõtete rakendamisele.*
 • Koolituse keel: eesti keel 

Sisu: 

Esimene päev: Sissejuhatus “Murdepunkti” programmi ja käsiraamatusse. Praktilised õpitoad (kohal 2 koolitajat);

Teine päev: Programmi kohtumiste õpitoad käsiraamatu alusel; töö tandemites ja gruppides (kohal 2 koolitajat).

Hind 3900.- 

NB! Hinna sees ei ole arvestatud koolitajate ja koolitatavate ööbimiskulusid, ruumi ja vahendite renti, toitlustamis- ega muid korralduskulusid.

*Motiveeriva intervjueerimise (MI) baaskoolituse tellimiseks võta ühendust Loov Kuuga MI treeneri Anne Õuemaa (anne.ouemaa@gmail.com) või otsi endale treener Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Assotsatsiooni kodulehelt https://emita.ee/treenerid/  

Koolituse eesmärk: tõsta noortekeskuste noorsootöötajate oskusi väliskommunikatsioonis.

Koolituse maht: 8 ak/h, jaotatud kahele erinevale päevale

Koolitaja: Kristina Masen

Õpiväljundid: 

 • osaleja tunneb personaliseeritud meedia algtõdesid;
 • osaleja lähtub kommunikatsioonis sihtrgupi vaatest;
 • osaleja tunneb erinevate kommunikatsioonikanalite erisusi;
 • osaleja lähtub väliskommunikatsioonis noorsootöö eetikast;
 • osaleja arvestab kommunikatsioonis alaealise turvalisusega;
 • osaleja tunneb peamisi kommunikatsiooni vorme ja stiile.

Käsitletavad teemad: 

 • algoritmid ja meedia kõlakamber;
 • personaliseeritud meedia;
 • sihtgrupp ja kanalid;
 • alaealised väliskommunikatsioonis;
 • noorsootöötaja sotsiaalmeedia kuvand;
 • trendid kommunikatsioonis.

Koolitus toimub Zoom keskkonnas loengu ja grupitöö vormis ning praktilise tööna.

Koolituse edukalt läbinule väljastatakse tunnistus. Tunnistuse aluseks on 100% osalemine koolitusel ning praktilise töö teostamine.

Koolituse hind: 25 €/osaleja

Koolitusgrupi suurus: kuni 20 inimest.

Eesti ANK täienduskoolituse õppekorralduse eeskiri

Eesti ANK täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused

Eesti ANK koolitajate CV-d