Noorsootöö koolitused

Täiskasvanute koolitusasutuse (EHIS) majandustegevusteate nr 206779

Sihtgrupp: 

 • Alustavad või hiljuti alustanud noorsootöötajad;
 • Spetsialistid, kes soovivad avatud noorsootöö teadmisi uuendada/täiendada.

Koolituse kestvus: 90 ak/t

Koolitajad: Annely Reile, Ege Enok, Heidi Paabort, Kadi Laaneots, Karoliine Aus, Kristina Masen, Marek Mekk, Riin Luks

Koolituse eesmärk: Noorsootöötajate professionaalse arengu ning kohaliku tasandi noorsootöö arengu toetamine ja arendamine

Registreerumine: bit.ly/EANK_ABC2023

Osalustasu: 200€

Soodushind: 100€ EANK liikmete töötajatele

Koolitussesioonid:

 • I koolituspäev  – 15.03. kell 10:00 – 18:30 Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses
 • II koolituspäev – 29.03. kell 10:00 – 18:30 Anne Noortekeskuses
 • III koolituspäev – 13.04. kell 10:00 – 18:30 Kesklinna Noortekeskuses
 • IV koolituspäev – 26.04. kell 09:00 – 12:30 Zoomis
 • V koolituspäev – 10.05. kell 10:00 – 18:30 Pärnu Noorte- ja Vabaajakeskuses
 • VI koolituspäev – 31.05. kell 10:00 – 18:30 Viimsi Noortekeskuses

Koolituse teemad: 

 • Avatud noorsootöö olemus ja disain ning noortekeskuse tegevussuunad
 • Organisatsioonikultuur ja tagasisidestamine ning praktilised tööriistad
 • Mitteformaalne õpe noortekeskuses
 • Ettevõtlikkus avatud noorsootöös
 • Noorte omaalgatused, noorte osalus ja kaasamine
 • Noorteinfo teenus ja keskkonnad
 • Andmete analüüs ja Logiraamat
 • Nutikas noorsootöö ja noorsootöö sotsiaalmeedias
 • Riskirühma noored ehk sihtgrupipõhine noorsootöö
 • Terviklik mina ja enesehoid noorsootöös
 • Tööohutus noorsootöös

Moodulite jooksul käsitletakse üldiselt ka kutse-eetikat ja avatud noorsootöös peamisi olulisi pädevusi ning õpiväljundite seadmist.

Koolitus on jaotunud erinevatesse teemamoodulitesse ning iga kahe nädala tagant toimub mooduleid käsitlev kohtumine. Õppija kasutada on teemakohane oluline materjal, (video)seminar ja selle esitlused, lisaks soovitatav lisalugemine. Virtuaalsed kohtumised salvestatakse ning lisatakse hiljemalt järgmisel päeval videoloenguna teemamooduli materjalide hulka. Igas teemamoodulis saab õppija ka ühe iseseisva ülesande ja/või küsimustele vastamise testi vormis. Õppija kõrval on toetajatena käesoleva kursuse juhendajad, lisaks on võimalik foorumis teemasid püstitada ja kursusekaaslastega arutada.

Koolitusel on 11 teemamoodulit, mida käsitletakse 6 koolituskohtumise jooksul (5 füüsilist kohtumist ja 1 Zoom kohtumine). Koolituse edukaks läbimiseks on vaja osaleda 80% kohtumistest.

Õpiväljundid:

 • Osaleja saab aru noortepoliitika ja avatud noorsootöö olemusest ja seostest ning oskab arvestada noortekeskuste tegevussuundadega noorte toetamisel;
 • Osaleja on kursis asjaajamise, planeerimise ja seatud fookuste hoidmise peamiste tõdedega ning oskab neid seostada oma igapäevase tööga;
 • Osaleja mõistab organisatsioonikultuuri ja tuumväärtuste seoseid avatud noorsootöö keskkonna loomisel ja hoidmisel;
 • Osaleja teab ja rakendab refleksioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel;
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel, informaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel seoseid näha ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel;
 • Osaleja mõtestab noorte ettevõtlikkuse olemust ning on teadlik, kuidas ettevõtlikke noori toetada;
 • Osaleja tunneb noorsootöötaja kutse-eetikat ning lähtub oma töös selle põhimõtetest;
 • Osaleja tunneb noorsootöö peamisi pädevusi ning oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid;
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada;
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest;
 • Osaleja tunneb noorteinfo põhimõtteid ja oskab orienteeruda peamiste noorteinfo kanalite seas;
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi;
 • Osaleja saab aru IKT vahendite olulisusest töö nutikamaks muutmisel;
 • Osaleja tunneb peamisi sotsiaalmeedia kanalite vorme ja stiile ning lähtub väliskommunikatsioonis sihtgrupi vaatest ning noorsootöö eetikast;
 • Osaleja saab aru sihtgrupipõhisest noorsootööst ja oskab tuvastada ning määrata erinevaid noorsootöö sihtgruppe;
 • Osaleja reflekteerib enda vaimse, füüsilise ja emotsionaalse tervise ning tasakaalu üle;
 • Osaleja oskab hinnata tööalaseid ohte ja riske ning tunneb noorsootööga seotud seadusandlust.

Koolitus on edukalt läbitud, kui osaleja on osalenud mõlemal füüsilisel kohtumisel ja vähemalt neljal virutaalkohtumisel Zoomis ning teostanud edukalt (minimaalselt 6 hindepunkti) vähemalt 80% kodutöödest. Koolituse edukalt läbinule väljastatakse tunnistus.

Noorte omaalgatuste toetamine loob püsivat väärtust, sest annab noortele võimaluse märgata ja lahendada kitsaskohti kogukonnas ning annab (õpi)kogemusi, mis julgustavad edaspidigi muutusi looma ja ühiskonna ellu panustama. Aktiivne ja ettevõtlik eluhoiak ei ole kaasa sündinud omadus, seetõttu tasub noorte algatuste toetamist võtta kui investeeringut tulevikku. Luues noortele võimalused end teostada juba varases eas, luuakse ka eeldused aktiivse kodaniku kujunemiseks ja tekitatakse seotus kodukohaga. 

Koolituse eesmärk: Koolitusprogrammi eesmärk on suurendada süsteemsemalt kohaliku tasandi noorsootöö valdkonna eest vastutavate ametnike ja noorsootöötajate pädevusi omaalgatuste toetamisel kohalikus omavalitsuses.

Sihtgrupp: Noorsootöö valdkonna arendajad kohalikul tasandil

Koolitajad: EANK meeskond

Programmi periood: 21. märts – 17. juuni 2022

Ajakava:

 • 24. märts: Koolitusprogrammi esimene kohtumine, kontaktne koolituspäev (8ak/h)
  • Teemad: ettevõtlikkus, omaalgatus, teenuse disain (omaalgatuste toetamise mudel)
 • 26. aprill: Veebikohtumine (4ak/h)
 • 9. juuni: Koolitusprogrammi viimane kohtumine, kontaktne koolituspäev (8ak/h)
 • Märts-juuni: Individuaalne töö ja nõustamised, töö Moodles (20ak/h)

Osalejad: kaks esindajat ühest kohalikust omavalitsusest (noorsootöö valdkonna eest vastutav esindaja ja noortega töötav spetsialist)

Kohtade arv: 15-20 KOV-i (max 40 osalejat)

Maht: 40ak/h (kontaktõpe: 20ak/h, iseseisev töö: 20ak/h)

Koolituse toimumine: Füüsilised koolituspäevad* (21. märts ja 17. juuni) ja online-keskkonnad (Moodle, Zoom).
*Korraldaja jätab erijuhtudel õiguse füüsilised koolituspäevad asendada veebipõhistega.

Registreerumine: KOV omaalgatused

Teemad:

 • Ettevõtliku kogukonnaliikme väärtus kohaliku elu arendamisel ja jätkusuutlikkuse tagamisel;
 • Ettevõtlikkuse toetamise vormid ja võimalused;
 • Omaalgatuste toetamine kohalikul tasandil – selle vajadus ja väärtus;
 • Omaalgatuse kaudu õppimine;
 • Kohalikus omavalitsuses ettevõtlikkuse ja omaalgatuste toetamiseks tingimuste loomine (tuginedes Haridus- ja Noorteameti poolt välja töötatud “Noorte omaalgatuste toetamise käsiraamatule“).*

*Materjali toel kaardistatakse koolitusprogrammis osalevate omavalitsuste kitsaskohad noorte omaalgatuste toetamisel ning praktilise iseseisva õppimise/töö ajal leitakse neile võimalikke lahendusi. Käsiraamatu põhjal analüüsitakse omaalgatuste toetamise võimalusi kohalikus omavalitsuses ning hinnatakse, millist toetusmudelit on KOV-il lähtudes noorte huvidest ja vajadustest mõjusaim rakendada.

Koolitusprogrammi peamised õpiväljundid:

 • Noorsootöö valdkonna eest vastutavad ametnikud ning noorsootöötajad on suurendanud pädevusi noorte omaalgatuse toetamise ja ettevõtlikkuse arendamise osas;
 • Osalejad mõistavad peamisi kitsaskohti, mis takistavad omavalitsust noorte omaalgatuste toetamisel ja on leidnud neile kitsaskohtadele lahendusi;
 • Osalejad mõistavad omaalgatuste kaudu õppimise väärtust ja võimalusi;
 • Osalejad on tutvunud „Noorte omaalgatuste toetamise käsiraamatuga“ ja oskavad sellele toetudes hinnata omaalgatuste toetamise mudeli(te) rakendamise võimalikkust;
 • Osalejad teavad, kuidas toetada noorte omaalgatusi, oskavad luua noorte vajadustest ja huvidest lähtuva süsteemi omaalgatuste toetamiseks.

Koolitusprogrammis osalemine on kohalikele omavalitsustele tasuta, sh koolitusprogrammi vältel toimuvad individuaalsed nõustamised.

Koolitusprogrammi kaasatakse kohalikust omavalitsusest 2 isikut, kellest üks on omavalitsuse töötaja, kes vastutab noorsootöö valdkonna eest või mõjutab valdkonnaga seotud otsuseid ja teine on noortega otseselt kokku puutuv spetsialist. Koolitusprogrammi iseseisva töö perioodil julgustame omavalitsusi koosloomesse kaasama ka noori, näiteks noortevolikogust.

Koolituspäevad jagunevad kontaktseteks, veebikohtumiseks ning iseseisvaks tööks (sh individuaalsete nõustamiste võimalus). Iseseisva töö perioodi õppetegevuse planeerimine toimub kohaliku omavalitsuse esindajate koostöös ja lähtudes nende võimalustest kindla ajaraami (märts-mai) piires. Tagatud on individuaalne tugi igale osalevale kohalikule omavalitsusele. Koolitusprogrammiga seotud õppematerjalid on kättesaadavad koolitusprogrammi vältelt Moodle keskkonnas.

Kursuse läbimisel väljastatakse tunnistus. Kursuse läbimiseks on vajalik täita kõik koolitusprogrammiga seotud ülesanded, sh osaleda kolmel kohtumisel vähemalt ühe osalejaga KOV-ist.

Koolitusprogrammis osalemisega ei kaasne kohustust luua noorte omaalgatust toetav meede.

Sihtgrupp:noorsootöötajad, kellel on noorsootöös vähem kogemusi

Koolituse kestvus: 6 ak/t

Koolitajad:EANK meeskond

Koolituse eesmärk: Koolitus on disainitud noortekeskuste noorsootöötajate sisendi põhjal ning käsitleb teemasid, mis on olulised noortekeskuses töötava spetsialisti teadmistepagasis. Koolitus toimub enamuses e-õppena ning eeldab osalejalt head eneseregulatsiooni õppimise protsessis.

Koolituse teemad: 

 • Avatud noorsootöö ABC
 • Asjaajamine ja lühiajaline planeerimine
 • Teaduspõhine noorsootöö
 • Noorte, lastevanemate ja kogukonna kaasamine
 • Mitteformaalse õppekeskkonna loomine
 • Projektikirjutamise loogika
 • Nutikad lahendused ja innovatsioon noorsootöös
 • Tagasisidestamise meetodid

Õpiväljundid:

 • Osaleja oskab analüüsida kohaliku tasandi avatud noorsootöö tähendust ja väärtust ning arvestab sellega oma igapäevases töös sh keskuse uuendamisel ja teenuste disainimisel.
 • Osaleja on kursis asjaajamise, pikaajalise planeerimise ja seatud fookuste hoidmise peamiste tõdedega ning oskab neid seostada oma igapäevase tööga;
 • Osaleja on teadlik töödokumentide vajalikkusest, saab aru ning oskab ajaliselt oma/noortekeskuse tegevusi planeerida ning eelarvestada;
 • Osaleja omab baasteadmisi projekti kirjutamise loogikast;
 • Osaleja tunneb muutuste juhtimise mudeleid ning mõistab innovatsiooni olemust.
 • Osaleja teab ja rakendab reflektsioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi;
 • Osaleja oskab kasutada esmaseid andmeid oma töö planeerimisel.
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest sh oskab selle vajalikust ka oma töötajatele selgitada;
 • Osaleja oskab oma tööd analüüsida, tunneb ja kasutab erinevaid kaasamise keskkondi ja metoodikaid;
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada;
 • Osaleja oskab teadlikult planeerida ja algatada noorsootöö võrgustikke.
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel näha seoseid ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid.
 • Osaleja saab aru IKT vahendite olulisusest töö nutikamaks muutmisel.

Koolituspakkumuse saamiseks võta ühendust: ank@ank.ee

Noorsootöötaja ABC koolitusel kogesin erinevaid nurki noorsootöös. See koolitus andis mulle juurde julgust jätkata noorsootöös ja teha edasi seda, mida seni olen teinud. Tänu sellele koolitusele oskan oma edaspidises töös analüüsida saadud tagasisidet ja samuti anda ise tagasisidet teistele. Üha rohkem oskan mõista noorte omaalgatuse vajadust ning kuidas noori suunata ja toetada nende ideede elluviimisel. See koolitus on tulnud mulle suureks kasuks kuna olen alles hiljuti alustanud oma tööd noorsootöös. Soovitan kõigil algajatel noorsootöötajatel ja miks ka mitte juba pikemat aega töötanud noorsootöötajatel end sellise põneva koolitusega täiendada. Sellel koolitusel on väga toetavad ja mõistvad juhendajad, kes ei jäta sind kunagi hätta. – Mirjam Mõistus

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koolitusmeeskond on kohalikest omavalitsustest ja meie liikmetelt saadud sisendite põhjal ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel välja töötanud koolitusmooduli, mis on eelkõige suunatud just kohaliku omavalitsuse spetsialistidele ja volikogu liikmetele. Koolitusele on oodatud ka juhid ning spetsialistid noortekeskustest ja teistest noortega töötavatest asutustest, kes soovivad saada teada laiemat pilti avatud noorsootööst.

Sihtgrupp: kohaliku omavalitsuse spetsialistid, volikogu ja volikogu komisjonide liikmed, noorsootööga tegelevate asutuste juhid ja spetsialistid kohalikus omavalitsuses

Koolituse toimimumine: e-koolitus Moodle keskkonnas

Koolituse kestvus:  58 ak/t, mis jaotub 14 ak/t mahus virtuaalseks kohtumiseks Zoom keskkonnas ning 44 ak/t mahus iseseisvaks tööks materjalidega ning teadmiste rakendamise ja kinnistamise eesmärgil antud ülesannete täitmiseks.

Koolitajad: EANK meeskond

Koolituse eesmärk: suurendada teadlikkust noortekeskuse rollist kogukonnas ning avatud noorsootöö põhimõtetest, selle suuna arendusaspektidest, osapooltest ja sidusrühmadest.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinud osaleja:

 • teab noortevaldkonna, noortekeskuse ja avatud noorsootöö üldisi mõisteid ja noorsootöö põhimõtteid;
 • teab ja mõistab koosloome ning muutuste juhtimise protsessi ja mudeleid;
 • oskab näha noortekeskuse potentsiaali kogukonnas;
 • tunneb noortekeskuse kui õppimise protsessi toetaja eeldusi ja potentsiaali;
 • teab noorsootöötaja peamisi tööülesandeid ja kompententse;
 • oskab näha seoseid mitteformaalse ja formaalse õppe vahel;
 • oskab tuvastada ja määrata erinevaid noorsootöö sihtgruppe;
 • oskab leida ja kaasata erinevaid võrgustikupartnereid sihtgrupipõhises noorsootöös;
 • tunneb noorte kaasamise põhimõtteid ja ettevõtlikkuse toetamise viise.
Kursuse läbimisel väljastatakse tunnistus. Kursuse läbimiseks on vajalik osaleda vähemalt 4 mooduli videoloengus, täita kõik õpimapi ülesanded ja täita õpileppe ning tagasiside küsimustik. 

Täpsem info: ank@ank.ee

Sihtgrupp:

 • kohaliku omavalitsuse juhid, otsustajad;
 • erinevate valdkondade esindajad;
 • valdkonna uurijad;
 • sihtrühmaga tööle asuvad spetsialistid;
 • sihtrühmast ja valdkonnast huvitatud tudengid.

Koolituse kestvus: 78 ak/h

Koolitajad: Heidi Paabort, Kerli Kõiv

Euroopa Komisjoni Noortegarantii programmi tegevussuunad, mille fookuses on mitteõppivad ja – töötavad noored,  on läbi aastate jõudnud enamuste omavalitsusteni Eestis. Noortegarantii on üks oluline suund, millega Euroopa Komisjon soovib toetada noorte haridust, koolitust ja tööhõivet. Eestis viiakse noortegarantii tegevusi ellu Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös. Selleks on Tallinnas programm Hoog Sisse ja üle-eestiliselt programm Noorte Tugila.  Käivitatud on Eesti Töötukassa meede „Minu esimene töökoht“, lisaks korraldatakse erinevaid töötubasid ja koolitusi, pakutakse karjäärinõustamist. Mitmetes kohalikes omavalitsustes on aktiveeritud noortegarantii tugisüsteem andmebaaside rakendamise kaudu. 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on alates 2015. aastast suunanud oma ühe tegevusprogrammi mitteõppivate ja -töötavate noorte toetamisele läbi noortekeskuste tegevuse. Senise peaaegu 6-aastase sihipärase tegevuse on ühendus kogunud täiendavat teadmist sihtrühma ning toetavate praktikate kohta, analüüsinud ligi 10 000 toetatud noore võimalusi, piiranguid, toetusprotsesse.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on loonud koolitusmooduli “Noored, kes ei õpi ega tööta, põhjused ja toetus”, mille eesmärk on suurendada erinevate osapoolte teadmisi ning valmisolekut teadlike otsuste tegemisel, teenuste kujundamisel ning toetuste rakendamisel mitteõppivate ja – töötavate noorte vajadustest lähtuvalt. Loodud koolitus ei ole seotud praktilise õppega noore toetamisprotsessis, vaid käsitleb just laiemat olulist konteksti ning toob esile olulisemad protsesse mõjutavad tegevussuunad: mitteõppiv ja – töötav noor ning noorest lähtuv toetamise praktika; põhimõtted, ressursid ja meetodid noore individuaalsel toetamisel; võrgustikutöö ja koosloome.

Koolitusprogrammi läbinud osaleja: 

 • omab ülevaadet teema aktuaalsusest ja põhjustest, miks noor sellisesse olukorda võib sattuda ning millised on Euroopa riikide praktikad noorte toetamisel;
 • tunneb noortega avalikus ruumis töötamise kontseptsiooni, põhimõtteid ja metoodikaid;
 • oskab tegevuste planeerimisel arvestada sihtgruppi kuuluvate noortega töötamise eripärasid ja riskifaktoreid;
 • tunneb noorte huvidest, vajadustest ja väljakutsetest lähtuvate tugiteenuse põhimõtteid;
 • oskab rakendada võrgustikutöö ja valdkondadevahelise koosloome põhimõtteid teenuste arendamisel.

Koolituse maht on 78 akadeemilist tundi, millest 24 tundi on virtuaalõpe Zoom keskkonnas ja 54 tundi iseseisvat praktilist tööd. Programm koosneb 4 moodulist, mis sisaldavad ka ava- ning lõpuseminari.

Koolitajad: Heidi Paabort ja Kerli Kõiv

Kerli Kõiv on noorsootöös tegutsenud alates 1997. aastast arendades välja kohalikul tasandil noorsootöö võimalused, töötades nii koolis kui noortekeskuses. Aastast 2015 on tegev Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses NEET-staatuses noortele suunatud tugiprogrammi teenuse kvaliteedi arendusega ning juhatuse esimehena. Kerli on ka pikaajalise kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemusega osaledes Rõuge vallavolikogu töös, sh juhtides käesoleval hetkel hariduskomisjoni. Rahvusvahelise noorsootöö kogemust omab Kerli aastast 2001 ning on ellu viinud ligi 40 rahvusvahelist projekti, sh ka spetsiaalselt NEET-staatuses noortele suunatud projekte. Kerlil on bakalaureuse ja magistrikraad sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal ning magistrikraad haridusinnovatsiooni erialal. Sotsiaal- ja haridusvaldkonna teadmised ning noorsootöö praktika on võimaldanud teenuste arendamisel lähtuda erinevate valdkondade vaatenurgast. Kerli jätkab õpinguid Tartu Ülikooli doktoriõppes uurides ja arendades lahendusi enesejuhitud õppimise oskuste toetamiseks noorele, kes ei õpi ega tööta.

Heidi Paabortil on noorsootöö valdkonna kogemus aastast 1996. Põhjalikum üleriigiline noortevaldkonna kogemus on saadud alates 2008. aastast, kui Heidi alustas Eesti ANKis tegevjuhina, mis eeldas pidevat kursis olemist noortevaldkonna ja sidusvaldkonna teemadega. Heidi eestvedamisel või kaasabil loodi Eesti ANK meeskonnaga koostöös mitmeid tänaseid noorsootööga seotud programme ja toetusinstrumente. Alates 2015. aastast vastutab Heidi Noortegarantii õppimise ja tööga hõivamata noorte tugiteenuse eest Eesti ANKis. Heidi kuulub mitmesse valdkondlikku nõukotta. Tõenduspõhisema süsteemi arendamisele on aidanud kaasa ka õpingud Tartu Ülikooli sotsioloogia õppekaval, mis on andnud hea teadmise erinevatest analüüsitehnikatest ja inimese käitumisega seotud teooriatest. Heidi kaitses magistritööd süsteemsest lähenemisest NEET-staatuses noorte toetamisel ja on hetkel jätkanud õpinguid eksternina doktoriõppekaval, et NEET-staatuses noorte tugiteenuseid, eelkõige, kuidas erinevad riikliku ja kohaliku tasandi poliitikaloome tegurid soodustavad teenuse hilisemat tulemuslikku pakkumist kogukondlikul tasandil.

Asutus: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ
Kontakt: Kerli Kõiv, kerli.koiv@ank.ee, tel. 5558 3134

Sihtgrupp: noortekeskuste juhid, noorsootööspetsialistid, meeskonna – ja projektijuhid noorsootöös

Koolituse kestvus: 8 ak/t

Koolitajad: EANK meeskond

Koolituse eesmärk:

Osalejad on saanud uusi teadmisi või juba olemasolevate teadmiste värskendavat ülekordamist, mis toetavad tema tööd noortekeskuse ja noorsootöö eestvedajana ning toetavad strateegilist planeerimist. 

Koolituse teemad:

 • Avatud noorsootöö ABC
 • Asjaajamine ja pikaajaline planeerimine
 • Teaduspõhine noorsootöö
 • Noorte, lastevanemate ja kogukonna kaasamine
 • Mitteformaalse õppekeskkonna loomine
 • Mina kui juht
 • Muutuste juhtimine
 • Nutikad lahendused ja innovatsioon noorsootöös
 • Tagasisidestamise meetodid

Õpiväljundid:

 • Osaleja oskab analüüsida kohaliku tasandi avatud noorsootöö tähendust ja väärtust ning arvestab sellega oma igapäevases töös sh keskuse uuendamisel ja teenuste disainimisel.
 • Osaleja tunneb asjaajamise põhiloogikat kohalikus omavalitsuses ning oskab seda seostada oma igapäevase tööga;
 • Osaleja omab baasteadmisi projekti kirjutamise loogikast;
 • Osaleja teab reflektsioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi ja oskab kasutada esmaseid andmeid oma töö planeerimisel.
 • Osaleja mõistab tegevusmotivatsiooni olemust; 
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest;
 • Osaleja tunneb ja kasutab erinevaid kaasamise keskkondi ja metoodikaid;
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada;
 • Osaleja oskab teadlikult planeerida ja algatada noorsootöö võrgustikke.
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel näha seoseid ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid;
 • Osaleja saab aru IKT vahendite olulisusest töö nutikamaks muutmisel.

Koolituspakkumuse saamiseks võta ühendust: ank@ank.ee

Murdepunkt on sotsiaalsete oskuste arendamise programm, mis aitab noorel avastada oma tugevusi ja luua paremaid suhteid nii enda kui ka ümbritsevaga. Tähelepanu on suunatud noorte vajadustele ja teguritele, millesse panustamine võib toetada noore toimetulekuks vajalikku muutust. Programmi eesmärk on suurendada riskikäitumisele kalduvate 13–17-aastaste noorte sotsiaalset kompetentsust. Programmi jooksul on läbivalt oluline keskenduda noore sisemise motivatsiooni tõstmisele (lähtuvalt enesemääramise teooriast). Samuti sobib programm kasutamiseks alaealiste mõjutusvahendina.

Murdepunkti käsiraamat on mõeldud eelkõige programmi „Murdepunkt“ rakendajatele, pakkudes koolitusjärgset lisatuge ning struktuuri programmi kohtumiste läbiviimiseks. Käsiraamat valmis MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projekti „Murdepunkt” raames Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“ toel.

Kes võiks vajada Murdepunkti käsiraamatu kasutamise koolitust?

Noortega töötavad spetsialistid, kes soovivad sotsiaalsete oskuste programmi “Murdepunkt” mõjusalt rakendada.

Pakume kahepäevaseid inspiratsioonikoolitusi, et saaksite mõtteid ja julgust Murdepunkti programmiga alustamiseks. 

Inspiratsioonikoolitused Murdepunkti programmi rakendamisega alustamiseks:

I Kahepäevane inspiratsioonikoolitus Murdepunkti programmi rakendaja ABC, mille eesmärgiks on anda ülevaade sellest, mida edukas programmi rakendamine eeldab. 

 • Koolitus sobib neile, kes soovivad enne programmi käivitamist mõista, millega on tegu ja millega tuleb programmi rakendamisel arvestada.
 • Koolitusel tutvustatakse “Murdepunkti” programmi ülesehitust, rakendamise põhimõtteid ja vajalikke oskuseid, mida programmi mõjus rakendamine eeldab. 
 • Koolituse läbinu teab, millele programmi rakendama hakates tähelepanu pöörata ja mida edasi õppida, et olla parem programmi rakendaja.
 • Grupi suurus 10-16 osalejat.
 • Osalejale väljastatakse osalemise kohta tõend.
 • NB! Sissejuhatav koolitus ei anna programmi rakendamiseks kõiki vajalikke oskusi. 
 • Osalejal soovitatakse enne koolitusele tulemist tutvuda “Murdepunkti” käsiraamatu sisuga: https://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/est_mudepunkt.pdf  
 • Koolituse keel: eesti keel 

Sisu: 

Esimene päev: Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse (kohal 1 koolitaja);

Teine päev: Sissejuhatus “Murdepunkti” programmi ja selle rakendamisse (praktilised näited; kohal 1 põhikoolitaja + 2 programmi rakendanud isikut kogemuste jagamiseks).

Hind 2900.-

NB! Hinna sees ei ole arvestatud koolitajate ja koolitatavate ööbimiskulusid, ruumi ja vahendite renti, toitlustamis- ega muid korralduskulusid.

II Kahepäevane inspiratsioonikoolitus “Murdepunkti käsiraamatu rakendaja eri”, mille eesmärgiks on valmistada osalejat ette Murdepunkti programmi läbiviimiseks käsiraamatu põhjal. 

 • Koolitus sobib neile, kes soovivad saada kogemust ja juhiseid “Murdepunkti” programmi manuaali praktiliseks kasutamiseks ja on omandanud elementaarsed MI baasoskused.
 • Koolitusel tutvustatakse “Murdepunkti” programmi ülesehitust, rakendamise põhimõtteid ja vajalikke oskuseid, mida programmi mõjus rakendamine eeldab. 
 • Osalejad saavad praktilise kogemuse käsiraamatu alusel läbiviidud kohtumisest ning valmistada ette käsiraamatuga kooskõlalise kohtumise noortegrupile.
 • Koolituse läbinu teab, millele programmi rakendama hakates tähelepanu pöörata ja mida edasi õppida, et olla parem programmi rakendaja.
 • Grupi suurus 10-16 osalejat.
 • Osalejale väljastatakse osalemise kohta tõend.
 • NB! Sissejuhatav koolitus ei anna programmi rakendamiseks kõiki vajalikke oskusi. 
 • Osalejal soovitatakse enne koolitusele tulemist tutvuda “Murdepunkti” käsiraamatu sisuga: https://www.ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/materjalid/est_mudepunkt.pdf  
 • NB! Koolituse eelduseks on motiveeriva intervjueerimise (MI) baaskoolituse läbimine, sest kogu programm on ehitatud üles MI ja selle põhimõtete rakendamisele.*
 • Koolituse keel: eesti keel 

Sisu: 

Esimene päev: Sissejuhatus “Murdepunkti” programmi ja käsiraamatusse. Praktilised õpitoad (kohal 2 koolitajat);

Teine päev: Programmi kohtumiste õpitoad käsiraamatu alusel; töö tandemites ja gruppides (kohal 2 koolitajat).

Hind 3900.- 

NB! Hinna sees ei ole arvestatud koolitajate ja koolitatavate ööbimiskulusid, ruumi ja vahendite renti, toitlustamis- ega muid korralduskulusid.

*Motiveeriva intervjueerimise (MI) baaskoolituse tellimiseks võta ühendust Loov Kuuga MI treeneri Anne Õuemaa (anne.ouemaa@gmail.com) või otsi endale treener Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Assotsatsiooni kodulehelt https://emita.ee/treenerid/  

Koolituse eesmärk: tõsta noortekeskuste noorsootöötajate oskusi väliskommunikatsioonis.

Koolituse maht: 8 ak/h, jaotatud kahele erinevale päevale

Koolitaja: Kristina Masen

Õpiväljundid: 

 • osaleja tunneb personaliseeritud meedia algtõdesid;
 • osaleja lähtub kommunikatsioonis sihtrgupi vaatest;
 • osaleja tunneb erinevate kommunikatsioonikanalite erisusi;
 • osaleja lähtub väliskommunikatsioonis noorsootöö eetikast;
 • osaleja arvestab kommunikatsioonis alaealise turvalisusega;
 • osaleja tunneb peamisi kommunikatsiooni vorme ja stiile.

Käsitletavad teemad: 

 • algoritmid ja meedia kõlakamber;
 • personaliseeritud meedia;
 • sihtgrupp ja kanalid;
 • alaealised väliskommunikatsioonis;
 • noorsootöötaja sotsiaalmeedia kuvand;
 • trendid kommunikatsioonis.

Koolitus toimub Zoom keskkonnas loengu ja grupitöö vormis ning praktilise tööna.

Koolituse edukalt läbinule väljastatakse tunnistus. Tunnistuse aluseks on 100% osalemine koolitusel ning praktilise töö teostamine.

Koolituse hind: 25 €/osaleja

Koolitusgrupi suurus: kuni 20 inimest.

Eesti ANK täienduskoolituse õppekorralduse eeskiri

Eesti ANK täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused

Eesti ANK koolitajate CV-d