Noorsootöö koolitused

Sihtgrupp: noorsootöötajad, kellel on noorsootöös vähem kogemusi

Koolituse kestvus: 6 ak/t

Koolitajad: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Marek Mekk

Koolituse eesmärk:

Osalejad on saanud väärtuslikke uusi teadmisi või juba olemasolevate teadmiste värskendavat ülekordamist, mis toetavad tema tööd noortekeskuses ja noortekeskust ümbritsevas kogukonnas.  

Koolituse teemad: 

 • Avatud noorsootöö ABC
 • Asjaajamine ja lühiajaline planeerimine
 • Teaduspõhine noorsootöö
 • Noorte, lastevanemate ja kogukonna kaasamine
 • Mitteformaalse õppekeskkonna loomine
 • Projektikirjutamise loogika
 • Nutikad lahendused ja innovatsioon noorsootöös
 • Tagasisidestamise meetodid

Õpiväljundid:

 • Osaleja oskab analüüsida kohaliku tasandi avatud noorsootöö tähendust ja väärtust ning arvestab sellega oma igapäevases töös sh keskuse uuendamisel ja teenuste disainimisel.
 • Osaleja on kursis asjaajamise, pikaajalise planeerimise ja seatud fookuste hoidmise peamiste tõdedega ning oskab neid seostada oma igapäevase tööga;
 • Osaleja on teadlik töödokumentide vajalikkusest, saab aru ning oskab ajaliselt oma/noortekeskuse tegevusi planeerida ning eelarvestada;
 • Osaleja omab baasteadmisi projekti kirjutamise loogikast;
 • Osaleja tunneb muutuste juhtimise mudeleid ning mõistab innovatsiooni olemust.
 • Osaleja teab ja rakendab reflektsioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi;
 • Osaleja oskab kasutada esmaseid andmeid oma töö planeerimisel.
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest sh oskab selle vajalikust ka oma töötajatele selgitada;
 • Osaleja oskab oma tööd analüüsida, tunneb ja kasutab erinevaid kaasamise keskkondi ja metoodikaid;
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada;
 • Osaleja oskab teadlikult planeerida ja algatada noorsootöö võrgustikke.
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel näha seoseid ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid. 
 • Osaleja saab aru IKT vahendite olulisusest töö nutikamaks muutmisel.

Koolituspakkumuse saamiseks võta ühendust: ank@ank.ee

Sihtgrupp: noortekeskuste juhid, noorsootööspetsialistid, meeskonna – ja projektijuhid noorsootöös

Koolituse kestvus: 8 ak/t

Koolitajad: Heidi Paabort, Kerli Kõiv, Marek Mekk

Koolituse eesmärk:

Osalejad on saanud uusi teadmisi või juba olemasolevate teadmiste värskendavat ülekordamist, mis toetavad tema tööd noortekeskuse ja noorsootöö eestvedajana ning toetavad strateegilist planeerimist. 

Koolituse teemad:

 • Avatud noorsootöö ABC
 • Asjaajamine ja pikaajaline planeerimine
 • Teaduspõhine noorsootöö
 • Noorte, lastevanemate ja kogukonna kaasamine
 • Mitteformaalse õppekeskkonna loomine
 • Mina kui juht
 • Muutuste juhtimine
 • Nutikad lahendused ja innovatsioon noorsootöös
 • Tagasisidestamise meetodid

Õpiväljundid:

 • Osaleja oskab analüüsida kohaliku tasandi avatud noorsootöö tähendust ja väärtust ning arvestab sellega oma igapäevases töös sh keskuse uuendamisel ja teenuste disainimisel.
 • Osaleja tunneb asjaajamise põhiloogikat kohalikus omavalitsuses ning oskab seda seostada oma igapäevase tööga;
 • Osaleja omab baasteadmisi projekti kirjutamise loogikast;
 • Osaleja teab reflektsioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi ja oskab kasutada esmaseid andmeid oma töö planeerimisel.
 • Osaleja mõistab tegevusmotivatsiooni olemust; 
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest;
 • Osaleja tunneb ja kasutab erinevaid kaasamise keskkondi ja metoodikaid;
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada;
 • Osaleja oskab teadlikult planeerida ja algatada noorsootöö võrgustikke.
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel näha seoseid ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel;
 • Osaleja oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid. 
 • Osaleja saab aru IKT vahendite olulisusest töö nutikamaks muutmisel;

 

Koolituspakkumuse saamiseks võta ühendust: ank@ank.ee