Noortekeskuste Hea Tava

Noortekeskustele Hea Tava loomise tingis asjaolu, et Eestis puudub ühtne riiklik noortekeskustele suunatud regulatsioon, ei eksisteeri noortekeskuste seadust, standardit ega tegevusmudelit. Noorsootööd korraldatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse arusaamale ja võimekusele, seetõttu on noortekeskused ja piirkondlikult pakutavad teenused erinevad. See rikastab noorsootöömaastikku, kuid ei taga alati noortele võrdseid võimalusi.

Käesolev dokument keskendub peamiselt noortekeskuse loomise või arendamise väärtuste väljatoomisele. Noor ei astu noortekeskuse või huvikooli uksest sisse teadmisega, et ta võtab osa noorsootööst. Noortekeskuste ja teiste noorsootöö valdkonna eestvedajate ja korraldajate roll on tagada noorele vajalik ning talle vastav ja mõistetav arengukeskkond. Tähtsaim komponent noorsootöös on noore arengu toetamine. Noorele tuleb tagada võimalused huvidest ja võimetest lähtuvalt, tema ümber olev võrgustik peab sellega arvestama, kaasas käima, täitma oma rolli, toetama noort nii nagu see vajalik on.

 

2018. aastal on dokumenti täiendatud ja parendatud vastavalt valdkonda reguleerivatele teistele dokumentidele, noortekeskuste esindajate arvamustele ja kogemustele tuginedes.