Noortekeskuste Logiraamat

 

2013. aastal loodi Eesti ANK eestvedamisel koostöös Tartu Linnavalitsusega Noortekeskuste Logiraamat. Tänasel päeval kasutab süsteemi 177 noortekeskust.

Logiraamat on noortekeskuste seiresüsteem, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat. Logiraamat on üles ehitatud serverile ja kõik sisestatud andmed talletuvad sinna ning ei sõltu kasutaja arvuti mahust. Logiraamatu mõte on, et kõik noortekeskused koguksid andmeid ühtemoodi ja seega oleksid andmed ka tõlgendatavad sarnaselt ning tulemuseks oleks tõenduspõhine statistika. 2015. aastal loodi Noorte Tugila programmi tarbeks juhtumikaardi süsteem.

Noortekeskuste Logiraamatu sisu selgitus ja täitmise loogika

Noortekeskuste Logiraamat

Noorsootöö ja noortekeskuste tegevus on avatud kõikidele noortele vanuses 7-26. Noorsootöös osalemine on vabatahtlik. Noorte osalemist noortekeskuses on võimalik registreerida elektroonilise süsteemi- logiraamatu kaudu.

Logiraamat on seega noortekeskuste elektrooniline seiresüsteem, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat. Logiraamat on üles ehitatud serverile, kus talletuvad kõik sisestatud andmed ning mis ei sõltu seega kasutaja arvuti mahust. Noortekeskuste isiklikud andmed on nähtavad vaid salasõna kaudu. Logiraamatu mõte on, et kõik noortekeskused koguksid andmeid ühtemoodi ja seega oleksid andmed ka tõlgendatavad sarnaselt ning tulemuseks oleks tõenduspõhine statistika.

Logiraamatu kasutamine on kasutajasõbralik ning seda arendatakse pidevalt. Logiraamat vähendab igapäevase töö ja projektide haldamiseks kuluvat aega.

Noortekeskused Eestis koguvad Logiraamatus andmeid unikaalsete külastuste kohta. Eraldi tuuakse välja avatud noorsootöö osa ja töö konkreetsete gruppidega nagu huvitegevus, tugigrupid, projektid, noortesündmused jms. Mitme keskuse töös osalev noor siseneb igasse keskusesse sama kasutajana, registreerides osaluse paari klikiga.

Iga noor saab logiraamatus endale kasutajanime ja noortekeskusesse sisenedes saab ise oma külastuse registreerida. Kui noor ei soovi oma andmeid avaldada, teda süsteemi ei lisata. Alaealiste laste/noorte vanematele on võimalik teavitada süsteemi kaudu, et noor osaleb noortekeskuse tegevustes. Kui lapsevanem ei soovi, et tema alaealise lapse andmed on logiraamatus, saab noore andmed sealt ära kustutada. 

Sel põhjusel on igal keskuses ülevaade osalevate noorte tausta kohta- sugu, vanus, piirkond kus elab, staatus (õpib, töötab, ei ole seotud), kool kus õpib jms. Iga keskus saab koguda infot vastavalt oma soovile. Logiraamat annab võimaluse analüüsida osalusi, unikaalseid osalusi, igal aastal võetud eesmärkide täitmist jms.

Noorte Tugila teenuse analüüsimiseks loodi 2015. aastal Noortekeskuste Logiraamatu juurde juhtumikaart. Juhtumikaartide alusel on võimalik analüüsida programmis osalevate noorte teenuse dünaamikat (taust, protsessi pikkus, valitud tegevus, tulemuslikkus jms) ja mõju noorte ja ühiskonnas olevatele väljakutsetele.

Logiraamatu väärtuseks Eesti ANKi kui ühenduse jaoks on pidev võimalus analüüsida noortekeskuste hetkeolukorda ja vajadusi. Iga logiraamatut kasutav noortekeskus täidab esmalt töötajate haridustausta, tegevusvõimaluste, koostööpartnerite, peamiste rahastajate ja väljakutsete kohta noortekeskuste ankeedi, mis võimaldab Eesti ANKil märgata noortekeskuste arendus- ja teostusvajadusi. Eriti väärtuslik on see aja- ja asjakohane tõendatud info eeskoste tagamiseks, hoides lisaks kokku erineva info töötlemiseks kuluvat aega.

Logiraamatus kogutud andmed:

Andmete vastutavaks töötlejaks on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (edaspidi Eesti ANK). Eesti ANK järgib õigusaktides määratud ülesannete täitmisel isikuandmete kaitse seaduses ning isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud põhimõtteid. 

Tegevuse käigus töötleb Eesti ANK isikuandmeid õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Eesti ANK kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik info vahendamiseks, kogumiseks, edastamiseks riikliku ja kohaliku omavalitsuse tasandil (seminarid, koolitused, rahvusvahelised projektid, noortekeskuste arendamine) ja mõju hindamiseks (statistilised andmed, uuringud). 

Isikuandmete koosseis (nt isiku tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed, terviseandmed vms) sõltub konkreetsest teenusest, kuid arvestame alati minimaalsuse põhimõttega ehk kogume ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud meie teenuste pakkumiseks. 

Lähemalt saab tutvuda Eesti ANK privaatsuspoliitikaga:

EANK privaatsuspoliitika

Noortekeskustel soovitame kasutada koostatud infokogumise teadvustamise vormi, mis on leitav siit:

Isikuandmete töötlemise nõusoleku vorm (noor kuni 12-eluaastat)

Isikuandmete töötlemise nõusoleku vorm (noor alates 13-eluaastast)

 

Logbook is an electronic youth centre monitoring system established in 2013 which enables youth centres to collect daily statistics. Logbook is located on a server where all entered data are saved and is thus not dependent on the capacity of the user’s computer. The personal details of youth centres can be accessed with a password; general information, incl. an overview of the best practices, can be accessed by the Association of Estonian Open Youth Centres. The idea of the Logbook is to enable all youth centres collect data in the same manner. As a result, the data can also be processed similarly and the outcome consist of evidence-based statistics. In order to analyse the Prop Up (Noorte Tugila) service,  case files was added to the Logbook in 2015.

Lisainfo (further information):

      • ank@ank.ee
      • Heidi Paabort (juhtumikaart), heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010

Logiraamatu loomist ja piloteerimist toetas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fond ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Noorte Tugila juhtumikaardi loomist ja arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.