Noortekeskuste Logiraamat

 

  1. Logiraamatu keskkond: http://logiraamat.ank.ee
  2. Lisa kasutajanimi ja parool
  3. Kui sinuga on seotud mitu noortekeskuse kontot, vali see keskus, millisesse soovid siseneda
  4. Kui sa ei mäleta oma kasutajanime ja/või parooli või teie keskusel ei ole veel kasutajata, kirjuta ank@ank.ee

2013. aastal loodi Eesti ANK eestvedamisel koostöös Tartu Linnavalitsusega Noortekeskuste Logiraamat. 2021. aastal kasutab süsteemi ligi 200 noortekeskust ja seda arendatakse vastavalt noortekeskuste vajadustele.

Logiraamatu väärtuseks noortekeskuste jaoks on kirjeldada oma tööd ja Eesti ANKi kui ühenduse jaoks on pidev võimalus analüüsida noortekeskuste hetkeolukorda ja vajadusi sest iga logiraamatut kasutav noortekeskus täidab esmalt töötajate haridustausta, tegevusvõimaluste, koostööpartnerite, peamiste rahastajate ja väljakutsete kohta noortekeskuste ankeedi, mis võimaldab Eesti ANKil märgata noortekeskuste arendus- ja teostusvajadusi. Eriti väärtuslik on see aja- ja asjakohane tõendatud info eeskoste tagamiseks, hoides lisaks kokku erineva info töötlemiseks kuluvat aega.

Logiraamat on seega noortekeskuste elektrooniline seiresüsteem, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat. Logiraamat on üles ehitatud serverile, kus talletuvad kõik sisestatud andmed ning mis ei sõltu seega kasutaja arvuti mahust. Noortekeskuste isiklikud andmed on nähtavad salasõna kaudu, üleüldisemad sh parimate praktikate ülevaade on nähtav Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele. Logiraamatu mõte on, et kõik noortekeskused koguksid andmeid ühtemoodi ja seega oleksid andmed ka tõlgendatavad sarnaselt ning tulemuseks oleks tõenduspõhine statistika. Eraldi tuuakse välja avatud noorsootöö osa ja töö konkreetsete gruppidega nagu huvitegevus, tugigrupid, projektid, noortesündmused jms. Mitme keskuse töös osalev noor siseneb igasse keskusesse sama kasutajana, registreerides osaluse paari klikiga.

Iga noor saab logiraamatus endale kasutajanime ja noortekeskusesse sisenedes saab ise oma külastuse registreerida. Kuigi noor saab sama kasutajanimega osaleda kõigi logiraamatut kasutavate keskuste üritustel, näeb andmekaitse huvides tema isikuandmeid (täisnimi, vanus, sugu jne) ainult see keskus, mis teda haldab (reeglina keskus, kus noor esmakordselt registreerus). Iga keskus saab koguda infot vastavalt oma soovile. Logiraamat annab võimaluse analüüsida osalusi, unikaalseid osalusi, igal aastal võetud eesmärkide täitmist jms.

2015. aastal loodi Noorte Tugila programmi tarbeks juhtumikaardi süsteem. Mõlema logiraamatu osa kohta on spetsialistidel kasutada juhend.

Noortekeskuste Logiraamatu sisu selgitus ja täitmise loogika

Noortekeskuste Logiraamat

Noortekeskuste Logiraamatus on neli vaadet- Eesti ANK, noortekeskuse haldaja (juhi), noortega töötavate spetsialistide ja noore vaade. Vaate valik võimaldab süsteemis kasutada erinevaid funktsioone, mis tagab isikuandmete kaitse.

Noortekeskused Eestis koguvad Logiraamatus andmeid unikaalsete (erinevad nooored) ja osaluste (üks noor osaleb mitu korda) kohta. Eraldi tuuakse välja avatud noorsootöö osa ja töö konkreetsete gruppidega nagu huvitegevus, tugigrupid, projektid, noortesündmused jms. Mitme keskuse töös osalev noor siseneb igasse keskusesse sama kasutajana, registreerides osaluse paari klikiga.

Iga noor saab logiraamatus endale kasutajanime ja noortekeskusesse sisenedes saab ise oma külastuse registreerida. Kui noor ei soovi oma andmeid avaldada, teda süsteemi ei lisata. Alaealiste laste/noorte vanematele on võimalik teavitada süsteemi kaudu, et noor osaleb noortekeskuse tegevustes. Kui lapsevanem ei soovi, et tema alaealise lapse andmed on logiraamatus, saab noore andmed sealt ära kustutada. 

Sel põhjusel on igal keskuses ülevaade osalevate noorte tausta kohta- sugu, vanus, piirkond kus elab, staatus (õpib, töötab, ei ole seotud), kool kus õpib jms. Iga keskus saab koguda infot vastavalt oma soovile. Logiraamat annab võimaluse analüüsida osalusi, unikaalseid osalusi, igal aastal võetud eesmärkide täitmist jms.

Logiraamatus kogutud andmed:

Andmete vastutavaks töötlejaks on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (edaspidi Eesti ANK). Eesti ANK järgib õigusaktides määratud ülesannete täitmisel isikuandmete kaitse seaduses ning isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud põhimõtteid. 

Tegevuse käigus töötleb Eesti ANK isikuandmeid õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Eesti ANK kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik info vahendamiseks, kogumiseks, edastamiseks riikliku ja kohaliku omavalitsuse tasandil (seminarid, koolitused, rahvusvahelised projektid, noortekeskuste arendamine) ja mõju hindamiseks (statistilised andmed, uuringud). 

Isikuandmete koosseis (nt isiku tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed, terviseandmed vms) sõltub konkreetsest teenusest, kuid arvestame alati minimaalsuse põhimõttega ehk kogume ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud meie teenuste pakkumiseks.

Lähemalt saab tutvuda Eesti ANK privaatsuspoliitikaga:

EANK privaatsuspoliitika

Noortekeskustel soovitame kasutada koostatud infokogumise teadvustamise vormi, mis on leitav siit:

Isikuandmete töötlemise nõusoleku vorm (noor kuni 12-eluaastat)

Isikuandmete töötlemise nõusoleku vorm (noor alates 13-eluaastast)

The Logbook is an electronic youth centre monitoring system established in 2013 which enables youth centres to collect daily statistics. The logbook is located on a server where all entered data are saved and is thus not dependent on the capacity of the user’s computer. The personal details of youth centres can be accessed with a password; general information, incl. an overview of the best practices can be accessed by the Association of Estonian Open Youth Centres. The idea of the Logbook is to enable all youth centres to collect data in the same manner. As a result, the data can also be processed similarly and the outcome consists of evidence-based statistics. In order to analyze the Prop Up (Noorte Tugila) service,  case files were added to the Logbook in 2015.

Lisainfo (further information):

      • Kadi Laaneots, kadi.laaneots@ank.ee
      • Heidi Paabort (juhtumikaart), heidi.paabort@ank.ee

Logiraamatu loomist ja piloteerimist toetas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fond ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Noorte Tugila juhtumikaardi loomist ja arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.