Edukas õpilasesindus

Ida-Virumaa õpilas- ja üliõpilasesinduste osalusvõimaluste arendamine (Edukas õpilasesindus)

Projekti toimus vahemikus 12.04-30.05.2021, põhitegevus virtuaalkeskkonnas Zoom

Projekti eesmärk oli Ida-Virumaa (üli)koolide õpilas- ja üliõpilasesinduste teadlikkuse tõstmine ühiskondlikel aktuaalsetel teemadel ja koostöö arendamine, et ühise infovälja alusel tegeleda kitsaskohtade leevendamisega. Antud projekt oli suunatud Ida-Virumaa koolides tegutsevatele üli- ja õpilasesindustele, kust igast koolist osales Narva Kolledži projektis vähemalt üks esindaja iga Ida-Virumaa kooli poolt. Idee sündis sellest, et Ida-Virumaa koolide osalusvormide vahel oli koostöö suhteliselt madalal tasemel ning puudus teadlikkus, millega tegelevad katuseorganisatsioonid ning kuidas need esindusi toetada saaksid. 

Esimesel päeval võtsid sõna Eesti Õpilasesinduste Liit, kes tutvustas erinevaid koostöölahendusi koolide vahel ja mida üldiselt kujutab endast ette Õpilasesinduste liit.  Järgmisena esines Edukoht, kes tutvustas endi näitel, kuidas nad viivad läbi meeskonnatööd ning kuidas lahendada probleeme projektide kirjutamisel ja vajalikke partnerite otsingul.

Teisel päeval selgitasid VitaTiimi esindajad põhjalikult lahti, kuidas maandada meeskonnas tekkinud pingeolukordi ning mida on oluline projektide erinevates etappides hea teada. Pärast VitaTiimi esines Eesti Noorteühenduste liidu esimees Elizaveta Cheremisina, kes jutustas projektide ja ürituste läbiviimisest koroona-ajal ja millele tuleks nende läbiviimisel kindlasti tähelepanu pöörata.

Kolmandal päeval esines Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja Riin Luks, kes kõneles sellest, kuidas leida koolikeskkonnas ideid, et algatada ühistegevusi ja tõstatada erinevaid lahendust vajavaid teemasid näiteks koostöös noortekeskustega. Hiljem esines Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorsootöötaja Triini Viks, kes tutvustas Eesti osaluskogusid ja (noortekeskuse) noorteaktiivide tööd ning arutlesime noortekeskuste aktiivide ja koolide esinduste koostöö võimaluste üle.

Projekti läbiviimisel kasutati mitteformaalset õpet (mängud, arutelud, ideede genereerimine jne). Kõik projektipäevad on salvestatud ning projektis osalejatega lepiti kokku, et projekti salvestusi kasutatakse ainult osalejatele vaatamiseks.

Projekti korraldusetiimis oli viis inimest: Tartu Ülikooli Narva Kolledži esimese kursuse üliõpilased – Projektijuht Ruslan Bobkov ja projektikorraldajad Maria Lazutina, Elena Orlova, Danila Sviridov ja Marek Peet. Projektis osalesid kümne õpilasesinduste esindajad, nendest olid kolm eesti keelt emakeelena kõnelevat osalejat ja seitse vene keelt emakeelena kõnelevat osalejat. Projekti tegevused toimus nii eesti kui ka vene keeles.

Koostöö eesti ja vene noorte vahel arenes grupitöödes, mõned neist olid vene keeles, mõned eesti keeles ja vastupidi. Mõnede teemade puhul jagunesid ka keelte põhjal ja teadlikult segagruppides. Nt Vitatiimi grupitöö koosnes segagruppidest, mis aitas noortel koostööd arendada ja ühtlasi ka keeleoskust.

>Mida projekti kaudu õpiti:

  1. Meeskonnaliikmed  arendasid oskusi nagu meeskonnatöö, koostöö partneritega, projektijuhtimise oskused, projektiprogrammi koostamise oskusi, aruande kirjutamist, arvete koostamist ning keerulistes olukordades kiiret reageerimist, eesti ja vene keele oskusi ning suhtlemisoskusi. 

  2. Projektis osalenud noored arendasid rühmatöö oskusi Zoomis, eesti ja vene keele oskusi, koostöö oskusi omavahel ja suhtlemisoskusi. Lisaks omandasid nad rohkem teadmisi projekti kirjutamisel, erinevate ürituste ja meeskonnatöö korraldamist,  said teavet, kust saada noorteinfot ning lõid uusi tutvus- ja sõpruskontakte, kuhu vajadusel abi või mure korral pöörduda.