Elva muusikastuudio

esmaspäev, 16. oktoober 2017

Elva noored – teil on võimalus nüüd muusikat teha 🙂

Projekti toimumise periood: 26.04.2017 – 30.09.2017

Projekti initsiaatoriteks olid kaks Elva linnas tegutsevat noort muusikut, kes soovisid kogukonda luua tasuta helitehnilisi salvestusvõimalusi. Värskes stuudios on juba salvestatud kahte noort ja andekat muusikut, kes olid salvestustingimuste ning tulemusega väga rahul.

Partner: Elva Gümnaasium – esindaja direktor Tarmo Post

Tegevuste ja toimunu kirjeldus:

Pärast projektitaotluse positiivset tagasisidet võtsime tehnikale hinnapakkumise Neumann Stuudiost. Finantside saabumisel tellis Neumann Stuudio esindaja Elmet Neumann vastavalt hinnapakkumises välja toodud lahendusele salvestustehnika. Kuna vajaminevad rekvisiidid said tellitud erinevatest kohtadest, varieerusid tarnekuupäevad. Viimasena saabusid stuudiomonitorid, mis jõudsid kohale juulis.

Kahjuks saime salvestamisega alustada alles septembri teisel poolel, kuna Elva Gümnaasiumis toimub ventilatsiooni renoveerimine, mis puudutas ka ruume, kus võimaldati meil stuudio sisse seada. Renoveerimine koolimajas veel jätkub, kuid läbirääkimiste tulemusena saime helistuudio ikkagi avatud ning juba on salvestatud kahte andekat noort.

Installatsiooni tööd nägid välja järgmised:

  • Stuudio laua kokkupanek
  • Vajaminevate kaablite jootmine
  • Ühendamine
  • Häälestamine
  • Salvestamine

Ülevaade saadud kogemustest:

Kogu projekti vältel saadud kogemused on omaette väärtused edasiseks eluks. Peamine, millega tuleb arvestada on see, et suuremate asjade puhul tasub jätta ajareserv. Probleeme, millega tuli tegeleda, tekkis jooksvalt. Esimene neist oli salvestustehnika saabumine mitmes jaos. Teiseks suureks probleemiks osutusid ventilatsioonitööd Elva Gümnaasiumis. Kõik probleemid said lahendatud ning stuudio sisse seatud. Positiivne oli see, et värske stuudio tekitas kiiresti huvi ning paari nädalaga sai salvestatud kahte noort. Samuti jõudsime materjali järeltöödelda ning valmisproduktid välja anda.

Kogukond sai antud projektist kasu salvestusstuudio näol. Salvestusvõimalused on kõigile tasuta ning kättesaadavad. Täpsem info on facebooki lehel: https://www.facebook.com/pg/Helistuudio-M%C3%A4nnimets-317651822036579/posts/?ref=page_internal

Tagasiside oli väga positiivne ning jäädi tulemusega rahule.

Ettepanekuid järgmistele taotlejatele:

Soovitame soojalt arvestada faktiga, et kõik ei lähe täpselt nii nagu plaanite. Kõik raskused on ületamiseks ning tagasilöökidel ei tohi lasta end morjendada. Vastupidi – tuleb leida uus lahendus, mis plaanitust kõrvalekaldumisi kompenseeriks. Aega planeerides on kasulik arvestada nihetega ning projekti kogupikkust “venitada”.

Ülevaade kuludest:

Koordinaatori toetus 1900€ läks salvestustehnika soetamisele kogukonda. Kogu tehnilise lahenduse tellisime hinnapakkumise alusel Neumann Stuudiost. Arve oli summas 1900€. Kõik kulud said täpselt kaetud.

Osalejate ning projektist kasusaajate arv:

Nagu eelpool sai mainitud võitlesime probleemidega, mis viivitasid stuudio avamist. Sellest tingituna on hetkel projektis osalejaid neli – projekti initsiaatorid ja kaks noort, kes salvestusvõimaluste tekkimisest hooga kinni haarasid. Kasusaajaid on rohkem –  leiame, et kõik, kes salvestatud materjali on kuulnud on kasusaajad, sest ei ole välistatud, et just sellisel teel leiab mõni noorteürituse korraldaja enda sündmusele sobiva muusiku.

Osalejate ning kasusaajate tagasihoidlikest arvudest ei tasu heituda, sest projekt on jätkusuutlik ning fakt, et projekti elluviimise tähtaeg on lõppenud ning lõpparuanne esitatud, ei tähenda seda, et muusikud kogukonnast kaoksid. Vastupidi, helistuudio Männimets saab aina tuult tiibadesse ning ootamas on mitmed noored, kes soovivad salvestada, kuid koguvad veel ennast.

 

reede, 30. juuni 2017

Sügisest on Elvas muusikastuudio!

Kahe Elva noore Gregory ja Egerti projekti “Elva muusikastuudio” eesmärgiks on luua kogukonda arvestatavad salvestusvõimalused vokaalide ning akustiliste instrumentide salvestamiseks.

Projektitegevus on senini (aprilli lõpust juuni lõpuni) sujunud mõningate mööndustega ootuspäraselt. Primaarsed asjad jõudsid kohale 12. juunil (joonis 1). Tutvusime kohale jõudnud tehnikaga. Leidsime, et firmas, kust kogu tehnika on tellitud, oli tekkinud arusaamatus ning 25 meetri kaabli asemel saabus meile 3 meetrit XLR kaablit. Kontakteerusime nende poolse esindajaga ning asi on lahendamisel. Stuudiomonitorid saabuvad juuli alguse loetud päevil.

Meie silmis on kõik projektiga kaasnev hoomamatul mastaabil õnnestunud. Esimene suur õnnestumine oli leida epostist kiri, mis sisaldas projekti rahastamise positiivset tagasisidet. Kirjeldamatult hea tunde tekitas ka tehnika kohale saabumine ning lahtipakkimine.

Otseselt murekohti ning probleeme polegi esinenud. Mainimist väärivad paar tagasilööki – kaablite vales mõõdus saabumine ning tehnika saabumine kahes osas.

Hetkel oleme ülesseadmise ning ootamise faasis. Kohale jõudnud salvestustehnikaga oleme tutvunud ning helipuldi loogikad selgeks teinud. Samuti mikrofone testinud ning kohal oleva tehnika ruumi installeerinud. Edasiste sammudena ootame kaablid ning stuudiomonitorid ära ja alustame salvestamisega, mida on pikisilmi oodanud kogukonnas tegutsevad noored muusikud. Stuudio avame septembri alguses.

Peamiseks õppetunniks on seniste toimingute juures olnud ajaga arvestamine: Kõik ei tule nii kergelt ja kiiresti, kui planeerid. Samuti oleme täheldanud, et ei ole halba heata ning tagasilöögid ootavad seal, kus neid kõige vähem oodata oskad.

Finantsvõtmes oleme kenasti ots-otsaga kokku tulnud ehk saabunud tehnika maksumus vastab eelarvele. Seega ei vaja me ei rahalist ega muus võtmes mõõdetavat lisatuge.

 

kolmapäev, 17. mai 2017

Elva muusikastuudio

Tere! Meie oleme aktiivselt tegutsevad noored muusikud Elvast.
Kahjuks meie kogukonna noored muusikasõbrad tunnevad ennast tõrjutuna, sest meil puuduvad kogukonnas taskukohased võimalused muusika salvestamiseks.

Paljud noored loovad ise heliteoseid, mille parimaks levitamise võimaluseks on helisalvestis. Samuti tegutsevad kogukonnas mitmed laulustuudiod, mille laululastel on mõningateks laulukonkurssideks nõutav DEMO salvestus. Lisaks eelpool mainitule, toimetavad kogukonnas aktiivselt mitmed noortebändid, kellel samuti soov omaloomingut või *cover*-lugusid salvestada. Ühtlasi muudaks salvestusvõimalus mugavamaks ürituste korraldajate elu, kes linte
kuulates saavad enda üritusele kõige sobilikuma esineja leida.

Loodavaid salvestusvõimalusi saavad kasutada kõik soovijad. Kogukonna noortele loob see võimalusi tegeleda omaloominguga, mitmekesistuvad huvialad ja -tegevused.

Nopi Üles projektifondist soovisime saada toetust 1 900€ vajamineva salvestustehnika ostuks, et luua kogukonda salvestusvõimalus. Vajaminevad ruumid võimaldab Elva Gümnaasium.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole:

https://www.facebook.com/NopiUles/videos/446221769055398/