Kiviõli – “Erinevad rahvused, üks kodukoht”

neljapäev, 28. detsember 2017

Üks kodukoht, erinevad rahvused

ERINEVAD RAHVUSED, ÜKS KODUKOHT

LÜGANUSE VALLA NOORTE ÜHISPROJEKT

Lüganuse valla noorte omaalgatuslik projekt „Erinevad rahvused, üks kodukoht” eesmärgiks oli eesti ja vene noorte liitmine läbi ühiste väljasõitude erinevatesse paikadesse, mis noori kõnetavad ja huvitavad ning sündmused Erra noortetoas, läbi mille erinevast rahvusest ning erinevatest paikadest pärit noored tuttavaks ning sinapeale saaksid.  Lisaks igapäeva rütmist välja saamisele sooviti  teises keskkonnas teineteist paremini tundma õppida.

Projekt sai alguse 23. november ning viimane sündmus saab toimuma 3. jaanuar noorte poolt korraldatava noorteka öö näol. Projekt leidis aset Lüganuse vallas, Ida-Virumaal ning kaasas mitmete erinevate linnade ning alevite, külade noori – Kiviõli, Sonda, Lüganuse, Maidla, Erra, Püssi, Varja, Purtse ning väiksemad külad nende vahel. Projektist olid oodatud osa võtma kõikide eelpool nimetatud kohtade noored ning seda ka tehti – osalejaid oli igast paigust ning nagu projekti eesmärgiks, ka erinevatest rahvustest.

Projekti eestvedavaid, korraldajaid noori oli meeskonnas kolm, noored vastutasid eelkõige projekti kajastuse, teiste noorte kaasamise ning plakatite eest. Kohad, mida külastati, selgitati välja noorte huvi põhjal, uurides, kuhu ja mida tegema soovitakse minna, kuidas uute noortega tutvuda. Projekti väljasõitudes ning ühises piparkookide küpsetamises osalenud noori oli  kokku 63, neist eestlasi oli 44, vene rahvusest noori oli 18 ning üks noor oli itaallane, meie piirkonna EVT vabatahtlik.

Kogemus, mille noored projekti korraldades said, oli kindlasti suhtlemis- ja korraldamiskogemus, samuti ajalplaneerimiskogemus. Õpiti hindama kodukoha erinevatest rahvustest noori, kui toredaid vestluspartnereid ning juletakse teineteisega koostööd teha ka tulevikus. Lisaks sellele said noored võimaluse külastada paiku, kus varem käidud polnud – bowlingut mängimas, põgenemistoas Escape Room seiklemas ning ühiselt küpsetati advendiajale omaselt ka piparkooke.

Lisaks eelmainitule on jaanuari alguses noortel veel ees noorteka öö äsja, novembris avatud Erra noortetoas. Oodatud on niisamuti kogu piirkonna noored, erinevast rahvusest. Noorteka ööl on plaanis nii erinevad tutvumismängud, lauamängu maraton, ühine kokkamine, filmide vaatamine kui ka hariv ja kaasav simulatsioonimäng No Hate Speech vihakõne vastase teemaga, raamatust „Järjehoidjad” ning MTÜ Mondo maailmaharidusprogrammi materjalidega. Projekti partneriteks olid Rakvere Bowling, Pätsi Pitsa, Escape Room, MK Reisid bussifirma, Mondo Maailmakool ning Apollo.

Koostöö erinevatest rahvustest noorte vahel arenes eelkõige ühistel väljasõitudel meeskonnana tegutsedes ning piparkoogi õhtul samuti üheskoos küpsetades, eesmärki täites. Ühistel väljasõitudel, mil mängiti meeskondadega bowlingut ning lahendati Escape Roomis erinevaid põgenemisülesaneid, missioone. Noored leidsid, et koostöö arendamine ja suhtlemine väljaspool klassikalist koolikeskkonda on hoopis huvitavam ning kasulikum. Koostööd jätkatakse kindlasti läbi juba toimuvate, aga ka eesolevate piirkonnaüleste projektidega, näiteks ettevõtlusprogramm noortele, mille raames noored ise oma ideid (sündmused, erinevad koostööprojektid) ellu viivad. Lõimumise Eri projekt aitas kaasa ka kolme värskelt loodud noortetoa noorte teineteise paremini tundma õppimisele ning koostööle. Mitmed noored kuulsid läbi Lõimumise Eri esmakordselt, kui palju kodukandis toimumas on ning kui palju on võimalusi, et kaasa lüüa ja osa võtta.

Ettepanekuna järgmistele taotlejatele tahame kindlasti edasi öelda, et projekti tegevused peab läbi mõtlema, et need eesmärki täidaks. Väga oluline on projekti noorte kaasamine ning meetodid selleks (sotsiaalmeedia, otsesuhtlus). Kindlasti on oluline meeles pidada kõige tähtsamat – suhtluse arendamine noorte vahel, kes teineteist ei tunne, veel kokkupuutunud pole.

Meie projekti eesmärgiks oli eelkõige eesti ja vene noorte lõimumine ja suhtluse arendamine, lisaks sellele oli projekt väga hea võimalus ka piirkonna noortel üleüldse teineteist tundma õppida, olenemata rahvusest. Mitmed noored, kes varem polnud teineteisest kuulnudki, leidsid projekti raames, väljasõitudega teineteises ühiseid jooni ning suhtlevad siiani. Tagasisides toodi välja ka seda, et õpiti suhtlema ning tundma endast nooremaid/vanemaid noori.

Noorteka öö korraldamise raames, mis veel ees seisab (saab toimuma jaanuari alguses), saavad korraldajad noored samuti kindlasti väärt kogemuste osaliseks – ajaplaneerimine, sündmuse sisustamine, tegevuste ise läbiviimine, teiste noorte kaasamine. Lisaks sellele on oluline, et noored oskaksid toimunud tagasisidestada, vaadata enda sisse ja teha enesereflektsiooni. Seda tegi ka iga väljasõidul ja piparkoogi õhtul osaleja – jagas, mis ajendas teda osalema, mida õppis, mida teeks järgmisel korral ise seesugust asja korraldades teisiti.

Noored tõid tagasisides välja nii seda, et õppisid teisest rahvusest noori küll paremini tundma, ent tõdesid ka, et suhtluse arendamine on siiski väljakutse, kuna on keelebarjäär või eelarvamused, millest üle saada on alguses keeruline. Kindlasti oli see ka põhjuseks, miks meie projektis osales vähem vene, kui eesti noori. Noored ei ole veel seesuguste, lõimivate projektidega, mis väljaspool koolikeskkonda aset leiavad, harjunud ning peljatakse osa võtmist ilma piisava hulga sõpradeta, nii-öelda toetajatega. Aga teisest küljest, vene rahvusest noored, kes projektis osalesid, näitavad nüüd ka rohkem huvi üles näiteks kohaliku noortetoa sotsiaalmeedia kommuunis – astusid ise liikmeks ning soovivad teada, kus ja millal midagi toimub, kuidas kaasa saab lüüa.

Mitmed noored said projekti raames esmakordselt külastada bowlingut ning põgenemistuba ning tõid ka selle välja, et selliste projektide kasutegur on kindlasti ka see, et noored, kelle peredel on vähemad võimalused, saavad võimaluse osaleda väljasõitudel, mida muidu endale ei võimaldaks.

Kuna Lüganuse valla noored on pärit, nagu ka eelnevalt välja toodud, väga erinevaist paigust, oli meie jaoks oluline, et transport väljasõitudele oleks hästi organiseeritud ning nii ka oli – bussi peale sai iga piirkonna noor ja seda kodu lähedalt. Osalenutele meeldis ka see, et väljasõitude organiseerimisel arvestati noorte soove – viidi noori paikadesse, mis päriselt huvi pakuvad. Ja et justnimelt noorte huvist lähtuvalt korraldati põgenemistuppa ka teine reis.

Noored tõid välja, et eelkõige õppisid seda, kuidas inimestesse peaks suhtuma eelarvamusteta ja võtma kõiki võrdselt – oleme ju kõik noored inimesed, jagame sama elupaika ja tegelikult ka samasuguseid huvisid. Õpiti teistesse noortesse veidi vabamalt suhtuma, teisi usaldama, oma mugavustsoonist pisut välja astuma ning ennast ületama. Noortele meeldis, et meeskonna töö puhul näiteks Escape Roomis, moodustati grupid loosiga ning oli võimalus uusi inimesi seeläbi tundma õppida.

Kõik osalevad noored tõid välja, et osaleksid seesugustes projektides kindlasti ka edaspidi.

Alljärgnevalt on välja toodud projektis osalenud ja osalevate noorte muljed

„Osalesin väljasõidus Escape Roomi. Õppisin seal seda, et ka mina võin loogiliselt kaasa mõelda ja aidata ning seda, et sellistes olukordades on väga lihtne teistega head koostööd teha. Algul pelgasin inimestega, kellega kokku ei puutu, koos “põgenema”, kuid see hirm sai kiiresti üle aetud. Osaleksin kindlasti veel! Muuta ei tea miskit, tahaksin kiita seda, et buss nii paljudest kohtadest läbi käib!!”

„Osalesin projektis, sest esiteks, ma pole kunagi varem Escape Roomis käinud ja teiseks, ma tahaksin väga saada tuttavamaks uue suure Lüganuse valla noortega. Tahan, et see kogukond oleks peagi ühtsem ja et teineteise suhtes puuduksid igasugused eelarvamused.”

„Enda jaoks suureks üllatuseks sain teada, et kuigi mulle on vene rahvusest noored alati hästi edevad ja kohati õelad tundunud, on nad tegelikult üpriski häbelikud ja mitte väga seltsivad (arvatavasti keelebarjääri pärast). Olenemata keelelistest erinevustest, on nad rühmatöödes valmis oma mugavustsoonist väljuma ja tegema koostööd täiesti teistsuguste inimestega. Enda kohta sain teada nii palju, et esialgne hirm võhivõõrastega töötamise ees ei tasu end ära, sest nemad tunnevad sama ja tegelikult pole midagi karta.”

„Muidugi osaleksin sellistes projektides veel! Mul on tõsiselt hea meel, et piirkonnas nüüd sellised asjad kõik toimuma on hakanud.  Minu arvates on praegu kõik olnud suurepärane, ma ei muudaks mitte midagi. Kõikidele on antud võimalus projektides osaleda, olenemata rahvusest ja vanusest, kõik on võrdsed ja minu jaoks muu polegi oluline!”

Erra noortetoa esimesel noorteka ööl ei osalenud kahjuks küll vene noori (algselt osalema pidanud vene noored andsid teada, et neil siiski ei õnnestu osaleda). Sündmus ise läks aga väga hästi – kokku osales 22 noort, mis meie väikese piirkonna kohta on väga hea, noored oli alates vanusest 8 kuni 24 ning olles pärit meie valla erinevaist paigust ei teadnud sugugi mitte kõik teineteist. See mure sai aga kiiresti lahendatud tutvumismängude, ice-breakerite, ühise kokkamise, põneva simulatsiooni -ja rollimängu abil. Ühelt õigelt noorteka öölt ei puudunud ka Maffia mäng ning minifilmimaraton. Tagasisides tõid noored välja, et ületasid noorteka ööl kaasa lüües ennast, kuna pole väga suure seltskonnaga harjunud pikalt koos olema, aga tõdeti, et see oli igati vajalik, lõbus ja kasulik eneseületus.

Kõik osalenud noored rõhutasid, et noorteka öö oli sisutihe, mitmekülgne ning aeg lausa lendast – järelikult oli tore. Oleme kavandamas juba järgmist seesugust sündmust, kuhu soovime kaasata rohkem ka teisi piirkonna noori.