Kõik ujuma!

kolmapäev, 21. juuni 2017

 

“Projekt õnnestus 100%” – selle üle on ainult hea meel 🙂

Projekti nimi „Kõik Ujuma!“

Projekti toimumise periood (03.03.2017- 15.06.2017)

Korraldajate arv: 6

Osalejate arv: 138

Taustakirjeldus: Valgu küla asub valla keskusest 15 km kaugusel. Piirkonnas elab kokku ca 550 elanikku   ja projektis osales kokku 138 noort. Kohapeal ei ole eriti palju vabaaja veetmise võimalusi. Bussiliiklus on üsna hõre ja kui sooviks käia nt ujumas, siis peab alati leidma kellegi, kes oma vabast ajast sõidutaks 15 km kaugusele Märjamaale. Kahjuks on see üsna kulukas ja ka aeganõudev. Noortel tekkis idee panna käima laupäeviti ujumisbuss, et kogukonna noortel avaneks võimalus käia Märjamaa ujulas ujumas.

Projekti partnerite nimed: Märjamaa Vallavalitsus, Valgu Põhikool, Raplamaa päästekomando, Valdo Unga FIE,  FIE Raivu Ülemaante, EPR Raplamaa Selts, Tervise Paradiis.

Tegevuste kirjeldus:

18.03.2017- 27.05.2017 laupäevased sõidud ujumisbussiga Märjamaale.

29.03.2017- tervislike vahetundide sisseviimine (õuevahetunnid)

  1. – 28.04 2017- õpilasaktiivi vahearuande koostamine

05.06.2017- kogukondlik tervisepäev

06.06.2017- väljasõit Tolkuse rabasse ja Pärnusse

  1. – 12.06.2017- õpilasaktiivi lõpparuande koostamine

Ujumislaupäevakutest toimus teavitamine külastendil, e-koolis, koolistendil, suuliselt ja kooli kodulehel http://uregeka.havike.eenet.ee/wordpress/ . Esmakordsel ujumisüritusel oli kaasatud ka päästeamet, kes rääkis ujumisohutusest ja uppumisennetamisest. Üle nädala sõitis laupäeviti  ujumisbuss läbi piirkonna külade, et ka kõige kaugemate külade noored saaksid ujumas käia. Ujumine meeldis kõikidele osavõtjatele ja projekti lõppedes oli kõigi ühine soov, et selline üritus võiks jätkuda. Kuna projekti juhtis Valgu kooli õpilasaktiiv, st üritusest osavõtjate eakaaslased siis mõnel korral alguses tekkis olukordi, kus mõni noor oli allumatu. Olukorra lahendamisse kaasasime ka õpetaja Ene Oisalu, kes aitas allumatutele noortele selgitada, et kui selline käitumine jätkub, siis ei saa allumatu noor ujuma järgmine kord minna. Olukord lahenes ja kõik noored said aru, et projekti läbiviijad ja osalejad vastutavad ühiselt ürituse õnnestumise eest.

Projekti käigus tekkis tiimil mõte, et viiks koolis sisse nn tervisvahetunnid. Mõeldud-tehtud- tehti ettepanek juhtkonnale ja nii alustatigi kolmandal trimestril õuevahetundidega. Igal koolipäeval on viies vahetund 15- minutiline ja kõik on sel ajal õues. Tervislike vahetundide sisseviimine iga ilmaga tekitas esialgu õpilastes ebakõlasid, kuid see kujunes õige pea meeldivaks traditsiooniks ja projekti lõpuks oli näha kuidas kõigi tervisehoiakud paranesid. Kindlasti on planeeritud õuevahetundidega jätkata ka järgmisel aastal.

05.06.2017. toimus kogukondlik tervisepäev, mis sai  korraldatud maastikumänguna, kus tuli läbida erinevaid punkte ja täita igas punktis erinev ülesanne nt, ristsõna lahendamine, pusle, jooksumängud, pantomiim, inimtähtede moodustamine, meeskondlik koostöö ülesanne jne. Tevisepäeval osales ka EPR Raplamaa Selts, kes juhendas esmaabipunkti.

Meeskonnad pandi kokku nii, et igas võistkonnas oli erinevast vanusest noori nt 7 aastane, 10 aastane, 13 aastane ja 14 aastane, st, et vanem toetaks ja suunaks nooremat. Täiskasvanute võistkonnad koosnesid ainult täiskasvanutest (õpetajad, külaelanikud). Eesmärk oli meeskonnatööd arendada. Tervisepäeva lõpus said kõik täiskasvanud tänukirja ja väikesed meened, kõik osalenud noored said endale valida auhinnalaualt kingituse. Tervisepäev meeldis kõikidele osalejatele ja jäädi lootma, et neid korraldatakse edaspidi igal kevadel.

06.06.2017 toimus väljasõit Tolkuse rabasse. Kõigepealt käidi vaatetornis, kust avanes hea vaade tervele rabale. Edasi jätkus matk loodusõpetuse õpetaja juhendamisel, kes andis sisuka ülevaate raba taimestikust ja loomastikust. Matk andis piisava füüsilise koormuse ja oli silmaringi avardav. Matk lõppes meeleoluka piknikuga Tõotuse mäe liivaluidetel. Kõik osalejad jäid projekti lõppüritusega väga rahule.

Ülevaade saadud kogemustest:

Projekt arendas meeskonnana toimimist, tõstis projekti läbiviijate vastutustunnet, kohusetunnet ja õpetas lahendusi leidma raskuste korral. Projekt õpetas ka seda, kuidas lahendada konflikte  nii, et kõik osapooled saaksid rääkida ja kuulaksid üksteist.

Märkimisväärselt paranes kõigi osalejate ujumisoskus, ja  kuna ujumise esimesel päeval viis Raplamaa päästekomando ujulas läbi uppumisohu ennetuspäeva, siis oli see hea meeldetuletus, kuidas uppumisest hoiduda.

Noorte ja täiskasvanud kogukonnaliikmete omavaheline suhtlemine sai toreda värskenduse.

Ühine rabamatk ja meeleolukas piknik avardas silmaringi ja näitas Eestimaa imelist loodust.

Tervisehoiakud on kõigil osalenutel paranenud.

Esmaabioskused  paranesid ja abivajajale osatakse anda abi, kuni meedikute saabumiseni.

Kogu projekt õnnestus väga hästi. Kui rääkida raskustest projektis, siis alguses oli erimeelsusi, aga pärast need lahendusid. Erimeelsused olid algul seotud vastutuse jagamisega, kuna oodati, et keegi teine võtab vastutuse enda kanda. Tuli teha ümarlaud, et projekti läbiviijad saaksid kõik avaldada arvamust ja jõuda arusaamisele, et kõik kannavad võrdset vastutust projekti eduka läbiviimise eest.

Eelpool sai nimetatud ka seda, et kuna projekti juhid olid osavõtjatega eakaaslased, siis mõnel korral projekti algusjärgus tekkis olukordi, kus mõni noor oli allumatu. Aga ka see olukord sai positiivse lahenduse.

Projekti käigus õpiti ürituste planeerimist, grupi juhtimist, tähtaegadest kinnipidamist, eelarve koostamist, rahaliste vahendite kasutamist, tervema eluhoiaku kujundamist, ühtse meeskonnana toimimist, arenes lugupidava suhtlemise oskus. Kohuse- ja vastutustunne tegi suure arengu. Lisaks õnnestusid projektis planeeritud  vabaõhuüritused, sest alati oli suurepärane ilm. Tervisepäeva hommikul sadas vihma, aga kui maastikumäng algas, siis tuli päike välja ja kõik sujus suurepäraselt. Projekti läbiviijad õppisid teistega arvestamist, mõistsid ka vastutuse rasket koormat, õppisid läbirääkimisi pidama. Kogu projekt oli väga lahe kogemus!

Ettepanek järgmistele taotlejatele:

Leida üles idee, mis viib elu edasi, jagada projekti läbiviimisel võrdset vastutust, ebakõlade puhul leida kohe lahendus, näidata isikliku käitumisega teistele eeskuju ja planeeritud tegevused alati lõpuni viia. Olla sõbralik ja avatud.

Ülevaade kuludest:

Projekti eelarve 1181 €

Kulud:

ujumisbuss- 490,32 €

ujulapääsmed- 171 €

väljasõit Tolkuse rabasse- 281,51 €

auhinnalaud- 238,17 €

kokku: 1180,99 €

Kuna Märjamaa ujula tegi ujula pääsmed tunduvalt soodsamaks, kui eelarvesse planeeritud, siis projekti käigus muutusid mõned rahalised kulud. Suurenes ujula bussirent 40,32 € ulatuses, suurenes väljasõidu bussirent 88,50 €, suurenes auhinnalaud 12,17 €, vähenes ujulapääsmete hind 141 €. Kogu kulu kokku oli 1180,99 €.

Projektis osales 136 inimest, aga kui sisse lugeda ka tervislikud vahetunnid, siis oli osalejate arv tunduvalt suurem. Projektist said kasu kõik projektis osalejad, kaasaarvatud projekti meeskond, kohalikud noored ja kogu Valgu Põhikool, sest tervislikud õuevahetunnid on õpilasaktiivi poolt juurutatud Valgu kooli uus traditsioon, mille jätkumine kandub edasi ka järgnevatesse õppeaastatesse. Projekt õnnestus 100%.

Pildimaterjal:

Ujula pildid

Tervisevahetund

Õpilasaktiiv

Tervisepäev

https://goo.gl/kHIkKA

Väljasõit Tolkuse rabasse

https://goo.gl/2D9mo8

 

kolmapäev, 3. mai 2017

 

Valgu noored on ujumispisikuga nakatanud nii väikseid kui suuri

Vahearuanne   30.04.2017.

Projekti nimi  „Kõik ujuma“ 

Projekt on senini kulgenud tõrgeteta. Praeguseks toimuvad regulaarsed ujulakülastused laupäeviti. Ujumisbussi liikumisest ja ujulakülastuse ajagraafikust teavitatakse kõiki inimesi  avalikul küla teadetetahvlil, kooli kodulehel, kooli stendil ja teatega e- koolis.

Esimesel ujulakülastusel osales päästeamet, kes rääkis ujumisohutusest ja ka pinnalt päästmisest.   Tore on ka see, et kui lapsed on ujuma tulnud, siis osalevad ka lapsevanemad. Ujumine on muutunud Valgus väga populaarseks.

Osa projektitegevusi on planeeritud edaspidiseks ja nendest lähemalt lõpparuandes.

Algusest peale on projekt hästi kulgenud. Kõik sõlmitud kokkulepped (bussitellimused, ujula broneering) on olnud vettpidavad ja probleeme pole olnud. Eriti hästi on õnnestunud projekti kirjutanud noorte vastutustunde kasvamine.

Projekti käigus tekkis õpilasaktiivil idee viia sisse igal koolipäeval õuevahetund, et veelgi rohkem tervisekäitumist parendada.  Ja nii ongi alates 29. märtsist 5. tunni järel 15 minutiline õuevahetund ja see on koolis hästi vastu võetud. Ka õpetajad on koos õpilastega õues.

Järgmine ettevõtmine on tervisepäeva planeerimine. Päeva planeerime läbi viia maastikumänguna, aga sellele eelneb tegevuste mõtestamine, ülesannete ettevalmistamine jne. Loodame kogukonnaliikmete rohket osavõttu.

Projekti kohta ilmus 05.04.17 artikkel Märjamaa Nädalalehes http://marjamaa.kovtp.ee/documents/380075/14826608/nr+13+5.+aprill+2017.pdf/062950f5-c9fe-43bc-adac-7a5b3fa18893?version=1.0

 

reede, 3. märts 2017

 

Kõik ujuma!

Soovime toetuse abil tõsta ujumisoskust ja tuua noored tervisliku tegevuse juurde. Kui asi on organiseeritud, siis löövad meie noored alati kaasa. Valgu on väike küla Märjamaa vallas. Kohapeal ei ole meil spordimaja. Paraku ei ole märgata, et puhkepäevadel õpilased sporti teeks. Nii möödubki vaba aeg niisama- kes istub arvutis, kes vaatab telekat, näpib telefoni. Ühesõnaga aeg möödub ebasportlikult ja igavalt. Noored on sageli omavahel arutanud, et tahaks Märjamaa ujulas ujumas käia.

Kahjuks ei lähe sobival ajal bussi, et seda teha, vanemate jaoks on see liiga suur ajakulu ja rahaline väljaminek, paljudel peredel ei ole võimalik sellist väljaminekut lubada ning paljudes peredes pole autot ka.
Igal aastal räägitakse inimeste vähesest ujumisoskusest ja sellega kaasnevatest uppumistest. Ujulas käimine tõstaks noorte ujumisoskust, füüsilist võimekust, aitaks vaba aega sisukalt täita ja tooks noored tervist parandava tegevuse juurde. Ühiselt midagi toredat tehes liidab see noori ning omavaheline läbisaamine muutub ka paremaks. Noortele organiseeritud vabaajategevuse pakkumine hoiab noori eemal võimalike kahjulike harjumuste tekkimisest. Planeerime ujumas käia laupäeviti. Kui ujumisbuss on käima pandud, siis see seob kogukonda. Viime maikuus läbi kogukondliku tervisepäeva, kus kõik soovijad saavad osaleda. Tervisepäeva korraldame maastikumänguna, kus meeskondlikult läbitakse erinevate ülesannetega kontrollpunkte. Meeskonnad võistlevad omavahel. Loodame, et tervisepäevale tuleb vähemalt 70 inimest. Lisaks kutsume Päästeameti ujumise ohutuspäeva läbi viima. Valgu pargis on mõisaaegne tiik, mis on lastele suureks ahvatluseks. Ujumisoskuse parandamine on väga oluline!
See idee aitab liita kogukonna noori, leida neile sportlikku tegevust, mitmekesistab vaba aega ja tõstab ujumisoskust. Lisaks tõstab see enesehinnangut, kui saad kogeda asju, millest unistad, aga mille täitumiseks ei jätku kahjuks rahalisi võimalusi. Kui noored tegelevad tervislike tegevustega, siis ei teki nii kergelt kahjulikke harjumusi. Kui koos mingi üritus organiseerida ja läbi viia, siis see tõstab kogukonna ühtsust ja liidab inimesi- tekivad ühised huvid.

Taotlesime Nopi Üles ideekonkursilt 1181 €.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.