Tallinna Teeninduskooli roadshow

esmaspäev, 31. detsember 2018

Tallinna Teeninduskooli roadshow

Tallinna Teeninduskooli Noorte Kokkade Roadshow viib õnne, rõõmu ja muutunud õpikäsitust tuhandele lapsele!

Tallinna Teeninduskooli noorte kokkade ja kondiitrite ning mobiilse köögi mõttelend sai alguse möödunud aastal, mil Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus korraldas noortele suunatud sündmuse ÕpiFest. Teeninduskooli noorte eesmärk oli sel hetkel tutvustada kutseõppe võimalusi ning anda õpilastele praktiline kogemus, et õppimine võib toimuda ka teisiti kui traditsioonilises koolihariduses. Õppimine peab olema huvitav ja paeluv nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele kui ka kohalikule kogukonnale laiemalt, sest kui õppetegevus ja ümbritsev keskkond ei toeta õpilase loomuliku uudishimu suurenemist, tüdineb õpilane peatselt uue informatsiooni omistamisest nii koolis kui kodus.

ÕpiFestil osalemine muutis noorte arusaama õpetamisest ja õppimisest, vabadusest ja vastutusest. Lõimides erinevaid õppeaineid läbi praktilise tegevuse, suurendame võimalusi loomulike seoste tekkimiseks, mis teoreetilises arutelus jäävad õpilasest kaugele. Õpilane on küll teadlik, et põlemine on kiire oksüdatsioonireaktsioon, millega kaasneb intensiivne soojuse eraldumine ning reaktsiooni produktide temperatuuri järsk tõus, mis omakorda tingib harilikult ka valgusnähtused – ent ometi, need keemilised teadmised kinnistuvad õpilasele palju paremini kui sama reaktsioon leiab kümme asutust ei olnud lihtsalt piisav. Kaasame tegevusse koolid, noortekeskused, SOS-lastekülad, huviringid, külaseltsid, mõttekojad ja jätkame Noorte Kokkade Roadshow’ga, kuni oleme jõudnud 1000 lapseni.

Osalejate arvu oleme seni dokumenteerinud registreerimislehtede läbi ning pea pool eesmärki on juba täidetud. Tallinna Teeninduskooli huvijuhi ja õpetaja Kaia sõnul on õpilaste kaasamine mobiilsesse noorsootöösse oluline, et kujundada ja luua noortes uusi väärtushinnanguid ja hoiakuid, mis toetavad õpilaste arengut tulevikus nii väärtusliku tööturu liikmena kui ka aktiivse, ühiskonda panustava indiviidina. Roadshow on selleks suurepärane väljund, sest kõik noored on nõus panustama oma vaba aega ja tihtipeale seda hiliste õhtutundideni.

Tänaseks on kalendrisse mahtunud näiteks Tallinna Saksa Gümnaasium, Oru Noortekeskus, Türi Põhikool, Kose Noortekeskus, Aegviidu Põhikool, Ardu Põhikool, Juuru ja Keila SOS-küla, Keila Kool, Habaja ja Kaiu Noortetoad, Kuimetsa lastetuba jpt. Projektimeeskond koosneb rohkem kui kümnest kooli õpilasest. Meie tegevuste vastu on tundnud huvi nii Haridusministeeriumi Huvitav Kool, mitmed entusiastid ning ka eraettevõtted kes soovivad tulevikus Roadshow elluviimist toetada.

Lähenemise valisime sõltuvalt osalejate vanusest ja rühmade suurusest. Noortel oli võimalik juhendaja abiga proovida erinevaid viise, retsepte, meetodeid, kuidas kokandusliku lahenduseni jõuda. See viis tihtipeale eksimusteni, kuid eksimine, selle tunnistamine ja uuesti proovimine, on oluline osa õppimise protsessist. Samuti oleme kavandanud kokanduslikke eksperimente: suletud silmadega ja rääkides; miimika ja kehakeelega; mängukaartide viipemärkidega. Erinevad lähenemised, kuid metoodikast hoolimata oli tulemus kõikidel kordadel samasugune – õpilased omandasid etteantud materjali, kuid õppisid lisaks veel palju seda, mis programmi ei kuulunud – eneseväljendust, usaldust kaaslaste vastu, loovust, meeskonnatööd jpm. Välistatud oli võimalus, et mõni õpilane ei ole piisavalt kaasatud või vajalik materjal jäi omandamata.

Pagar-kondiitri erialal õppiva Karli arvates on sellise õppimise viisi korral väga hea jälgida kas õpilane on pühendunud, vajab rohkem abi või oleks noore soov hoopis sumbuda ruumi vaiksemasse nurka: “Kindlasti on üldhariduskoolidel palju õppida kutseõppes kasutatavast metoodikast, et ükski noor ei oleks kõrvale jäetud ega küsimuste küsimine ei jääks julguse taha.

Lastega kokkamine moodustab meie tegevusest väga väikese osa, sest eeltööna on vaja kalkuleerida toorainetega, eksperimenteerida erinevaid võimalusi, analüüsida ja reflekteerida varasemaid kogemusi, hankides materjale. Kokkamine on küll üldine termin meie tegevuse kohta, kuid sellega kaasnes ka suur teoreetiline mõttevahetus hügieeni-, kokkade igapäevaelu ja ohutuse temaatikal. Tegevustele muidugi järgneb pikk koristamine, sest kõik tööriistad peavad läikima iga pesuga aina säravamalt, kuid see vaev on seda kõike väärt, sest noorte silmadest on tõesti näha, et meie panustatud aeg on kulunud väärtuslikult ja mõjutab neid veel aastaid.”

Kõikide pitstopide ajal koguti kokku noorte osalejate ja ka koolipere emotsioonid toimunust. Meeldiv on tõdeda, et pea kõik hindasid tegevuse mõtet ja teostust suurepäraseks. Noorte Kokkade Roadshow’st on kõige rohkem võitnud Tallinna Teeninduskooli õppurid, sest värsked mõtted on jõudnud Õpilasesindusse tegevusse ning on läbivalt märgata erinevate tegevuste koordineerimisel. Muutunud õpikäsitust hindavad kõrgelt projekti kaasatud õpilased, sest selle ettevõtmise tõttu on õpilastel parem arusaam sellest, milliseid meetodeid nad seejuures ise kõige efektiivsemaks peavad ning millist tundide ülesehitust eelistavad. Õpetajate ja õpilaste vaheline tihedam suhtlus tõstab õppe kvaliteeti, suurendab koolipere rahulolu, andes meile pikas plaanis aktiivsemad ja täisväärtuslikumad ühiskonna liikmed.

Teeninduskooli Roadshow’d varustab Pitstoppide vahelisel ajal kütusega Avatud Ühiskond MTÜ. Organisatsiooni esindaja Rynaldo Puusep nendib, et koostöö ettevõtete ja koolide vahel on erilise tähtsusega, et õppuritel kujuneks arusaam haridusteekonna, huvide ja võimete ning ühiskonna vajaduste suhtes. Kokkuvõttes rikastab ettevõtete ja haridusasutuste koostöö mõlema osapoole kogemustepagasit. Sarnaste ettevõtmistega on võimalik väga palju saavutada ja suurimaks väärtuseks on just need kogemused, mida on võimalik mõõta ainult tunnetuslikul tasemel – kogemused, mis ei ole silmaga nähtavad, kuid on südamega tajutavad.

Tegemist on õppimise käigus omandatud väärtustega, mis rikastavad noorte mõttemaailma ning muudavad nad vastuvõtlikumaks ka teistele õpiprotsessidele. Meil on rõõm tõdeda, et oleme saanud juba muuta sadade noorte õppepäevi rõõmsamaks, meeldivamaks ja huvitavamaks. Meil on väga hea meel, et saame seda võimalust pakkuda veel sadadele noortele. Soovitame õpilastele enda proovilepanemist õpetaja rollis, sest see annab võimaluse enda jaoks lahti mõtestada, kui keeruline võib olla õpetaja töö, kuid samas ka seda, kui palju on võimalik õppetegevust rikastada lähtudes muutunud õpikäsituse põhimõtetest. Tallinna

Teeninduskooli Noorte Kokkade Roadshow projekt sai erirahastuse konkursil “Nopi Üles – inspiratsiooni puhang!” kaudu, mida viib läbi Eesti ANK ning rahastab ENTK ja Haridus- ja Teadusministeerium. Artikli autor on Kaia Laansoo.

Video: https://drive.google.com/file/d/1En0UO8T4xZnaodvK8of_hNbbf_ekLtJ7/view?u..