Avatud kogemuskeskus

Rahastaja: Euroopa Solidaarsus Korpus, SA Archimedes Noorteagentuur
Algus: 01.02.2020
Lõpp: 31.12.2021

Toetuse maksimaalne summa:58 657€

Projekt “Avatud kogemuskeskus” pakub noortele läbi noortekeskuste ja noorsootööasutuste praktika- ja töökogemust, mille kaudu suurendada noorte valmisolekut tööeluks ja toetada noorte üleminekut haridusest tööellu rikastades samal ajal noorsootöö valdkonda kogukonna tasandil uute ideede ja inimestega. Projekti eesmärk on pakkuda noortele mõtestatud ja toetatud õpiteekonda läbi praktilise töökogemuse. Projekti kaudu õpib rohkem inimesi tundma noorsootöö valdkonda, jagatakse kogemusi ja praktikaid, rohkem inimesi siirdub tööle noorsootöösse. Projekti tulemusena on osalevad noored valmis võtma vastutust oma elukarjääri eest, on enesekindlamad ja suudavad enda ided teostada. Käesolevas projektis ühendavad noortekeskused oma oskused ja jõud, et pakkuda noortele lisaks mitteformaalõppe toele ka praktilist töökogemust. Mitmekülgses tegevuses on kasusaajad nii noorsootöö valdkond, kogukonnad, noortekeskused, noor töötaja kui ka tegevustes osalevad noored. Projektis osalev noor saab olla toetavaks täiskasvanuks noortele, kes vajavad teistest enam julgustamist, toetust, märkamist ja hoolimist, ta mitmekesistab kohalikele noortele pakutavaid tegevusi ning toetab võrdsete võimaluste loomist noortele läbi noortekeskuste või noorsootööasutuste.

The project “Open Experience Center” offers young people, through youth centers and youth work agencies, traineership and work experience to increase their readiness for work life and support their transition from education to employment while enriching youth work in community level with new ideas and people. The aim of the project is to provide young people a meaningful and supportive learning path through practical work experience. The project will bring more people into the field of youth work, share experiences and practices, and more people will move to work in youth work. As a result of the project, the participating young people are ready to take responsibility for their own career, are more confident and able to realize their ideas. n this project, youth centers in Estonia and partner countries join their skills and strengths to provide young people practical work experience in addition to non-formal learning support. The beneficiaries of the diverse range of activities are youth work, communities, youth centres, young workers and young people participating in the activities.

The young person involved in the project can be a supportive adult for young people who need more encouragement, support and care. Participant can diversify activities for local youth and support the creation of equal opportunities for young people through youth centres or youth work organizations.