Eesti ANK eestkoste tagamine

Rahastaja: EMP toetuste Vabaühenduste Fond
Algus: 01.04.2014
Lõpp: 01.10.2015

Saadud toetus: 39 306,00

Projektijuht: Pille Mardiste

 

Projekti „Eesti ANK eestkoste tagamine“ rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Toetussumma 39 306 eurot.

Projekti eesmärk oli 18 kuu jooksul Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eestkoste tegevussuutlikuse suurendamine läbi professionaalsema ja aktiivsema osalemise noorsootöö valdkonna poliitikakujundamises ning otsustetegemises.

Fookuses oli noortekeskuste teenuste mõjususe ja liikmete aktiivsuse ja liikmete aktiivse osalemise suurendamine, tulemuslikum avalikkuse teavitamine noortekeskuste mõju olulisusest ja laiemalt Eesti ANK kvaliteetse eestkoste tagamine.

Projekti raames viidi läbi erinevaid ringreise, mõttehommikuid, laiendatud juhatusi ja üldkogusid. Loodi Eesti ANK ekspertide abil noortekeskuste enesehindamismudel, noortekeskuste seiresüsteemid (logiraamat), kommunikatsiooniplaan ja liikmete läbipaistvad kaasamissüsteemid. Nimetatud tegevused aitasid kaasa erinevates otsustusprotsessides osalemisel väljendada argumenteeritud seisukohti. Projekti tulemusel tõusis noorsootöö toimimiseks vajaliku keskkonna korraldajate (KOV-d, kõrgkoolid) teadlikkus noortekeskustes tehtavast noorsootööst. Interaktiivsete tegevuste kaudu lükati käima piirkondlike noortevaldkonna arengukavade loomine, anti sisendeid praktikabaaside loomisel ja viidi vastavusse õppekavad ehk selguvad tegelikud vajadused uute spetsialistide väljaõppes.

Projekti partnerid olid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar.

Toimunud tegevused

 

 

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010