Kogemuste kullaproov

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Algus: 01.01.2018
Lõpp: 31.12.2018

Saadud toetus: 36750 eurot

Meeskond:

         

Anne Õuemaa             Kristi Paas

coach-superviisor              projektijuht

Projekti sisuks on tugi- ja nõustamisteenuse pakkumine noortekeskustega seotud meeskondadele, võrgustikele ja teenusepakkujatele, et toetada juhte haldusreformijärgsete uute meeskondade ülesehitamisel ja teenuste paremal disainimisel. 

Projekti eesmärk on toetada Eesti noortekeskustega seotud meeskondade tõhusamat toimimist, sh haldusreformijärgsete uute meeskondade ülesehitamist ja teenuste paremat disainimist, rakendades juba olemasolevaid häid kogemusi, kaasaegseid juhtimispõhimõtteid, noorsootöö olemust, hetkeolukorda ja piirkondlikke vajadusi.

Käesolev projekt “Kogemuste kullaproov” keskendub kolleegidevaheliste kogemuste vahetamisele ja üksteiselt õppimisele, mis väljendub juhtide jaoks suurenenud võimaluses osaleda juhtide supervisioonigrupis.

Tugi- ja nõustamismeetodina kasutame valdavalt coachingut ja supervisiooni. Kui coaching on rohkem eesmärkide seadmisele ja nende saavutamisele keskendunud, siis supervisioon pakub sügavamaid ja laialdasemaid võimalusi seniste tegutsemismustrite uurimiseks ning soovitud kvaliteedinihke saavutamiseks nii enda töökorralduses kui ka töös klientidega.

Tugi- ja nõustamisteenuse paremaks kättesaadavuseks selle vajajatele on projekti tegevuste hulka lisatud juhtide ja noortevaldkonna spetsialistide jaoks SOS-sessioonid ehk erakorraliste kohtumiste võimalus, mis võib olla akuutne ja ühekordne ning aitab leida abiotsival professionaalil hetkel hädavajalikku tuge.

Projekt koosneb järgmistest tegevustest:

  • meeskondade olukorra kaardistamine projekti sisenedes ja protsessi mõju mõõtmine meeskonna tõhususele projekti lõpus;
  • meeskonnacoachingud või -supervisioonid noortekeskustega seotud meeskondadele;
  • individuaalsed coachingusessioonid juhtidele;
  • grupisupervisioonid juhtidele;
  • grupisupervisioonid Tugila spetsialistidele;
  • SOS-sessioonid ehk erakorralised ühekordsed seansid spetsialistidele, noorsootöötajatele, põhiprogrammis mitteosalevatele juhtidele või eelnevalt Eesti ANK meeskonnacoachingu programmis osalenud meeskondadele;
  • koolitus/seminar/töötuba projekti tegevuste mõju tutvustamiseks;
  • supervisioonid coach-superviisorile keerulisemate tööjuhtumitele lahenduste leidmiseks ja noortekeskuste meeskondade tõhusamaks toetamiseks;
  • teavitustegevus;
  • vajadusel liikmete toetamine programmivälise professionaalse toe leidmisel, kui programmi maht seda ei võimalda.

Projekti jooksul viidi osalejate hulgas läbi mõju-uuring.

Mõju-uuringus osalenud üheksa meeskonda pärinesid kuuest maakonnast: Harjumaalt, Läänemaalt, Pärnumaalt, Tartumaalt, Valgamaalt, Võrumaalt. Programmi valiti suuremaid meeskondi ja neid, mis olid loomisfaasis ehk liitumiste tulemusena tekkivaid meeskondi, kellel koordinaator või juht oli olemas.

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, millised muutused on meeskondades aset leidnud coachinguprogrammis osalemise käigus. Lisaks sellele, kuidas on coachingus osalemine mõjutanud osalejaid isiklikult. Uuringus on kajastatud 9 meeskonna andmed, kelle profiil jaguneb järgmiselt: haldusreformi raames selles piirkonnas tegutsenud eelnevatest meeskondadest loodud 6 ühendmeeskonda ja 3 juba toimivat noortekeskuse meeskonda. Uuring viidi läbi kahes etapis, kus eelküsitluses osales 57 inimest (neist 48 meeskonnaliiget ja 9 meeskonnajuhti) ning järelküsitluses osales 56 inimest (neist 47 meeskonnaliiget ja 9 meeskonnajuhti). Loe uuringu tulemustest lähemalt siit: Raport_Kogemuste kullaproov_m6ju 2019

Lisainfo: Kristi Paas, 53911611, paaskristi@gmail.com