Noortepäev 2016

Rahastaja: ENTK
Algus: 01.04.2016
Lõpp: 31.12.2016
Saadud toetus: 5000,00

Meeskond: Riin Luks, Margit Udam, Stiina Kütt, Järvamaa noortekogu

Noortepäev 2016 toimus paralleelselt Arvamusfestivaliga 12. augustil Arvamusfestivali noortealal Paide Vallimäel. Noortepäeva vedas eest Järvamaa noortekogu.

Noortepäeval olid esindatud organisatsioonid erinevatele vanustegruppidele, mis tähendas, et iga noor leidis endale huvipakkuva tegevuse. Esindatud olid Järvamaa Noortekogu, Päästeamet, YFU, Noorteagentuur, Kaitseliidu kodutütred ja noorkotkad, Eesti ANK (Tugila, Nopi Üles), Eesti Noorteühenduste Liit, Töötukassa, Living for tomorrow, SA Järvamaa Arenduskeskus, Rajaleidja, SA Archimedese noorteagentuur, Eesti Õpilasesinduste Liit, Maanteeamet, Complite Crew, Väätsa TV, Eesti Noorsootöö Keskus. Kuna organisatsioonid viisid läbi erinevaid tegevusi, siis õnnestus noortel tutvuda mitme  esindatud organisatsiooni töö ning tegevusega ning mõista, milline organisatsioon on temale kõige sobivam. Organisatsioonid ei kasutanud enda tegevuse tutvustamiseks flaiereid või infolehti, vaid viisid läbi reaalseid tegevusi, mis olid atraktiivsemad nii noortele kui organisatsioonidele endile.

Arvamusfestivali noortealal Paide Vallimäel käis enam kui 1000 külastajat. Noortepäeva osalejad said külastada ka Arvamusfestivali teisi alasid. Võimalust kasutati palju ning otsiti huvipakkuvaid arutelusid ja tegevusi. Lisaks toimusid Noortepäeva alal Osaluskohvik ning Elav Raamatukogu, mis andsid noortele võimaluse oma arvamusi ja ideid avaldada, üheskoos ekspertidega päevakajalistel teemadel arutleda ning ka silmast-silma dialoogi pidada. Elava Raamatukogu positiivseim külg oli see, et noored said silmast-silma mõtteid vahetada ja uurida teemasid, mida nad suures grupis avaldada võib-olla ei julgeks. Kõigisse tegevustesse kaasati noori maksimaalselt ning tegevused toetasid ühiskondlikel sündmustel osalemise harjumuse tekitamist.

Noored said aktiivselt osaleda erinevates tegevustes, mis arendasid nende teadmisi ning avardasid silmaringi ja teadlikkust nende võimalustest olla sidusamalt kaasatud ühiskondlikku ellu.

Rahvusvahelise noortepäeva tähistamine läbi interaktiivse, arendava ja kaasava tegevuse sai kõlapinda ning oli nähtav. Noortepäeva külastasid Arvamusfestivali noortealal ka need inimesed, kes muidu poleks Noortepäevale tulnud ega teadnud selle tähistamisest. Elavas Raamatukogus osalenud „raamatud“ ehk osalenud inimesed jäid väga rahule ning tõstsid inimeste teadlikkust noortepäevast läbi sotsiaalmeedia. Samal ajal toimunud Arvamusfestivalil osalenud tuntud arvamusliidrid olid lahkelt nõus osalema ka Noortepäeval.

Lisainfo: Riin Luks, riin.luks@ank.ee