Urban PoLicy Innovation to address inequality with and for Future generaTions

Rahastaja: EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020
Algus: 01.01.2020
Lõpp: 30.06.2023

 

Urban PoLicy Innovation to address inequality with and for Future generaTions (UPLIFT)

Grandi nr. 870898

Projekti kogutoetus: 2 998 500,00

Toetus Eesti ANK poolsete tegevuste elluviimiseks: 78 250,00

Kaasatud riigid: Ungari, Holland, Eesti, Hispaania, Rumeenia, Portugal, Inglismaa, Saksamaa, Rootsi, Rumeenia

Eesti ANK poolt seotud isikud: Heidi Paabort ja Kerli Kõiv

 

UPLIFT projekti eesmärk on luua koostöös uurijatega uuenduslikud lähenemisviisid erinevate väljakutsetega noortele (nt noored, kes ei õpi ega tööta, sisserännanud, eluaseme mured, madal haridus jmt),  arvestades eelkõige suurlinna teguritest lähtuvaid mõjureid.

UPLIFT projekti raames kasutatakse mitmetasandilist uurimismeetodit, et kaardistada linnade ebavõrdsuse protsessid ja põhjustajad. See võimaldab suures pildis (makrotasandi) nähtavaid tulemusi ja märkamisi seostada rakendustasandil (mikrotasandil) toimuvaga.

Esmalt analüüsitakse valitud suurlinnade ebavõrdsuse ulatust ja mõõtmeid ELis, keskendudes sh riiklikule ja ka piirkondlikule vaatele. Teiseks jagatakse uuritav materjal kuueteistkümneks funktsionaalseks linnapiirkonnaks, kus omakorda tekivad neli kindlat linnatüüpi, kus vaadeldakse detailsemalt kohalikke ebavõrdsuse mõõtmeid ning tegureid ja tõlgendatakse selleks kaudu olemasolevaid poliitilisi meetmeid, nt noortele suunatud programme ja tugimeetmeid. Oluline on mõista, kuidas linnakeskkond toimib. Kolmandaks viiakse läbi kaheksa juhtumianalüüsi, kus noorte (15–29-aastased) intervjueerimise kaudu soovitakse teada saada kitsaskohad loodud poliitikate sh plaanitud tugimeetmete ja noorte tegelike vajaduste ja ootuste vahel. Kui me teame, kuidas inimesed reageerivad keskkonnale ja olemasolevale poliitikale, saame mõelda, kuidas lahendada noorte ees seisvad väljakutsed. Lõpuks luuakse ja tehakse poliitilised ettepanekud ja/või järeldused neljas valitud linnas (sh Tallinnas) kohalike sidusrühmade ja kogukondadega seotud poliitikate kohta. Eelkõige keskendutakse noortele haridus-, eluaseme- või tööhõive vaatest. Osaliselt testitakse valminud sekkumisi.

Milline on Eesti ANK roll? 

(1) Eesti ANK jagab uurijate meeskonnale oma teadmisi ja kogemusi töös noortega, kes ei tööta ega õpi, et uuringute kaudu jõutud järeldusi ja ettepanekuid valitud kontekstis tõlgendada. Lisaks aitab kaasa vajalike andmete leidmisele. Eesti ANK esindab koostöös Tartu Ülikooliga Eesti seisukohti ja ootusi.

(2) Eesti ANK analüüsib Tartu ja Uppsala Ülikooli teadlaste abiga logiraamatu alusel vajalikke andmeid, et mõista paremini noorte, kes ei õpi ega tööta, omadusi, vajadusi ja väljakutseid ning toimunud teenuste dünaamikat. Eesti ANK soovib analüüsis fokusseerida noorte riskiolukorda sattumise juurprobleemidele, et riskiolukorda tulevikus pigem ennetada kui suunata ressursse vaid olukordade lahendamiseks. Testimiseks soovitakse leida lisaressursse. 

(3) Eesti ANK arendab edasi noortele suunatud tugimeetmete tegevusi sh  “pehmete oskuste” (koolitus)programmi noortele, kes ei õpi ega tööta. Tööle või haridusse jõudmise programmi aluspõhimõtetena arvestatakse jätkuvalt, et tulemuslikkuse saavutamiseks tuleb tegeleda noorte isiklike väljakutsetega, leppida noorega kokku täpsemates eesmärkides, väärtustes, vastutuses ja eelistustes. Noortele on oluline saada teada ja omandada põhjalikke teadmisi oma võimaluste kohta sh parandada nende suhtlemisoskusi. Uurijate ettepanekute tulemusel tekivad ettepanekud ja järeldused ka Tallinna linnale, et paremini toetada noori arvestades just Tallinna linnast tulenevaid takistavaid ja/või toetavaid tegureid. Osaliselt testitakse sekkumisi olemasolevate tugimeetmete kaudu. 

(4) EANK arendab edasi nutikat mobiilset noorsootööd, kus kasutatakse teadlikumalt infotehnoloogilisi võimalusi. Esmalt Eesti ANK hindab tegevuskava raames võimalusi haavatavate noorte paremaks leidmiseks (nendeni jõudmiseks) ja kaasamiseks ning hiljem nutika lahenduse valmimisel kasutab digitaalset suhtlust ja testib võimalusel selle võimalusi. Sekkumise testimiseks soovitakse leida lisaressursse. 

Toimunu (Tallinn, Eesti) ülevaade on leitav siit.

Millised on teised ideed, mida soovitakse UPLIFT raames teistes riikides testida?

Lisaks Eestile tehakse konkreetsed poliitilised ettepanekud veel kolmes riigis ja linnas. Hollandis, Delftis, kus tegutseb ühendus De Key, keskendutakse uue poliitika loomisel eelkõige noorte eluasemetega seotud probleemidele. Hispaanias on kaasatud Barakaldo linn, kes soovib luua tugimeetmed haridusse või tööturule jõudmiseks eelkõige mõeldes madala haridusega noortele, kes suures osas on sisserännanu taustaga. Rumeenias on kaasatud Sfantu Gheorghe linn, et leida lahendus noorte toetamiseks ja eelkõige koolist väljalangemise ennetamiseks. 

Rahastaja info leiad siit.

 

TOIMUNUD TEGEVUSED (action plan). 

 

(1) Projekti tegevmeeskonna kohtumine Budapestis, Ungaris  27.-29.01.2020. Osalesid Heidi Paabort ja Kerli Kõiv. 

Eesmärk: Projekti ülevaade, ülesanded ja tegevusplaan, rollide selgitamine, vastastikused ootused. Eesti ANK meeskond andis sisendit noorte, kes ei õpi ega tööta, olukorra kohta Eestis.  

Pildigalerii leiad siit.

(2) Projekti juhtgrupi veebipõhine kohtumine (2020)

Eesmärk: Projekti ülevaade ja tegevussuunade ülevaated. 

(3) Projekti juhtgrupi veebipõhine kohtumine (2021)

Eesmärk: Projekti ülevaade ja tegevussuunade ülevaated. 

(4) Projekti juhtgrupi kohtumine Barakaldos, Hispaanias (28.-30.10.2022)

Eesmärk: Projekti ülevaade ja tegevussuunade ülevaated. Kohtumisel osaleb ka Tallinna noorte esindus. Programm on leitav siit.

PLANEERITUD TEGEVUSED

(5) Projekti lõpp-konverents Delftis, Hollandis (2023).

Juhtiv partner: Varoskutatas (Metropolitan Researchinstitute) KFT, Ungari

Teised koostööpartnerid:

 • Tarki Tarsadalomkutatasi Intezet Zrt, Ungari
 • Technische Universiteit Delft, Holland
 • Woonstichting Lieven de Key, Holland
 • Tartu Ülikool, Eesti
 • MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti
 • Suppedito Srl, Rumeenia
 • Asociatia Grup de Actiune Locala Sepsi, Rumeenia
 • Centro de Estudos Para a Intervencao Social, Portugal
 • The Young Foundation LGB, Inglismaa
 • Urbanplus Droste&Partner Sozialwissenschaftler Partnerschaft, Saksamaa
 • Iclei European Secretariat Gmbh, Saksamaa
 • Uppsala Universitet, Rootsi
 • Ayuntamiento de Barakaldo, Hispaania
 • Deliverable 1.3- Atlas of inequalities in Europe. Scale and trends in main dimensions of inequality in Europe. Leitav siit: D13 – Atlas of inequalities
 • Deliverable 1.4- Framework study on socio-economic inequalities in Europe. Drivers of inequalities and typology of inequalities. Leitav siit: D14 – Framework Study on inequalities
 • Action Plans- riikide täpsed tegevusplaanid- on leitavad siit.
 • Urban Reports, erinevate riikide raportid on leitavad siit.
 • Eesti (Tallinn) Urban Reports (2022) otselink on leitav siit.

Projekti üks tegevussuund on luua kontakt erinevate Tallinna noortegruppidega, et ühiselt arutada Tallinna võimalusi noorte toetamisel. Projekti raames on kaasatud Kose noortekeskuse noored, Tallinna noortevolikogu, Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilasesindus ja noored, kes on Tallinna kolinud.

 

Lisainfo/ information:

Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, 58091010

Kerli Kõiv, kerli.koiv@ank.ee, 5558 3134

Projekti veebileht/ webpage on leitav siit.

Projekti koordinaator/ project coordinator: gerohazi@mri.hu

 

Projekt viiakse ellu EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 toel.