Ära pelga veebikohtumist noortega ja noortele!

Lisatud:01/02/2021

Carolyn Mets

Veebikoolitused ja koosolekud tekitavad praeguses olukorras juba väga erinevaid emotsioone ja tundeid, sest kõike on järsku kuidagi liiga palju. Sellegipoolest tuleb tõdeda, et selle juures on palju positiivseid külgi ning võimalusi, mis vahel märkamatuks jäävad.

Noorteinfo all mõeldakse enamasti noortele suunatud vajalikke ja huvipakkuvaid teemasid nagu näiteks karjäär, õppimine, üritused, suhted, vaimne ja füüsiline tervis, ettevõtlikkus, osalus, töö jne.

Noorteinfo on suurema tähelepanu alla tulnud viimastel aastatel, mil info liikumine on muutunud väga tihedaks. Endale vajaliku info leidmisel võib noor komistada väärinformatsioonile või infokülluses mitte leida vajaliku teavet. Seega on tähtis, et noored saaksid võimalikult varakult endale vajalikud teadmised info otsimisest, väärinfo ära tundmises ja usaldusväärsete allikate kohta. Parim viis antud teadmiste jagamiseks on teemat tutvustada, läbi praktiliste tegevuste ja nõuannete tutvustada viise ja kanaleid ning lasta neil saadud infot ise analüüsida. Ja miks mitte teha seda läbi interneti.

Digitaalsete õppematerjalide kasutamine pakub noorele laialdasi õpivõimalusi ilma aega, ruumi ja kohta piiramata. Kuid ainuüksi arvutile juurdepääs ja kasutamise aeg ei näita midagi, loeb tegevuste sisu ja mõtestatus. Tähtis on silmas pidada, et veebi teel läbiviidavad tegevused oleksid innovaatilised ja arendaksid noortes uusi külgi, sh digipädevusi ja pakuks uusi tööriistasid, mitte vaid ei dubleeriks paberil läbiviidavaid tegevusi.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Haridus- ja Noorteameti on koostanud temaatilised noorteinfo töötubade juhendmaterjalid, sh veebilahendused, mille peamine eesmärk on tõsta noorte teadlikkust noorteinfost, usaldusväärse info otsimisest ja leidmisest, erinevate vahendite kasutamisest ning soov on, et noored hakkaksid edaspidi antud töötuba ise läbi viima – kõige paremini teavad noori puudutavast infovajadustest ja lähenemisviisidest ikka noored ise. Seejuures ei tohi unustada, et selleks, et noor tunneks end hästi ning saaks parima õpikogemuse töötoa läbiviimisest, vajab ta enda kõrvale tuge – mentorit/noorsootöötajat, kes oleks talle olemas, aitaks tal töötuba ette valmistada ja vajadusel nõu anda. Samuti on hea, kui noorsootöötaja oleks veebikoolitustel ka kohal kui toetav taustajõud ootamatuks olukorraks, mis annab noorele julguse ja turvatunde. Parim õpikogemus pole noor pea ees vette visata, vaid toetatult tagada tema õpiprotsessi.

Olles ise veel noor, saan omast kogemusest öelda, et noorte jaoks on veebis tegevuste läbiviimine saanud igapäeva osaks. Peale uutmoodi kevadet on peaaegu kõik noored teadlikumad kasutamaks erinevaid veebiplatvorme ja kommunikatsiooni võimalusi. Seega on võtnud noored töötoa väga hästi vastu ning andnud sellele positiivset tagasiside. Toon välja mõned asjaolud, millele tähelepanu pöörata, kui planeerite veebikoolitust noortele või kui julgustate noort seda läbi viima.

  • Töötuba/koolitust või kohtumist veebiteel planeerides tasub kindlasti teha registreerimine ning anda noortele kuupäevadest varakult teada. See annab kindlustunde, et registreerunud noored soovivad tõesti antud koolitusel osaleda. Samuti on vajalik välja tuua kasutatava keskkond ja eeldatav kava. Hea idee on anda ka pisikene mõtteharjutus enne kohtumist, et viia grupp juba enam-vähem samale lainele.

  • Kõige suurem eelis internetis koolituste tegemisel on noorte kaasamine. Võimalus on kaasata suuremat hulka ning erinevaid noori, kui tavapäraselt oma noortekeskuses, koolis või kogukonnas. Osaleda saavad noored, kes elavad keskustest eemal või kes tavapäraselt “ühte seltskonda” ei kuulu. Seega on võimalus jõuda rohkemate noorteni ja vajadusel ka täpsema sihtrühmani.

  • Internetis töötuba läbiviimisel tuleb olla tähelepanelik noorte osavõtlikkuse suhtes. Haridus- ja Teadusministeeriumi avaldatud uuringus “Infotehnoloogiliste (IKT) vahendite kasutamine õppetöös” selgub, et tehnoloogilised vahendid võivad juhtida õpilaste tähelepanu õppetegevuselt eemale. Väga kerge on kaotada osalejate tähelepanu ja keskendumisvõime ning kuna tegemist on üldiselt arvutis või telefonis olemisega siis võistleb töötoa läbiviija pidevalt viie erineva teate ja rakendusega. Just seetõttu julgustan kaamerate kasutamist koosviibimiste ajal. See tekitab tunde, et veedate ühisel eesmärgil ühes ruumis ühiselt töötades aega. See tekitab kõikides suurema ühtsustunde ning noored on ka osavõtlikumad ja kaasatumad. Noortele töötuba tehes olen märganud, et osade noorte jaoks on veebikeskkonnas ennast väljendada kergem kui tavaelus ning see annab ka neile võimaluse olla rohkem kaasatud ja tunda ennast julgemalt oma mõtete avaldamisel. Unustada ei tasuks ka energiat, mida tuleb läbi ekraani anda kaks korda rohkem, kui kohapeal viibides.

  • Noorte tähelepanu hoidmiseks ning töötoa põnevaks ja interaktiivseks läbiviimiseks tasub töötubadele luua erinevad ülesanded, lahendused ja kasutada mänguliselt mitmeid platvorme (Padlet, mentimeter, kahoot jne). Seda eelkõige selle jaoks, et tähelepanu püsiks ja aju saaks pidevalt kogeda uudsust. Lähtudes aju uurija Jaan Aru sõnavõtust, vajab aju pidevalt uudset informatsiooni. Tänapäeva digimaailmas pakuvad seda meile erinevad sotsiaalmeedia platvormid ja just seetõttu on nad väga kergesti sõltuvust tekitavad. Aju vajab uudsust ja saab uue info kogedes mõnusa laengu. Just huvi hoidmiseks tuleb noortele pakkuda erinevaid interaktiivseid võimalusi Samuti aitavad antud tegevused noorele võimaluse kaasa mõelda ja tegutseda ja on tihti kõige põnevam osa koolitusest. Samuti on hea vahetevahel jagada noori väiksematesse gruppidesse tööd tegema, sest just nii saavad kõik enda mõtteid väljendada ja meeskonnatöö oskust praktiseerida. PS! Kasutatavad keskkonnad ja tööriistad peavad aga olema võimalikult noortesõbralikud või kaasava juhendamisega, sest muidu võib juhtuda vastupidine ja noor loobub kiirelt.

  • Töötuba või koolitust läbi viies tuleb mõelda ka ajaaspektile. Veebi teel läbiviidavad tegevused on kergemad minema üle aja, seejuures väsib aju uuest informatsioonist samamoodi, silmad aga arvutiekraanist. Seega tuleb tähele panna, et töötubade pikkus on enam vähem 45min-1h30min. Just seetõttu, et iga noor jaksaks infot vastu võtta ja ei väsiks enne lõppu ära ning et kohtumisest jääks võimalikult positiivne kogemus.

Iga internetis kohtumine on erinev, iga grupp omanäoline ja lähenemisviise sadu, kuid julgustan noorsootöötajaid, õpetajad ja noori rohkem tegema teadlikumaid veebikoosolekud, töötube ja koolitusi. Tunnen, et vajadus nende järgi on ning aina enam inimesi soovivad neist osa saada. Tasub vaid läheneda loovalt, võtta arvesse eelolevaid punkte ning anda noortele võimalus ka ise neid läbi viia ning saada uusi põnevaid kogemusi.

Õige ja vale info eristamisega seotud veebitöötoa juhendmaterjalid on loodud ülaltoodud punkte arvestades. Huvi korral kirjutada

riin.luks@ank.ee ja saadame materjalid personaalselt katsetamiseks. 

Allikad

Haridus- ja Teadusministeeriumi avaldatud uuring “Infotehnoloogiliste (IKT) vahendite kasutamine õppetöös”

“Jaan Aru keskendumisharjutus: arenda loovust nutiseadmete valitsetud maailmas”

Artikkel on koostatud noorteinfo töötubade piloteerimise raames. Noorteinfo töötoad on loodud toetamaks noorte informeeritust ja anda neile esmased teadmised ja oskused info leidmisel. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.