Avatud noorsootöö ABC – kevad 2023

Lisatud:21/02/2023

Osale avatud noorsootöö ABC koolitusel!

Meil on hea meel kutsuta taas noorsootöötajaid avatud noorsootöö ABC koolitusele. Koolitus toimub hübriidsena, kohtutakse viiel korral füüsiliselt ja ühel korral Zoomis.

Koolituse info

Sihtgrupp: Alustavad või hiljuti alustanud noorsootöötajad;
Spetsialistid, kes soovivad avatud noorsootöö teadmisi uuendada/täiendada.

Koolituse kestvus: 90 ak/t

Koolitajad: Annely Reile, Ege Enok, Heidi Paabort, Kadi Laaneots, Karoliine Aus, Kristina Masen, Marek Mekk, Riin Luks

Koolituse eesmärk: Noorsootöötajate professionaalse arengu ning kohaliku tasandi noorsootöö arengu toetamine ja arendamine

Registreerumine: bit.ly/EANK_ABC2023

Osalustasu: 200€

Soodushind: 100€ EANK liikmete töötajatele

Koolitussesioonid:

 • I koolituspäev  – 15.03. kell 10:00 – 18:30 Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses
 • II koolituspäev – 29.03. kell 10:00 – 18:30 Anne Noortekeskuses
 • III koolituspäev – 13.04. kell 10:00 – 18:30 Kesklinna Noortekeskuses
 • IV koolituspäev – 26.04. kell 09:00 – 12:30 Zoomis
 • V koolituspäev – 10.05. kell 10:00 – 18:30 Pärnu Noorte- ja Vabaajakeskuses
 • VI koolituspäev – 31.05. kell 10:00 – 18:30 Viimsi Noortekeskuses

Koolituse teemad: 

 • Avatud noorsootöö olemus ja disain ning noortekeskuse tegevussuunad
 • Organisatsioonikultuur ja tagasisidestamine ning praktilised tööriistad
 • Mitteformaalne õpe noortekeskuses
 • Ettevõtlikkus avatud noorsootöös
 • Noorte omaalgatused, noorte osalus ja kaasamine
 • Noorteinfo teenus ja keskkonnad
 • Andmete analüüs ja Logiraamat
 • Nutikas noorsootöö ja noorsootöö sotsiaalmeedias
 • Riskirühma noored ehk sihtgrupipõhine noorsootöö
 • Terviklik mina ja enesehoid noorsootöös
 • Tööohutus noorsootöös

Moodulite jooksul käsitletakse üldiselt ka kutse-eetikat ja avatud noorsootöös peamisi olulisi pädevusi ning õpiväljundite seadmist.

Koolitus on jaotunud erinevatesse teemamoodulitesse ning iga kahe nädala tagant toimub mooduleid käsitlev kohtumine. Õppija kasutada on teemakohane oluline materjal, (video)seminar ja selle esitlused, lisaks soovitatav lisalugemine. Virtuaalsed kohtumised salvestatakse ning lisatakse hiljemalt järgmisel päeval videoloenguna teemamooduli materjalide hulka. Igas teemamoodulis saab õppija ka ühe iseseisva ülesande ja/või küsimustele vastamise testi vormis. Õppija kõrval on toetajatena käesoleva kursuse juhendajad, lisaks on võimalik foorumis teemasid püstitada ja kursusekaaslastega arutada.

Koolitusel on 11 teemamoodulit, mida käsitletakse 6 koolituskohtumise jooksul (5 füüsilist kohtumist ja 1 Zoom kohtumine). Koolituse edukaks läbimiseks on vaja osaleda 80% kohtumistest.

Õpiväljundid:

 • Osaleja saab aru noortepoliitika ja avatud noorsootöö olemusest ja seostest ning oskab arvestada noortekeskuste tegevussuundadega noorte toetamisel;
 • Osaleja on kursis asjaajamise, planeerimise ja seatud fookuste hoidmise peamiste tõdedega ning oskab neid seostada oma igapäevase tööga;
 • Osaleja mõistab organisatsioonikultuuri ja tuumväärtuste seoseid avatud noorsootöö keskkonna loomisel ja hoidmisel;
 • Osaleja teab ja rakendab refleksioonitehnikad igapäevase töö analüüsimisel;
 • Osaleja teeb vahet mitteformaalsel, informaalsel ja formaalsel õppel, oskab nende vahel seoseid näha ning kasutab seda mõtestatumalt oma igapäevatöö või pikaajaliste eesmärkide planeerimisel;
 • Osaleja mõtestab noorte ettevõtlikkuse olemust ning on teadlik, kuidas ettevõtlikke noori toetada;
 • Osaleja tunneb noorsootöötaja kutse-eetikat ning lähtub oma töös selle põhimõtetest;
 • Osaleja tunneb noorsootöö peamisi pädevusi ning oskab mõtestada ja sõnastada õpiväljundeid;
 • Osaleja mõtestab noorte omaalgatuse vajadust ning on teadlik, kuidas noorte omaalgatuse eestvedajaid toetada;
 • Osaleja teab, mis on kaasamise mõiste ja saab aru erinevate sihtgruppide ja osapoolte kaasamise olulisusest;
 • Osaleja tunneb noorteinfo põhimõtteid ja oskab orienteeruda peamiste noorteinfo kanalite seas;
 • Osaleja oskab mõtestada andmete olemust ja vajalikkust, teab ja oskab kasutada lihtsamaid analüüsitehnikaid ning keskkondi;
 • Osaleja saab aru IKT vahendite olulisusest töö nutikamaks muutmisel;
 • Osaleja tunneb peamisi sotsiaalmeedia kanalite vorme ja stiile ning lähtub väliskommunikatsioonis sihtgrupi vaatest ning noorsootöö eetikast;
 • Osaleja saab aru sihtgrupipõhisest noorsootööst ja oskab tuvastada ning määrata erinevaid noorsootöö sihtgruppe;
 • Osaleja reflekteerib enda vaimse, füüsilise ja emotsionaalse tervise ning tasakaalu üle;
 • Osaleja oskab hinnata tööalaseid ohte ja riske ning tunneb noorsootööga seotud seadusandlust.

Koolitus on edukalt läbitud, kui osaleja on osalenud mõlemal füüsilisel kohtumisel ja vähemalt neljal virutaalkohtumisel Zoomis ning teostanud edukalt (minimaalselt 6 hindepunkti) vähemalt 80% kodutöödest. Koolituse edukalt läbinule väljastatakse tunnistus.

Lisainfo: Kadi Laaneots, kadi.laaneots@ank.ee, 53014743