Eesti ANK koostöö Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga – Kutseala kogukond

Lisatud:04/03/2021

Kerli Kõiv

Möödunud aastal seadis Eesti ANK sihiks tihedama koostöö noorsootööd õpetavate ülikoolidega. Ühel sügisesel kohtumisel TÜ Narva Kolledži noorsootöö programmijuhi Maria Žuravljovaga arutasime, kuidas tudengite õppe- ja teadustöö võiks olla rohkem sidustatud noortekeskuste igapäeva praktikaga. Marial oli juba valmis ka idee kutsuda ellu õppeaine “Kutseala kogukond” kui lõimitud noorsootöö kogukond, mille tegevuse eesmärk on aidata üliõpilastel mõista noorsootöö valdkonna tervikvaadet ja arendada võrgustikutööd kogemuste vahetamiseks.

Kutseala kogukonna töös osalevad Eesti ANK tegevmeeskonna ja juhatuse liikmed, samuti ka meie ühenduse liikmeteks olevate noortekeskuste esindajad. 2021. aastal alustas juba teine grupp spetsialistide ja tudengeid omavahelist koostööd. Noorsootöö programmijuht Maria Žuravljova on kursusel osanud väga hästi ja teadlikult kokku panna õppetandemid, kus on lähtutud noore erialasest huvist ja leitud talle vastav mentor. Koostöö sisuks ja toimimisviisiks on personaalne mentorlus igale tudengile noorsootöö teemades. Iga mentori juhendada on 1-2 tudengit, kellega koos vaadatakse üle tudengi sihid selle aine raames, tõstatunud küsimused ja huvifookused ning vähemalt nelja kohtumise käigus, mille sisse mahub tavaliselt ka külastus noortekeskusesse, tuua arusaamine noorsootöö praktilisest korraldusest noorte õppeprotsessi lähemale. Ülikooli poolt on mentoritele tagatud toetusprotsess kogemuste vahetamise seminaride kaudu. Kursuse lõppedes esitavad üliõpilased kutseala kogukonna refleksiooni kirjalikult oma blogis koos mentori tagasisidega. 

2020.aastal alanud 1.grupi  tagasiside kursusele oli nii tudengite kui ka mentorite poolt väga positiivne, sest ühelt poolt väärtustas kogemuse jagamine mentorite enda tööd noorsootöö valdkonnas ning teiselt poolt said tudengid väärtuslikku teadmist noorsootöö toimimisest otse valdkonna praktilisest töökeskkonnast. Tudengite sõnul aitas see kogemus neil endil paremini mõista isiklikke eesmärke valdkonna erinevate tegevussuundade seas ning valmistas neid ette reaalseks tööks noorsootöö keskkonnas.

Eesti ANK esindajate hinnangul on selline praktiline koostöö väga oluline, et tagada noorsootöös tegutsevate või peagi seal tööle hakkavate spetsialistide vastavus valdkonna ootuste ja vajadustega. Reaalne töökeskkondade ja – ülesannete tundmaõppimine toob üksteisele lähemale teoreetilise teadmise ja igapäevatöö praktika. Mentorid hindasid kõrgelt ka tudengite enda poolt jagatud uudseid mõtteid ja saadud tagasisidet õpitule ja kogetule. See on olnud vastastikune õppimise protsess. Positiivselt üllatuslik on kogu õppegrupi, sh ka grupis olevate välistudengite, väga hea eesti keele oskus. Kursuse järel on kontaktid tudengite ja mentorite vahel ka kestma jäänud ning kõik tudengid on oodatud ka praktikale erinevatesse noortekeskustesse üle Eesti.

TÜ Narva Kolledži kursuse “Kutseala kogukond” (SVNC.TK.216) õppeväljundid osalejale on:

– mõistab noorsootöö valdkonna osapooli ja seoseid;
– analüüsib erinevaid noortevaldkonna kutsealaseid identiteete;
– analüüsib võrgustikutööd noortevaldkonnas;
– kavandab koostööd valdkonna sidusrühmadega, sh vajalikud uued koostöövormid;
– hindab võrgustikutööd, rakendades oma teadmisi ja oskusi.

Eesti ANK on tänulik sellise kursuse loomise eest noorsootöö tudengitele ning noortekeskuste juhtide ja spetsialistide kaasamise eest! Esimesed mõjusad tulemused tudengite ja praktikute koostöö jätkumise osas ka peale kursus on juba näha.

Pikka ja sisukat kestvust kutseala kogukonnale!