Kas avatud noorsootöös järgitakse kokkulepitud väärtusi?

Lisatud:15/06/2021

Heidi Paabort

Suvel keskendume noorsootöö väärtuste teemadele. Eesti ANK arengukava aastani 2030 algab sõnadega: “Meie ühine siht on järjepidevalt luua ja hoida seda ruumi, kus noor saab olla tema ise. Ruumi, kus saab uudistada, avastada, algatada; kus on keegi, kes päriselt ka tahab teada, kuidas läheb ja mis on mõttes. Selles ruumis saab aus olla nii emotsioonides kui sõnades ja arvamustes, sest keegi kuulab, kedagi huvitab, mida on öelda. Ja noor leiab tee siia ise, omal soovil, sest selles ruumis näeb ta endas väärtust. Meie võimuses on võtta ta päriselt vastu, vastastikku usaldada, südamega kaasa mõelda. Pakkuda seda turvalist kohta, kuhu sisse astudes on maskil lubatud langeda, kus leiab julguse öelda “jah” võimalustele ja liikuda avastusrikkas rütmis enesekindlalt unistuste poole.“ Need sõnad rõhutavad järjest noortekesksemat lähenemist, kus fookuses on nii väärtused kui ka valdkonna kaudu teadlikuma tähenduse loomine.

Eesti ANK on uuendusmeelne ühendus ja seega pidevas aja- ja asjakohases muutumises. 2020. aastal kinnitatud arengukava ja Noortekeskuste miinimumstandard on võimaldanud noortekeskustega üle Eesti ühtlustada arusaamu avatud noorsootööst ja noortekeskuse potentsiaalist noorte toetamisel ning jätkata kokkulepitud väärtuste realiseerimist igapäevases töös. Kuigi väärtused on küll eelkõige inimese individuaalsed uskumused, on need noortekeskuste arendus- ja igapäevaseks tööks vajalik kokku leppida. Sel põhjusel on Eesti ANK-is tegeletud teadlikult väärtussüsteemi loomisega, kus need oleksid lihtsalt sõnastatud ja mõistetavad, mõtestatud eelkõige igapäevase töö kontekstis, innovatsiooni ja uusi tõlgendusi võimaldavad, õiglust toetavad ja aitavad meil väärtusvalikute realiseerumist pidevalt hinnata.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus seisab ka selle eest, et noortekeskustes tehtav avatud noorsootöö on nähtav ja arusaadav, kohalikud ja riiklikud otsused on tehtud noortekeskuste vajadustest lähtuvalt ning noorsootöötajatel on olemas ressursid ja võrgustiku tugi kvaliteetse teenuse pakkumiseks noortele. Üks nendest toetavatest tegevustest on luua noortekeskuste väärtusvalikutepõhine hindamismudel, mille kontseptsioon valmib veel 2021. aastal.

Millistes väärtustes oleme me kokku leppinud?

 • Noortekeskuste tegevused toimivad avatud noorsootöö põhimõtetel, mis tagavad noortele võrdsed, kättesaadavad, ligipääsetavad ja õiglased tingimused, mis omakorda on noorele vabatahtlikud, tasuta ja kaasava iseloomuga;

 • Noortekeskuses pakutakse noortele individuaalset tähelepanu ja lähenemist, aidatakse kaasa noorte annete avastamisele ning arvestatakse nendega;

 • Noortekeskuse tegevused võimaldavad keskkonda, kus noored ise algatavad, korraldavad ning teostavad oma ideid;

 • Noortekeskusesse oodatakse erinevas vanuses ning taustadega noori ja väärtustatakse nende mitmekesisust;

 • Noortekeskus on mitte-formaalõppe keskkond, kus toimub teadlik juhitud noorte jõustamine nende isiksuse arendamiseks ehk loob tingimused kogemuslikuks õppimiseks läbi tegevuse ja suhtlemise;

 • Avatud noorsootöö kaudu toetatakse noorte vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.

Lisaks üldinimlikele väärtustele on Eesti ANK liikmetega kokkulepitud, et:

 • Noortevaldkonna spetsialist on usaldusväärne ja ennast oskuslikult juhtiv spetsialist, kellele tuleb võimaldada vabadust ja valiku- ja arendusvõimalusi, sh oluliseks peetakse avatust muudatustele, sh iseseisvat mõtlemist, algatamist ja tegutsemist, loovust, uudsust, eksperimenteerimise julgust ja eesmärgile pühendumist;

 • Ühenduse poolt elluviidavad tegevused on tulevikku arvestavad, julged, tõenduspõhised ja uuenduslikud ning keskkonnasäästlikud;

 • Arendustöö toimub komplekselt, kus kõik tegevused täiendavad üksteist, luues nii ühtse pildi teekonnast, kuhu liigume;
 • Ühendus peab oma töö aluseks regionaalset võrdse kohtlemise ja koostööpartnerluse printsiipi, seega on meie igapäevane töö ja arendusprojektid eelkõige seotud üle-eestiliste lähenemisega kaasates sinna võrdsetel alustel erinevate valdkondade osapooli;

 • Avatud noorsootöö kvaliteetne ja võrdne regionaalne kättesaadavus on ühenduse jaoks kriitilise tähtsusega;

 • Koostöö põhineb alati heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

Seega põhineb ühenduse töö ja noortekeskuste igapäevane avatud noorsootöö elluviimine kokkulepitud väärtustel ja suur osa meie igapäevase töö planeerimisest on sel põhjusel väärtustega seotud. Oluline on jälgida, et dokumentides nimetatu ei muutuks ainult deklareeritud väärtusteks, vaid realiseeruks ka igapäevases töös. On ju teada, et meie igapäevased valikud ja kokkulepped loovad keskkonna, mis toetavad noorte arenemist kindlas väärtusruumis ning loovad ka eeldused, kas noortekeskuse tegevused on noortele kättesaadavad ja kas noortele on loodud turvaline arengu- ja õpikeskkond. Oluline on teadvustada, et noortekeskus loob oma tegevusega omakorda uusi väärtusi, mis mõjutavad kogukonda, kus noortekeskus asub. Ei tasu ka unustada, et see, mida keskuses luuakse, rõhutatakse või jäetakse tegemata, on samuti väärtusvalikud.