Kust meie king pigistab?

Lisatud:16/06/2021

Heidi Paabort

Eesti ANK on ühendus, kelle jaoks on avatud noorsootöö kvaliteetne ja võrdne regionaalne kättesaadavus kriitilise tähtsusega. Selleks toimub igapäevane arendustöö komplekselt, kus kõik planeeritavad tegevused täiendavad üksteist, luues nii ühtse pildi teekonnast, kuhu liigume.

Eesti ANK igapäevase töö keskmeks on liikmed, nende vajadused ja ootused. Selleks, et olla kursis meie liikmete vajaduste ja väljakutsetega, kasutatakse tegevmeeskonna poolt mitmeid tööriistu ning vahendeid info kogumiseks ja analüüsimiseks. Lisaks Logiraamatus olemasolevatele avatud noorsootöös osalemise andmetele viidi 2020. aastal läbi kaks noortekeskuste hetkeseisu kaardistust ja 2021. aasta kevadel Eesti ANK liikmete mõttetalgud, kus pea 80 üldkoosolekul osalenut said anda omapoolse nägemuse ja vastuse 9-le olulisele teemale. Eelkõige keskenduti peamistele noortekeskuste enda poolt väljatoodud vajadustele, mis toetavad noortekeskuste üldist arengut, või konkreetseid tegevusettepanekuid Eesti ANK-ile olemaks parem valdkonna eestkostja ja liikmete tugi.

Üldises plaanis olid kõik teemad seotud avatud noorsootöö kvaliteedi tõstmisega, näiteks arutati ressursside üle, mida noortekeskused vajavad oma töö paremaks korraldamiseks. Lisaks liikmeid toetavad tegevused nagu koolitused, töötajate arengutee ja heaolu, ühiste kogukondade loomine ja temaatiliste toetavate materjalide tööriista, E-varaait, arendused. Arutati ka Logiraamatu ja nutika noorsootöö, sh virtuaalse noortekeskuse, väärtusest ning noorte võimestamise teemal. Noortekeskused on ootuses, kuidas virtuaalne keskkond hakkab mõjutama avatud noorsootöö kvaliteeti ja kuidas tagada, et me ei kaotaks selles keskkonnas avatud noorsootöö põhimõtteid. Selleks on vajadus mõtestada veelgi teadlikumalt nutika ja avatud noorsootöö ühine potentsiaal erinevate noorteni jõudmisel ja toetamisel.

Peamise vajadusena tõusis esile ka regionaalsuse printsiip, kus leiti, et noortel üle Eesti ei ole täna avatud noorsootööle võrdne ligipääs ja kättesaadavus, sh võivad mitmed projektide administreerimised olla finantsiliselt suuremas summas, kui saadav toetus ise. Vajadus oleks ka fondide järele, kust saab pidevalt tuge küsida ja mis ei oleks tähtajalised.

Suur osa noortekeskusi vajab rahastust hoonete parendamiseks ning sise- ja välisvahendite kaasajastamiseks. 2020-2021 perioodil meid mõjutanud COVID-19 pandeemia on fookusesse toonud õueala ja seega õuevahendid ning mobiilse noorsootöö. Viimase ka mobiilsuse vaatest, kus järjest enam oli nimetatud mobiilse (MoNo) bussi vajadust, mis võiks olla ühisvahendina ja nt regionaalselt jagatav ressurss. Vahendeid soovitakse ka nutika noorsootöö ja töötajate kompetentsi tõstmiseks ning erinevate noortekeskuste tegevussuundade elluviimiseks.

Tegevussuundade ja toetavate tegevustena on vastustes välja toodud vajadust tõenduspõhiste sekkumiste ja toetavate materjalide järele, sh tehti ka Logiraamatu osas ettepanekuid, mis aitaks avatud noorsootööd rohkem mõtestada (noore arengutee) ning toetaks noorsootöötajate professionaliseerumist (noorsootöötajate arengutee).

Mõttetalgutel saadud sisendid on heaks aluseks uuele Eesti ANK juhatusele seadmaks järgmisi samme, kuidas noortekeskusi veelgi enam toetada. Lisaks kasutatakse saadud vastuseid juba ka Eesti ANK igapäevases töös, kohtudes erinevate osapooltega ning olemaks parem eestkostja noortekeskustele. Ikka kõik noortekeskuste heaks!