MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus otsib nooreinfo koolituste juhtivkoolitajat

Lisatud:21/02/2017

KONKURSI KUTSE

 1. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus kuulutab välja konkursi noorsootöötajatele suunatud noorteinfo koolituste juhtivkoolitaja leidmiseks.
 2. Taust

Tulenevalt noorteinfo teenuse korraldamise muutusest 2017. aastal, kus maavalitsuste roll noorteinfo vahendamisel väheneb (riiklik tugi kaob), suurendab see kohaliku tasandi noorsootöötajate ja teiste noortega töötavate spetsialistide rolli noorteinfo vahendamisel. Seega tuleb järjest rohkem tähelepanu pöörata noorsootöötajate vastavate teadmiste ja oskuste arendamisele. Koolitus toetab uue noorteinfo riikliku süsteemi arendamist.

 1. Koolituse sihtgrupiks on 110 spetsialisti, kes töötavad noorega vanuses 7-26 ja kelle tööülesannetes on noorteinfoga seotud tegevused. Igas grupis on kuni 22 inimest.
 1. Tegevuseesmärk: koolituse läbinud professionaal lähtub noorteinfo teenuse pakkumisel noorsootöötaja kutsestandardi 6. ja 7. taseme kirjelduses toodud pädevusnõudeist.
 1. Kaasamõtleva partnerina näeme, et koolituse tegevuseesmärk on saavutav läbi järgmiste õpiväljundite omandamise:

Noorsootöötaja …

 1. lõimib noorteinfo vahendamise oma igapäevasesse töösse;
 2. kasutab iseseisvalt oma töös noorte vajadustest lähtuva noorteinfotöö korraldamise põhimõtted ehk oskab kaardistada noorte infovajadust, seda süstematiseerida ja analüüsida;
 3. määratleb, millised on noorteinfo peateemad;
 4. arvestab oma töös noorteinfotoodete disainimise sh sõnumite kommunikeerimise põhimõtteid;
 5. arvestab oma töös noorteinfotöö (sh veebipõhise) kvaliteedikriteeriumeid;
 6. teab ja kasutab erinevaid noorteinfo usaldusväärseid allikaid;
 7. teab, kuidas end kursis hoida, milliseid infokanaleid noored kasutavad;
 8. kasutab iseseisvalt ja oskab õpetada noortele infotehnoloogilisi inforessursse;
 9. on teadlik noorteinfotöö nõustamise põhimõtetest.
 1. Kandideerivalt juhtivkoolitajalt oodatakse:
  • terve koolitusprogrammi lõplikku disainimist (sh lõplikud õpiväljundid, -eesmärgid, sisu ja struktuur, vormid ning meetodid);
  • vajalike ekspertide/koolitajatemeeskonna moodustamist;
  • õppematerjalide koostamist;
  • kaasalöömist temaatiliste videokatkete loomisel[1];
  • väga head teadlikkust noorsootöö spetsiifikast;
  • eelnevat kogemust koolitusprogrammide väljatöötamisel ja juhtimisel;
  • teadlikkust täiskasvanud, aga ka noore õppija ja õppimise eripäradest;
  • pikemaajalist pühendumist kutses nimetatud koolituse teemal;
  • valmisolekut kas ise või kaasates teisi eksperte viia vajadusel läbi üks venekeelne koolitus.
 1. Koolituse eeldatav maht: 110 inimest; 5 gruppi, 22 inimest grupis, 2x 2 päeva ühe grupi kohta. Kokku 20 koolituspäeva.
 1. Toimumisaeg: märts- september 2017[2]
 1. Kandideerimiseks oodatakse pakkumist, mis sisaldavad:

9.1 erinevaid dokumente, mis tõendavad, et kandideerijal on olemas punktis 6 nimetatud oskused, kogemused, teadmised ja valmisolek. Dokumentideks võivad olla CV, motivatsioonikiri, erinevad töönäidised, mis aitavad veenduda, et ollakse sobiv juhtivkoolitaja;

9.2 nägemust sellest, kuidas oleks kõige tulemuslikum (ja osalejatele motiveerivaim) täita koolitusmoodulitega seatud eesmärke. Koolitaja valib ise koolitusprogrammi esitamise vormi (tekst, tabel vms), mille aluseks on järgmised küsimused:

 • Milline peaks olema õpiväljund ehk mida koolitusel osalejad on suutelised tegema peale koolituse lõppemist?
 • Millised peaksid olema õpieesmärgid ehk mida tuleks omandada, et oodatav tulemus ilmneks?
 • Milline peaks olema koolituse sisu ja struktuur – teemad, nende järjestus ja omavahelised seosed?
 • Milliseid koolituse vorme ja õppemeetodeid (sh hindamismeetodeid) on otstarbekas ja sihipärane kasutada?
 • Milliseid eksperte/koolitajaid on õpiväljundite saavutamiseks vajalik kaasata?

9.3 Pakkumise kogumaksumust, kus on välja toodud juhtivkoolitaja tasu ja kaasatavate ekspertide/koolitajate tasud. Kogusumma peab sisaldama vajalikke maksusid. Koolitusega seotud praktilised korraldused teostab Eesti ANK.

 1. Kandideerimisega seotud digiallkirjastatud dokumente ootame hiljemalt 01.03.2017 (k.a) e-posti aadressile heidi.paabort@ank.ee.
 1. Tasu makstakse töövõtulepingu alusel juhtivkoolitajale ja kaasatud ekspertidele/koolitajatele eraldi.
 1. Pakkumise hindamise aluseks on kaks vooru.

12.1 Tehniline:

 • Juhtivkoolitaja vastavus punktidele 6.1-6.9 (punkt 9.1 alusel).

Kui koolitaja ei vasta tehnilistele tingimustele siis pakkumine sisulisse vooru ei pääse.

12.2 Sisuline:

 • Koolituse nägemus ja vastavus pakkumise kutsele (Punkt 9.2)- 50 punkti;
 • Koolitajate töötasu kogumaksumus (Punkt 9.3)- 50 punkti.

Teised pakkumised saavad punkte proportsionaalselt vähem (vastavalt osalevate pakkumiste arvule).

 1. Eesti ANK jätab omale õiguse kuulutada konkurss luhtunuks, kui punkt 9.3 summa ületab Eesti ANKile eraldatud ressursilisi võimalusi ja võidupakkumise teinud juhtivkoolitaja ei ole nõus pakkumises esitatud kogusummat vähendama.
 1. Lisainfo: Heidi Paabort, MTÜ Eesti ANK tegev- ja tugimeetme Noorte Tugila juht, e-post: heidi.paabort@ank.ee, tel +372 5809 1010

 

Noorteinfo koolitused toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

[1] Soovitakse luua ühe minutilisi videoloenguid koolitusel tõstatatud teemadel, mis laetakse üles Eesti ANK kodulehele (https://ank.ee/raamatukogu/)

[2] I grupp (28.-29.03,18.-19.04), II grupp (11.-12.04, 2.-3.05), III grupp (9.-10.05-30.-31.05), IV grupp (16.-17.05, 6.-7.06), V grupp (13.-14.06, 22.-23.08).