Noorteinfo Ida-Virumaal = infovajadus üle Eesti

Lisatud:01/02/2021

Veera Jegorova
Sillamäe noortekeskus

Sillamäe Noortekeskuse osalejate seas viidi läbi noorteinfo uuring. Küsimusele, mis on noorteinfo nende jaoks, saadi järgmised vastused: teave noorteürituste (diskod, töötoad, meistriklassid), projektide, noortekeskuste tegevustest, fotod ja videod üritustest.

Praegu kõige populaarseim otsinguteema noorte sõnul on Covid-19, noored otsivad teavet, millised praegused piirangud riigis kehtivad ja milline on olukord maailmas üldiselt. Noorte seas on kõige kuumemaks teemaks tööotsimine, seksuaalharidus, vaimne tervis ja psühholoogiline abi.

Vene noorte seas on kogu teabeotsingu peamised allikad: google’i otsing, youtube, instagram, facebook, vk.com.

Põhiprobleemiks info otsimisel mainisid noored, et Internetis on väga vähe eestikeelseid allikaid kooli ülesannete täitmiseks, nii et nad otsivad kõigepealt teavet vene keeles ja seejärel tõlgivad eesti keelde.

Noorsootöötaja poolt täheldan, et paljud venekeelsed noored ei tea, kust noorsoo uudiste kohta teavet otsida –  nad saavad teavet ainult siis, kui nad käivad noortekeskustes ja jälgivad nende sotsiaalmeedia lehti. Nende teadmatuse levinud põhjus on eesti noorteportaalide venekeelse tõlke puudumine või väga väike artiklite arv. Seetõttu on vaja pöörata tähelepanu asjaolule, et suuremad saidid/portaalid, mis noorteinfot jagavad, oleksid ka vene keeles, nii saame suurendada venekeelsete noorte osalust noorte tegevuses.

Teiseks probleemiks võib nimetada asjaolu, et paljud teismelised lihtsalt ei oska teavet otsida ja otsimisel õigeid märksõnu kasutada, seetõttu on vaja läbi viia noortele infotunde.

Venekeelsete noorte vajadused ei erine eriti teistest teismelistest, neil on samad huvid, kuid võime julgelt öelda, et videosisu on lugemise üle pikka aega domineerinud. Videomaterjali on neil palju lihtsam tajuda, kui pikki artikleid, seega on Youtube nende parim sõber.

Kui tahame noorteni jõuda, neid aidata, teavet edasi anda, siis on kahtlemata kõigepealt vaja kasutada neid sotsiaalvõrgustikke venekeelsete noorte jaoks: instagram, vk.com, tiktok, youtube. Teave peaks olema ajakohane, kaasaegse kujundusega, noorte keeles ja loomulikult nende emakeeles.


Вера Егорова – молодежный работник молодёжного центра Силламяэ ESN

Среди участников Молодежного Центра Силламяэ был проведен опрос на тему молодежной информации. На вопрос о том, что является для них молодежной информацией, были получены такие ответы как: информация о молодежных мероприятиях (дискотеки, воркшопы, мастер-классы), проектах, общие новости молодежных центров, фото и видео с мероприятий.

По словам молодежи на данный момент самой популярной темой для поиска является Covid-19. Молодежь ищет информацию, чтобы узнать какие ограничения действуют в стране на данный момент и какая ситуация в мире в целом. Самые актуальные темы среди подростков – это поиск работы, половое воспитание, душевное здоровье и психологическая помощь.

Основными поисковыми источниками информации среди русской молодежи являются: google search, Youtube, Instagram, сообщеста Facebook и Вконтакте.

Основной проблемой при поиске информации для выполнения школьных заданий подростки упомянули недостаточное количество источников на эстонском языке, поэтому сначала ищут информацию на русском языке и потом переводят на эстонский.

Со стороны молодежного работника наблюдаю, что многие русскоговорящие ребята не знают, где искать информацию о молодежных новостях. Они получают информацию только если ходят в молодежные центры и подписаны на их страницы. Частой причиной их незнания является отсутствие перевода информации на молодежных порталах на русский язык или её маленькое количество. Необходимо обратить внимание на то, чтобы сайты с молодежной информацией также были бы и на русском языке, таким образом повысилось бы участие русскоязычной молодежи в молодежной деятельности.

Также проблемой можно назвать то, что многие из подростков просто не умеют искать информацию и использовать правильные ключевые слова при поиске, поэтому необходимо проводить инфо-уроки для молодежи на тему поиска информации в интернете.

Потребности русскоязычной молодежи не отличаются от потребностей любых других подростков, у них те же запросы. Можно смело сказать, что над чтением давно преобладает видеоконтент, им гораздо легче воспринимать видеоматериал, чем длинные статьи, поэтому Youtube их лучший друг.

Если мы хотим достучаться до молодежи, помочь им, рассказать и донести информацию, то в первую очередь необходимо использовать социальные сети популярные среди русскоязычной молодежи – Instagram, Вконтакте, Tiktok, Youtube. Информация должна быть актуальной, современной в оформлении, на языке молодежи и конечно же на родном языке.

С 23 по 27 ноября состоится молодежная инициатива «M.D.A.» Молодежный День Активности. В течение всей недели состоится серия прямых эфиров в формате интервью с молодежными деятелями на русском языке. В течение недели у ребят будет возможность узнать о их возможностях в Ида-Вирумаа, в Эстонии и за границей. Данный проект написан благодаря инициативе молодежи из Силламяэ, для которых тема нехватки молодежной информации очень актуальна. Больше информации: http://mdaprojekt.tilda.ws/

Artikkel on koostatud noorteinfo töötubade piloteerimise raames. Noorteinfo töötoad on loodud toetamaks noorte informeeritust ja anda neile esmased teadmised ja oskused info leidmisel. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.