Noortekeskuste miinimumstandard

Lisatud:01/02/2021

Heidi Paabort ja Marek Mekk

2020. aasta lõpus valmis Eesti ANK liikmetega koostöös noortekeskusi ja noortekeskuste pidajaid toetav dokument “Noortekeskuste miinimumstandard”, mis on nüüd ka avalikult kättesaadav Eesti ANK kodulehelt.

Miinimumstandard sätestab esmakordselt mitmeid noortekeskusega seotud mõisteid, noortekeskuse asutamise, ümberkorraldamise ja noortekeskuse teenuse osutamise aluseid ning noortekeskuse teenuse osutamise miinimumnõudeid. Lisaks võimaldavad standardi suunised paremini hinnata noortekeskuse tööd ja selle korraldamist.

Miinimumstandardi loomise tingis ka asjaolu, et noortekeskuste ja avatud noorsootööga seotud mõisted olid mitmetes dokumentides erinevalt kirjeldatud ning see info oli vaja ühtlustada. Lisaks tegutsevad Eestis eriilmelised noortekeskused, mille töö kirjeldamiseks oli vajadus mõisted üle vaadata ja noortekeskuste tegelikust tööst lähtuvalt töö suunised ja kriteeriumid selgemalt kirjeldada. Uus dokument võimaldab erinevatel sidusvaldkonna osapooltel ja ka näiteks noorsootöö uurijatel mõista paremini noortekeskuse olemust ja pakutavate tegevuste/teenuste seoseid teiste noorsootöö tegijatega.

Nii sai paika, et noortekeskus on avatud noorsootöö meetodil töötav noorsootööasutus, mis tegutseb noortevaldkonnas ja osutab avatud noorsootöö teenust ning vajadusel muid noorsootöö teenuseid ning mis võib olla teenusepiirkonna noorsootöö korraldamise asutus ning mille tegevustes saavad osaleda vaba tahte alusel kõik noored.

Kuna noortekeskuste tegevus on riiklikult kirjeldatud noortekeskuse teenusena, siis sai standardis sätestatud, et noortekeskuse teenus on noortevaldkonna teenus, kus noortekeskus osutab avatud noorsootöö ja vajadusel teisi noorsootööteenuseid oma erinevates noorsootöö füüsilistes ja virtuaalsetes keskkondades, luues noortele arengu- ja eneseteostusvõimalused.

Noortekeskust eristab teistest noorsootööasutustest avatud noorsootöö meetodi kasutamine, mis on kooslus avatud noorsootöö põhimõtetest, mille toimimiseks peavad kõik põhimõtted olema järgitud.

Standardis on veel ära kirjeldatud avatud noorsootöö põhimõtted; avatud noorsootöö teenus, mida omakorda osutatakse avatud ruumi teenusena ning on näiteks põhjuseks, miks paljude noortekeskuste nimede ees on kasutusel sõna avatud; ja erinevad töökorralduslikud kriteeriumid, mis toetavad noortekeskuse töö igapäevast korraldamist.

Toome siinkohal välja, et kuna tegemist on eelkõige miinimustandardiga, on soovitatav igal noortekeskuse pidajal standardit teenusepiirkonnas täpsustada ja seada noortekeskuse teenusele kõrgemad nõuded oma piirkonna noorte vanusest, huvidest ja vajadustest lähtuvalt.

Käesoleval aastal on valmimas standardi juurde noortekeskuste väärtuspõhine enesehindamismudel, mis aitab kaasa iga noortekeskuse eripäradest ja vajadustest oma asutust ja noortekeskust hinnata ning panna paika vajaliku arendusplaani. Valmiv mudel aitab teadvustada olukorda ja annab esmased suunised, kuhu poole liikuda. See, kuidas sinna jõuda, sõltub juba keskuse enda valikutest. Valmib tööriist, mis lihtsustab noortekeskuse igapäevase töö korraldamist ja planeerimist.

Head kasutamist!

“Noortekeskuste miinimumstandard” dokumendi leiate siit.