Noortest lähtuv info läbi temaatiliste töötubade

Lisatud:01/02/2021

Helena Randlaht
Pärnu Noorte- ja Vabaajakeskus

Noorteinfo on noori võimestav info. Selle põhiline eesmärk on toetada noori ja anda neile teadmised ja ka vahendid, et noor saaks ise võtta vastu võimalikult teadlikult otsuseid ja teha valikuid.

Noorteinfo olulisus on just praegu aktuaalne, kuna infot on meie ümber nii palju ja sellest endale vajaliku leidmine tundub kohati keeruline. Info otsimine, selle analüüsimine ja sellest arusaamine ja ka turvaline info tarbimine on oskus ning seda oskust ei saa võtta iseenesestmõistetavalt. Ka seda tuleb õppida, et olla teadlik infotarbija. Noorteinfo on abivahend, mis pöörab nendele punktidele tähelepanu ja aitab noortel need oskuseid omandada.

Selleks, et tähelepanu püüda, on vaja inimeses huvi äratada. Noorte puhul toimibki kõige paremini ja efektiivsemalt kui läheneda neile teemadega, mis neile endale huvi pakuvad. Sel aastal koostatud noorteinfo töötubade materjalide eeliseks saabki pidada seda, et need teemad valitud noorte enda poolt. Sihtgrupp, kellele töötuba läbi viia või  kes soovib seda ise teha, saab valida omale teema,  mis neid kindlasti kõnetaks. Juhendmaterjalid on koostatud lausa 14l erineval teemal. Loe lähemalt SIIT.

Noortes saab huvi tekitada nende endi küsimuste ja tähelepanekute põhjal. Alati saab iga küsimuse puhul uurida, kuidas ja miks tal selle vastu huvi on ja kas ta sooviks sellest rohkem teada? Hea moodus info tarbimist õppida on infootsingut koos noortega teha ning läbi selle õpetada info tarbimise põhitõdesid, nagu näiteks allikakriitilisust. Loodud noorteinfo töötubade suur eelis on see, et neid saab muuta vastavalt oma sihtgrupile, võimalustele ja vajadustele. Töötube läbiviija kogemusest lähtuvalt saab öelda, et mida paremini end ette valmistada ja sihtgrupiga tutvuda, seda paremini tuleb ka töötuba välja ning ka osalejad tunnevad end rohkem kaasatuna, mis hoiab huvi üleval. Visuaalne ja materiaalne edastusvahend ning erinevad digilahendused muudavad töötoa interaktiivseks ning info edastamise mänguliseks.

Töötoad annavad kõikidele noortega töötavatele spetsialistidele kui ka noortele endale võimaluse sihtgrupile edastada neile huvipakkuvat infot. Seda vastavalt olukorrale ja kuulajaskonnale. Näiteks noorematele noortele (7-12) saab töötubasid lihtsustada ja mitme ülesande asemel teha üks. Samuti arvestada, et töötubade läbiviimise juures oleks võimalusel ja vajadusel mitu inimest, kes noori saaks ülesannete juures toetada. 

Noorteinfo töötubade suureks eeliseks saabki pidada teemade laia käsitlust ja juba toimivaid meetodeid ning läbi proovitud teemakäsitlusi, mis on jõukohased nii noortele kui ka noorsootöötajatele, et huvipakkuvad teemad edasi anda. Töötoad annavad võimaluse läbiviija ja osaleja vaheliseks dialoogiks ja tekitavad arutelusid. Ühest töötoast võib selguda arutelude käigus hoopis uus infovajadus või tegelik kitsaskoht.

Töötubade suureks plussiks on ka veel kindlasti läbiviija sõbralikkus, sest noored ise saavad ka läbi nende olla info edastajateks ehk noorelt noorele lähenemine, mis nii mõneski olukorras on efektiivsem kui info edastamine täiskasvanu poolt.

Kindlasti soovitaksin ka õpetajatel, huvitegevuse õpetajatel ja ka isegi lapsevanematel tulevikus proovida neid töötube läbi viia, sest selle käigus õpime ja areneme ka ise. Sihtgrupp muudab meid paindlikumaks ning läbi selle saame anda edasi ka veel noori puudutavaid teemasid, mis annab neile teadmisi ja oskusi eluks.

Huvi korral kirjuta palun helenarandlaht@gmail.com või riin.luks@ank.ee.

Artikkel on koostatud noorteinfo töötubade piloteerimise raames. Noorteinfo töötoad on loodud toetamaks noorte informeeritust ja anda neile esmased teadmised ja oskused info leidmisel. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.