“PickUp – Briti eri” konkurss ühendas eesti ja vene emakeelega noori / Русский язык объединил эстоноязычную и русскоязычную молодежь в рамках конкурса “PickUp – British Special”

Lisatud:06/01/2021

„PickUp – Briti Eri“ on projektikonkurss, mille eesmärk on eelkõige toetada erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte koostööd ning kogukonda arendavate ideede väljatöötamist ja elluviimist. Projektikonkurss toimus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eestvedamisel ja Briti Nõukogu toetusel viiendat aastat.

Projektikonkursi peamiseks fookuseks on esile tõsta erinevast kultuuriruumist noori, nende teadliku kaasamise olulisust ning tugevdada seeläbi koostööd erinevast rahvusest kogukonnaliikmete vahel tavapäraseks praktikaks. Lisaks  õpivad noored märkama lahendamist vajavaid kitsaskohti, kirjutama ja ellu viima projekte ja muid elu korraldamiseks vajalikke oskusi. Omaalgatuste kaudu avardub silmaring ning areneb empaatia, noored on ettevõtlikumad kogukonna elus kaasa rääkima ja tegutsema. Ka konkursi arendamisel toimime koosloome põhimõttel – oluline on vastastikku õppimine, kuulamine ja noortesõbralik lähenemine.

“PickUp – Briti eri” 2020 konkursil osales 11 eriilmelist ja põnevat projekti. Kahe kuu jooksul sai projekti-tegevustest osa 570 noort üle Eesti! Jõudsime sellel korral suuremal määral vene kogukonnani ning seda just noorte ettepanekul tõlkida projektikonkurssi materjalid vene keelde. “Projektides, kus kohtuvad kaks kultuuri, peab olema mõlematele osapooltele tagatud keeleline tugi” sõnasid Sillamäe ja Narva noored.  Oluline on teada, kellele ja miks meetmeid luuakse ning tagasisidet päriselt kuulata, muidu arendustegevusi ei toimu.

Projektis osalejatega toimusid projektide elluviimise ajal analüüsikohtumised, et üheskoos arutleda, kuidas on projekti elluviimine edenenud, jagada kogemusi teiste noortega ja mõtestada projektis õppimise väärtust. Kohtumistel oli tunda, kuidas projektimeeskonnad on täis energiat ning üksteise ideid ja muresid kuuldes tekib kindlam tunne, et ei ole tekkinud küsimustega üksi. Eriti oluline oli arutlemine sel aastal, kus üle maailma valitseb ebakindel olukord ning tegevuskavad võivad muutuda tundidega. Plaan A ja B ja C oli selle aasta eripära, noored kohanesid muudatustega kiiresti, leides lahendusi nii, et projektide kvaliteet ei kannatanud.

Analüüsikohtumisel tõid noored välja, et PickUp projektikonkurss on väga vajalik, sest tänu  projektitegevustele on reaalselt tekkinud uued võrgustikud ning kontaktid erinevatest kultuuridest noorte vahel on tugevnenud. Koostööd jätkatakse kindlasti edaspidigi:“Keelebarjäär jäi iga tunniga aina väiksemaks probleemiks ja lahkuti pisarates, sest koos oldud aeg oli nii tore.” /Põlva ja Sillamäe noored/

Konkurss on jõukohane erinevas vanuses noortele ja osalemine on silmiavav ja põnev. Kõige keerulisem on noorte jaoks teiste noorte kaasamine, mis nõuab süsteemset ja huviäratavat lähenemist.

Kõik projekti aruandeid saab lugeda Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse blogist. Postitusi lugedes tõusevad esile väärtused, mida PickUp endas kannab ning mida osalejad analüüsi käigus ka kinnitavad. 

“Nüüd kui laager on juba ammu läbi, kasutavad osad Eesti noored laagris õpitud venekeelseid väljendeid. Pärast projekti oskavad noored paremini näha eri rahvuseid, neil on erinevad kombed, keel. Aga peamine mis me kogesime on, et pole vahet mis rahvusest me oleme, kõik on sarnased.”/Hageri noored/

Antud projekt on ehe näide, et kui erinevast rahvusest noored koostöös ühiste eesmärkide suunas liiguvad, vähenevad eelarvamused ja mõtestamata hirm ning suureneb soov üksteist mõista ja vastastikku õppida.

“Kui rääkida ehk muutustest, siis noored on tolerantsemaks muutunud. Muidugi on positiivne see, et noored on valmis uusi projekte kirjutama, mis minu hinnangul näitab, et nad said positiivse kogemuse projekti kirjutamisest ning selle läbi viimisest.”/Mäetaguse noorsootöötaja, kes oli noortele kohapealseks toeks/

Maidla noorte aruandes selgub, et noori toetades ja turvalist keskkonda pakkudes, on ka noored valmis rohkem panustama. “Üritusel tutvustasime projekti ning käis rääkimas ka vallavanem, kes rääkis, et tal on hea meel, et meie valla lapsed selliseid asju korraldavad ja teevad ning et see on vajalik.”

“Enne projekti algust selgus, et noortel on suur hirm iseenda vastu, paljudel on madal enesehinnang ja on tunda enesekindluse puudumist. Lisandub ka Ida-Virumaa regionaalne probleem – puudulik eesti keele oskus noorte seas. Sellest tekkis projekti idee.// Meil endal on ka tungiv soov jätkata selle teema arendamist, kuna käsitletud probleem on kaasaegses ühiskonnas väga oluline.//Tänu saadud kogemusele meie eesti keele oskus tunduvalt paranenud. Tulevikus tahame korraldada veel projekte, tegutseda vabatahtlikena.// Nüüd kui on möödunud juba kuu aega, siis võime olla kindlad, et meist kui korraldajatest sündis üks suur ja tugev meeskond.”/Narva ja Kohtla-Järve noored/

PickUp projektikonkurss on oluline, et kasvaks tolerantsust ning mõistaksime sarnasusi ja tunnetaksime, et koostöö on kõige alus. Ei tohi unustada, et peame jõudma IGA piirkonnani, sest kõik noored on Eesti heaolu kontekstis olulised.

Kommentaar noorelt:

Ida-Viru noorte kaasatus oli tohutu. TÜ Narva ja Kohtla-Järve Virumaa kolledžites ning kohalikes gümnaasiumides õpivad EDUKOHT meeskonna liikmed korraldasid lõimumisprojekti esimest korda. Projekti läbiviimine teise koroonaviiruse laine ajal pani korraldustiimi tõesti mõtlema kastist välja ja leidma innovatiivseid lahendusi. Projekti keskel oli kõik tegevus üle viidud online’i. Selgus, et veebis saab erinevaid noori kaasata üha rohkem. Analüüsikohtumised aitasid lõpuaruande kirjutamiseks paremini ette valmistada.

PickUp projektikonkurss andis meile meie esimesed omad arvutid ja tohutult motivatsiooni lõimumisega edaspidi tegeleda. PickUp konkurssi korraldajad olid nii toetavad ja vastutulelikud, et meie esimene lõimumisprojekti kogemus läks väga sujuvalt ja rõõmsalt. /Projektijuht Ida-Virumaalt/

Kõiki kokkuvõtteid projektidest saad lugeda siit. 


“Pickup – British Special” – это проектный конкурс, направленный в первую очередь на поддержку сотрудничества молодых людей различного языкового и культурного происхождения, а также на развитие и реализацию развивающих сообщество идей. Проектный конкурс проходит пятый год под руководством эстонской ассоциации открытых молодежных центров (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus) при поддержке Британского совета.

Основная цель проектного конкурса заключается в том, чтобы поддержать молодежь из различных культур, важность их осознанного вовлечения и тем самым укрепить сотрудничество между членами сообщества из различных культур как стандартную практику. Кроме того, молодые люди учатся выявлять проблемные места, которые нуждаются в решении, писать и осуществлять проекты и развивают другие важные в жизни навыки. Инициативы расширяют кругозор, развивают эмпатию, и молодые люди становятся более предприимчивыми, что позволяет им в будущем лучше понимать и активнее участвовать в жизни общества. В самом процессе развития конкурса мы исходим из принципов сотрудничества – в этом процессе важно понимать, слушать других людей и находить соответствующий подход для молодежи.

В проектном конкурсе 2020 года “Pickup – British Special” приняли участие 11 различных и интересных проектов. За два месяца в деятельностях проектов было задействовано более 570 молодых людей со всей Эстонии! На этот раз мы в большей степени смогли вовлечь русскоязычное сообщество, и это произошло именно по предложению молодежи, когда они посоветовали перевести материалы конкурса на русский язык. “В проектах, в которых встречаются две культуры, должна быть гарантирована языковая поддержка обеих сторон”, – сказали молодые Силламяэ и Нарва. Важно знать, для кого и для чего разрабатывать меры поддержки, и по-настоящему прислушиваться к отзывам, иначе не будет развития.

С организаторами проектов во время их проведения также прошли встречи, на которых организаторы обсуждали и анализировали течение своих проектов, обменивались опытом с другими молодыми и делились между собой новым образовательным опытом. На совещаниях можно было почувствовать, что проектные группы были полны энергии. Когда они слушали идеи и переживания друг друга, это поддержало ощущение уверенности, потому что никто не остался в одиночестве со своими вопросами. Дискуссия имела особенно важное значение именно в этом году, когда ситуация в мире нестабильна и планы действий имеют тенденцию меняться за часы. Планы А и В и С были особенностью этого года: молодые люди быстро адаптировались к изменениям, находили решения таким образом, чтобы качество проектов не пострадало.

В ходе встречи для анализа молодые люди отметили, что проектный конкурс PickUp весьма важен, поскольку проектные мероприятия привели к созданию новых связей и укреплению контактов между молодыми людьми из разных культур. Сотрудничество, безусловно, будет продолжаться и в будущем:”Языковый барьер становился меньше с каждым часом. Мы уезжали в слезах, потому что проведенное вместе время было настолько прекрасно”./молодежь Пыльва и Силламяэ/

Конкурс доступен для молодых людей различного возраста. Участие в конкурсе расширяет кругозор и наполнено интересом. Самым трудным для молодежи является привлечение других молодых людей, что требует систематического и интригующего подхода.

Отчеты всех проектов можно прочитать в блоге Открытого Объединения Молодежных Центров Эстонии (ANK). В постах о проектах особенно заметны ценности, которые несет в себе PickUp и которые молодые люди в процессе анализа также подтверждают.

“Теперь, поскольку лагерь уже давно закончился, некоторые эстонские подростки используют русскоязычные термины, которые они выучили в лагере. После проекта молодые люди лучше общаются с представителями разных национальностей, понимают, что у них разные обычаи и язык. Главное из того, что мы пережили, это то, что независимо от национальности мы все похожи. /молодежь Хагери/

Этот проект является реальным примером того, что когда молодые люди разных национальностей объединены общими целями, уменьшаются предрассудки и необоснованные страхи. Вместо этого возрастает желание понять друг друга и учиться друг у друга.

“Если говорить о переменах, то молодые люди становятся более терпимыми. Позитивно то, что молодые люди готовы к написанию новых проектов, что, на мой взгляд, подтверждает, что у них действительно был положительный опыт написания и проведения проекта”./Молодежный работник из Мяэтагузе, который помогал ребятам/

В отчете Майдлаской молодежи заметно, что если поддерживать молодежь и обеспечивать им безопасные условия, то молодые люди готовы вносить более весомый вклад. “

На мероприятии мы представили проект, а также пригласили старейшину волости, который сказал, что он рад, что дети нашей волости организуют что-то подобное, и что это необходимо”.

“До начала проекта казалось, что молодые люди испытывали большой страх перед собой, многие имели низкую самооценку и испытывали недостаток уверенности в себе. К этому также добавляется местная проблема Ида-Вирумаа – недостаточное знание эстонского языка среди молодежи. Именно это породило идею проекта. // У нас самих также есть сильное желание продолжать развивать эту тему, так как рассматриваемая проблема очень важна в современном обществе. // Благодаря нашему опыту, наше знание эстонского языка значительно улучшилось. В будущем мы хотим организовать больше проектов, помогать в качестве волонтеров. // Теперь, когда прошел уже месяц, мы можем быть уверены, что одна из нас как организаторов образовалась большая и сильная команда //молодые Нарвы и Кохтла-Ярве/

Проектный конкурс “Pickup” важен для повышения терпимости, понимания сходств вместо различий, а также осознания того, что сотрудничество является основой всего. Не следует забывать о том, что мы должны достичь каждый регион, поскольку все молодые люди важны в контексте благосостояния Эстонии.

Коментарий от молодого:

Вовлеченность молодежи Ида-Вирумаа была невероятной. Члены команды EDUKOHT, которые сами еще обучаются в Нарвском колледже ТУ, Вирумааском колледже Кохтла-Ярве или местных гимназиях, провели интеграционный проект впервые. Проведение такого проекта во время второй волны коронавируса заставило команду думать нестандартно и находить инновативные решения. В середине проекта вся деятельность была переведена в онлайн. Оказалось, что через интернет можно вовлекать разных молодых людей еще лучше. Встречи для анализа помогли лучше подготовиться к написанию итогового отчета.

Проектный конкурс PickUp дал нам наши первые собственные компьютеры и невероятное количество мотивации работать над интеграционными проектами в дальнейшем. Организатора конкурса PickUp оказали столько поддержки, что наш первый опыт проведения интеграционного проекта прошел гладко и с радостью. /Руководитель проекта из Ида-Вирумаа/

Все описания проектов можно прочитать на эстонском языке здесь.

Riin Luks