Noorte vabatahtlikus tegevuses osalemise edendamine

Rahastaja: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Algus: 01.05.2013
Lõpp: 30.04.2014

Saadud toetus: 22 184,00

Projekijuht: Heidi Paabort

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toetatud projekti “Noorte vabatahtlikus tegevuses osalemise edendamine” eesmärgiks oli kaasata enam seni vabatahtliku tegevusega vähe või üldse mitte kokku puutunud noori, et vabatahtlikuna organisatsioonide töös osalemise kaudu omandada töökogemust.

Noortekeskuste kaasamine ja väljapakutud tegevusvõimalused tagasid ajakohase ja vajadustest tingitud teenuse kohapealse elluviimise, sest noortekeskused on teadlikud piirkonna tegelikest vajadustest ning tunnevad noori.

Noortekeskuste esindajatele korraldati koostöös Euroopa Noored Eesti Bürooga põhjalik koolitus, kus pandi paika ühtlasem kaasamise ja õpitegevuse analüüsi metoodika. Iga noore puhul toimus kaasamine ja vabatahtliku tegevuse pakkumine juhtumipõhiselt ehk igale noorele läheneti erinevalt. Iga noor sai tegevuse lõppedes vabatahtliku passi.

Miks just noortekeskused? Paljud omavalitsused üle Eesti on läbi aastate panustanud noorsootöö arengusse oma paikkonnas ning arendanud välja noortekeskuste tegevust. Noortekeskustest on kujunenud mitteformaalset õpet ja nõustamist elluviivate ja koordineerivate asutuste võrk, mis pakub erinevaid tegevusi/teenuseid kogukonnale. Noortekeskustes tegutsetakse eelarvamustevabas mitteformaalses keskkonnas, kuhu on põimitud vaheldusrikkad tegevused ja võimalus ennast arendada noorele sobival viisil. Seetõttu on noortekeskustel võimalus pakkuda vabatahtlikuks tööks erinevaid tegevusi lähtuvalt noore huvidest, oskustest ja arengupotensiaalist. Näiteks kaasatakse noored noortekeskuse igapäevasesse töösse (suhtlemine noortega, ruumi ettevalmistus, meeskonna koosolekutel osalemine jne); eriürituste korraldamisse; (lähtuvalt noorte ja vabatahtliku ühishuvist), erinevate projektide juhtimisse (tööülesanded lähtuvalt projekti arenguetapist); piirkonna koostööpartnerite tegevustesse, et tutvuda eri valdkondadega (haridus- ja kultuuriasutused- koolid, lasteaiad, kultuurikeskused, seltsimajad), sotsiaal- ja päevakeskused, kolmanda sektori tegevused, Töötukassa tegevused, huvikoolid (kunsti-, muusika-, spordikoolid jne), ettevõtted (talgud, heategevuslikud üritused) jne.

Toetatud projekti tulemusena on seni vabatahtliku tegevusega vähe või üldse mitte kokku puutunud noored vabatahtlikuna organisatsioonide töös osalemise kaudu omandanud töökogemust; ühiskondlik teadlikkus vabatahtlikust tööst on tõusnud; mitmekesistub noortekeskuste tegevus, mis muudab noortekeskuse atraktiivsemaks ning kaasab seeläbi uut sihtgruppi; noored saavad teada noortekeskuse võimalusest, tekib uusi võimalusi, mis tõstab keskuse väärtust noorte silmis; noortekeskused saavad uute tegevuste lisamisega testida oma võimekust ja lisakogemusi uute ideede elluviimiseks tulevikus; valmiv kontseptsioon on kasutamiseks ka teistele piirkondadele. Eesti ANK poolne lahendus ei ole populistlik sest elluviimise meetod keskendub noortekeskuste jätkusuutlikkusele ning järjepidevusele, mis kindlustab, et vabatahtliku tegevuse „teenus“ jääb toimima ka peale pakkumuse tegevuste lõppemist.

Projekti tulemusel kaasati vabatahtliku töösse 600 sihtgrupi noort sh teavitanud võimalustest lisaks 5000 noort üle Eesti.

Vt lisaks: NEET-noorte HANKE „Noorte vabatahtlikus tegevuses osalemise edendamine“ TEHNILINE lisainfo

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. +372 5809 1010