Noortekeskuste Hea Tava enesehindamismudeli loomine ja pilotiseerimine

Rahastaja: Hasartmängumaksu nõukogu
Algus: 01.01.2014
Lõpp: 31.12.2014

Saadud toetus: 8 325,00

Meeskond: Pille Mardiste, Heidi Paabort

Projekti raames tehti koostööd noortekeskustega üle Eesti, KOVide noorsootöö valdkonna eest vastutavate ametnikega,  maavalitsuste noorsootöö valdkonna eest vastutavate spetsialistidega.

Projekti eesmärk oli noortekeskuste teenuste mõjususe suurendamine piirkonna noorte arengu toetamiseks läbi noortekeskuste enesehindamismudeli kontseptsiooni loomise ja rakendamise.

Projekti raames koostati Noortekeskuste Hea Tava juurde noortekeskuste enesehindamismudel, mille alusel sai iga noortekeskus lähtuvalt piirkonna eripäradest ja vajadustest oma noortekeskust hinnata ning panna paika vajalik parendusplaan. Lisaks pandi alus noortekeskuste Logiraamatule.

Lisainfo: juhatus@ank.ee